بررسی تأثیر متغیرهای مختلف بر رشد اقتصادی در بین کشورهای منتخب اسلامی با روش داده‌های تابلویی

نویسنده

چکیده

در این مقاله موضوع تأثیر گذاری عوامل و متغیرهای مختلف، بر رشد اقتصادی با روش داده‌های تابلویی بررسی شده است. این روش، از کارآمدترین روش‌ها برای برآورد تاثیرگذاری عوامل محسوب می‌شود. درمقاله حاضر، از تأثیر متغیرهای مختلف از جمله (مخارج دولتی، باز بودن اقتصاد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تورم، نوسانات نرخ ارز) بر رشد اقتصادی در دوره 1393-1382، بین کشورهای منتخب اسلامی در حال توسعه (ایران، اندونزی، اردن، کویت، مالزی، مصر، مراکش، عمان، عربستان سعودی، سنگال، ترکیه و امارات متحده عربی) با روش داده‌های تابلویی استفاده شده است. نتایج مقاله حاکی از آن است، که سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر روی رشد اقتصادی، در بین کشورهای منتخب اسلامی در حال توسعه، تأثیر گذاری بیشتری دارد. نتیجه دیگر آن است، که چهار متغیر از جمله (مخارج دولتی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تورم، نوسانات نرخ ارز) بر روی رشد اقتصادی، تأثیر مثبتی را نشان می‌دهد. فقط متغیر باز بودن اقتصادی، بر روی رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی، دارای اثر منفی می‌باشد. . طبقه‌بندی:JEL O1، O43،N1

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر نوآوری بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای منتخب اسلامی)

در این مقاله ارتباط بین نوآوری و رشد اقتصادی20 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی[1] در دوره 2009-1995 با استفاده از روش داده های تابلویی بررسی شده است. مبانی نظری این مدل بر اساس مطالعات رومر (1990) بنا نهاده شده است. برای بررسی اثر نوآوری بر رشد اقتصادی از شاخص پتنت استفاده شده است. همچنین در این مقاله رابطه علَی رشد اقتصادی و درجه باز بودن اقتصاد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمد سرانه شاغلین و...

متن کامل

رابطه بین نرخ سود بانکی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی ، با روش علیت هشیائو

موضوع تحولات نرخ سود بانکی در مسیررشد اقتصادی، همواره یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی بوده است. در کشورهای اسلامی نیز، نرخ سود بانکی به عنوان مقوله‌ای در راستای رشد و توسعه اقتصادی این کشورها در شرایط مختلف مطرح بوده است. بر این اساس نظام‌های مالی اسلامی می‌توانند از طریق بسیج منابع مالی و هدایت آن‌ها به سوی تولیدات مولد، نقشی کلیدی در توسعه کشورهای اسلامی ایفا کنند. نوساناتی که در نرخ سود بانک‌ه...

متن کامل

تأثیر نوآوری بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای منتخب اسلامی)

در این مقاله ارتباط بین نوآوری و رشد اقتصادی20 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی[1] در دوره 2009-1995 با استفاده از روش داده های تابلویی بررسی شده است. مبانی نظری این مدل بر اساس مطالعات رومر (1990) بنا نهاده شده است. برای بررسی اثر نوآوری بر رشد اقتصادی از شاخص پتنت استفاده شده است. همچنین در این مقاله رابطه علَی رشد اقتصادی و درجه باز بودن اقتصاد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمد سرانه شاغلین و...

متن کامل

بررسی تأثیر مالیات‌ها و مخارج مصرفی دولت بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی منتخب منطقه MENA

چکیده این مطالعه، با هدف بررسی تأثیر مالیات‌ها و مخارج مصرفی دولت بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) طی دوره زمانی 2011-1995، شکلی از تابع تولید کاب-داگلاس ارائه شده توسط دار و امیرخلخالی (2002) را به‌کار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیونی انتقال ملایم پانلی (PSTR) در پژوهش حاضر، قویاً با رد فرضیه خطی بودن، یک مدل دو رژیمی با اندازه آستانه...

متن کامل

تأثیر مالیه اسلامی بر رشد اقتصادی، مطالعه موردی کشورهای منتخب اسلامی

از دیدگاۀ نظری بیان می‌شود نظام مالی اسلامی که بدون بهره ‌است، برای رشد اقتصادی فضای مساعدتری را فراهم می‌کند. آیا تجربه هم چنین نتیجه‌ای را نشان می‌دهد؟ هدف این بررسی، برآورد اثر اندازه بانکداری اسلامی بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی است. در این بررسی اثر بانکداری اسلامی بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی برای بازه زمانی سال‌های 2006 تا 2012، با به‌کارگیری داده‌های ترکیبی بررسی شده‌است. یافته‌های ...

متن کامل

بررسی اثر رشد تجارت بر رشد توسعه ی ‌انسانی در کشورهای منتخب آسیایی: رهیافت داده‌های تابلویی

از نظر اغلب اقتصاددانان، تجارت بین‌الملل دارای نقش با اهمیتی در توسعه­ ی ‌انسانی است. تجارت از طریق مستقیم و غیرمستقیم بر توسعه ­ی انسانی تأثیر‌گذار است. بررسی نظریات توسعه نشانگر رابطه ­ی مثبت میان تجارت خارجی و توسعه ­ی اقتصادی است. بر اساس برخی از نظریات علی­ رغم اثر مثبت تجارت بر توسعه، این عامل دارای تأثیر منفی بر فرهنگ بومی و اقتدار ملی به خصوص در کشور‌های در حال توسعه بوده است. در این تح...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 27  شماره 1

صفحات  239- 253

تاریخ انتشار 2017-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022