بررسی تأثیر مدیریت تکنولوژی و تحقیق و توسعه (مدیریت نوآوری جامع) بر عملکرد سازمان از لحاظ نوآوری و کیفیت

نویسندگان

چکیده

  زمینه:مدیریت تکنولوژی یک مبحث بین ‌رشته‌ای است که علوم، مهندسی و مدیریت را به‌هم پیوند می‌زند. از دیدگاه مدیریت تکنولوژی، تکنولوژی اصلی‌ترین عامل تولید ثروت است و ثروت چیزی بیشتر از پول است که می‌تواند عواملی همچون ارتقاء دانش، سرمایه‌ فکری، استفاده مؤثر از منابع، حفظ منابع طبیعی و سایر عوامل مؤثر در ارتقاء استاندارد و کیفیت زندگی را شامل شود. هدف: اینمقالهبراساسانجامیکمطالعهتوصیفیتهیهشدهاستوطیآن نقش مدیریتتکنولوژی،تحقیقوتوسعه[1]، درراستایپیشبینیعملکردهایسازماندر حوزههایکیفیتونوآوری،کهبه‌ عنوان مهم‌ترینمنابعدرکسبمزیترقابتیبرایسازمان هامطرحهستند، موردآزمونقرارمیگیرد. روش: بدین منظور شش فرضیه مطرح گردیده است و داده هایموردنیازاینپژوهشاز236مدیرشاغلدرشرکت‌هایتولیدیدارایبیشاز500پرسنل،در محدوده استان گیلان جمعآوریشده است که با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزارهای لیزرل[2] و اِس پی اِس اِس [3] استفاده شده است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که مدیریتتکنولوژی،تحقیقوتوسعه (مدیریت نوآوری جامع) دارایقدرتپیشبینیبرایعملکردهایکیفیسازماناست اما قدرت پیش بینی آن برای عملکرد های نوآوری سازمان، بالاتر است. نتیجه گیری: مهم‌تریننتیجه پژوهش حاضرایناستکه به‌کارگیریمدیریتتکنولوژیوتحقیقوتوسعه سبب ارتقای عملکرد‌هایکیفیت ومهم‌ترازآنتقویتعملکردهاینوآوریدرسازمانها می شود.   [1]. TIM [2]. Lisrel [3]. SPSS

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی نقش قابلیت نوآوری کسب وکار بر رابطه ی بین مدیریت کیفیت جامع و نوآوری محصول

امروزه، پیچیدگی فزاینده، تغییر و تحول دائمی، روند رو‌به‌رشد فنّاوری و رقابت فشرده ازجمله ویژگی‌های محیط‌های رقابتی است. چالش‌های رقابتی جدید متقاضی آن است که شرکت‌ها محیط رقابتی خود را درک کنند. مدیریت کیفیت جامع، یک فلسفه مدیریتی است که شرکت‌ها را به تمرکز روی انبوهی از عملیات سازمانی هدایت می‌کند و به یک درک گسترده‌تر از محتوای رقابتی کسب‌وکار رهنمون می‌سازد. افزون بر این، با شکل‌گیری محیط‌های...

متن کامل

تأثیر مدیریت کیفیت جامع و قابلیت بازاریابی الکترونیک بر عملکرد نوآوری محصول

     هدف این پژوهش با عنوان بررسی تأثیر مستقیم و غیر مستقیم مدیریت کیفیت جامع و قابلیت بازاریابی الکترونیک بر عملکرد نوآوری محصول در شرکت‌های تولیدکننده محصولات زود مصرف (FMCG) در تهران و اصفهان، بررسی این نکته است که چگونه مدیریت کیفیت جامع، بازارگرایی و تکنولوژی گرایی، شرکت‌ها را قادر می‌سازند تا در جهت بهبود عملکرد نوآوری محصول برتری کسب کنند. نتایج نشان می‌دهد که دارا بودن قابلیت بازاریابی ...

متن کامل

The Study of Stressful Factors in Clinical Education for Nursing Students Studying in Nursing and Midwifery College in Khorramabad

کچ هدي پ شي مز هني فده و : شزومآ لاب يني شخب ساسا ي شزومآ مهم و راتسرپ ي تسا . و هنوگ ره دوج لکشم ي شزومآ رد لاب يني ، آراک يي هدزاب و ا ني شزومآ زا شخب راچد ار لکشم م ي دنک . فده اب رضاح شهوژپ سررب ي لماوع سرتسا از ي شزومآ لاب يني رد وجشناد ناي راتسرپ ي هدکشناد راتسرپ ي و يامام ي ماـجنا داـبآ مرـخ تسا هتفرگ . شور و داوم راک : رضاح هعلاطم کي هعلاطم صوت يفي عطقم ي تسا . د...

متن کامل

تجزیه و تحلیل معادلات ساختاری تاثیر مدیریت دانش، مدیریت کیفیت جامع، نوآوری بر عملکرد سازمان

موسسات و سازمان ها و دستگاه های اجرایی با هر ماموریت، رسالت، اهداف و چشم اندازی که دارند نهایتاً در یک قلمرو ملی و یا بین المللی عمل می کنند و ملزم به پاسخگویی به مشتریان، ارباب رجوع و ذینفعان هستند تا شرکتی که هدفش سودآوری و رضایت مشتری است و سازمانی که هدف خود را اجرای کامل و دقیق وظایف قانونی و کمک به تحقیق اهداف توسعه و تعالی کشور قرار داده، پاسخگو باشند. بنابراین، برر سی نتایج عملکرد، یک...

The effect of cyclosporine on asymmetric antibodies and serum transforming growth factor beta1 in abortion-prone model of mice CBA/J x DBA/2

كچ ي هد فده و هقباس : ي ک ي طقس زورب للع زا اه ي ،ررکم ا لماوع تلاخد ي ژولونوم ي ک ا رد ي ن قم طققس عون ي وراد دقشاب ي س ي روپسولک ي ،ن ح لدم رد طقس شهاک بجوم ي ناو ي CBA/j×DBA/2 م ي تنآ ددرگ ي داب ي اه ي ان و راققتم TGF-β لماوع زا عت مهم يي ن گلماح تشونرس هدننک ي سررب روظنم هب رضاح هعلاطم تسا ي ات ث ي ر اس ي روپسولک ي ن م رب ي از ا ي ن تنآ عون ي داب ي س و اه ي اکوت ي ن TGF...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 2

صفحات  1- 18

تاریخ انتشار 2012-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023