بررسی تأثیر نانوذرات اکسیدآهن و روی بر بافت کبد و عضله در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان

چکیده مقاله:

با توجه به تولید روز‌افزون نانو‌ذرات روی و اکسید‌آهن و کاربرد‌های مفید آنها در سیستم‌های بیولوژیک، تاکنون مطالعات کمی در زمینه اثرات جانبی این مواد بر بدن جانداران صورت گرفته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات تغذیه‌ای نانو‌ذرات روی و اکسید‌آهن بر بافت‌های کبد و عضله ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchusmykiss) بود. برای این منظور تعداد 420 قطعه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (با میانگین وزن اولیه 7/4±45 گرم) از یکی از مزارع پرورش ماهی تهیه و بلافاصله به آزمایشگاه منتقل شدند. بلافاصله ماهیان ضد‌عفونی و به مدت 10 روز با شرایط آزمایشگاهی سازش یافتند. سپس ماهیان به صورت تصادفی به هفت گروه تقسیم شدند، گروه اول به عنوان شاهد در نظر گرفته شد و سایر گروه‌ها به ترتیب مقادیر 10، 50 و 100 میکرو‌گرم از نانو‌ذرات روی و اکسید‌آهن را در هر گرم غذا به مدت 60 روز دریافت کردند. جهت بررسی‌های بافتی نمونه‌برداری در روز‌های صفر، 30، 60 و 75 (15 روز پس از قطع تغذیه با نانوذرات) انجام شد. نتایج حاصل از مطالعه بافت کبد و عضله با رنگ‌آمیزی هماتوکسیلین_ائوزین در گروه‌هایی که نانو‌ذرات روی و اکسید‌آهن را دریافت کرده بودند نشان دهنده آسیب‌های جدی در هپاتوسیت‌های کبدی از جمله: لیپیدوز، التهاب و بر‌هم ریختن نظم لبول کبدی بود. با توجه به نتایج موجود می‌توان نتیجه گرفت که کاربرد نانوذرات روی و اکسید‌آهن در شرایط in vivo حتی در مقادیر کم در کبد اثرات سوء بافتی دارند در حالیکه سبب بهبود شاخص‌های رشد قزل‌آلای رنگین‌کمان می‌شوند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر تخریبی نانوذرات مس محلول در آب بر بافت آبشش ماهی Oncorhynchus mykiss قزلآلای رنگینکمان

فنآوری نانو به عنوان یک علم نوین، به سرعت در حال گسترش است که به دلیل گستردگی زیاد میتواند بیشتر جنبههای زیستی را مورد هدف قرار دهد. به همین دلیل، نگرانیها در مورد خطرات و عواقب این فنآوری در محیطهای زیستی به ویژه منابع آبی در حال افزایش است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر نانوذرات مس بر جهت یافتن یک نشانگر زیستی مناسب، ،Oncorhynchus mykiss بافت آبشش ماهی قزلآلای رنگینکمان 18 گرم به مدت یک هف...

متن کامل

بررسی تأثیر نانوذرات اکسیدآهن و روی بر بافت کبد و عضله در ماهی قزل آلای رنگین کمان (oncorhynchus mykiss)

با توجه به تولید روز افزون نانو ذرات روی و اکسید آهن و کاربرد های مفید آنها در سیستم های بیولوژیک، تاکنون مطالعات کمی در زمینه اثرات جانبی این مواد بر بدن جانداران صورت گرفته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات تغذیه ای نانو ذرات روی و اکسید آهن بر بافت های کبد و عضله ماهی قزل آلای رنگین کمان (oncorhynchusmykiss) بود. برای این منظور تعداد 420 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان (با میانگین وزن اولیه ...

متن کامل

بررسی اثر تخریبی نانوذرات مس محلول در آب بر بافت آبشش ماهی oncorhynchus mykiss قزلآلای رنگینکمان

فنآوری نانو به عنوان یک علم نوین، به سرعت در حال گسترش است که به دلیل گستردگی زیاد میتواند بیشتر جنبههای زیستی را مورد هدف قرار دهد. به همین دلیل، نگرانیها در مورد خطرات و عواقب این فنآوری در محیطهای زیستی به ویژه منابع آبی در حال افزایش است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر نانوذرات مس بر جهت یافتن یک نشانگر زیستی مناسب، ،oncorhynchus mykiss بافت آبشش ماهی قزلآلای رنگینکمان 18 گرم به مدت یک هف...

متن کامل

تأثیر عصاره زنجبیل (Zingiber officinale) بر برخی شاخصهای رشد، خون، بیوشیمی و ایمنی ماهی قزلآلای رنگینکمان (Oncorhynchus mykiss)

  زمینه مطالعه: جایگزنی مواد طبیعی بجای داروهای شیمیایی به منظور افزایش تولید و ایمنی. هدف: هدف از این مطالعه بررسی تجویز خوراکی عصاره زنجبیل بعنوان محرک ایمنی طبیعی بر برخی شاخص‌های رشد، خون، بیوشیمی و ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان بود. روش‌کار: بدین منظور ماهیان با میانگین وزنی g ۲/0±1/14 به روش خوراکی و با سطوح  5/0% و 1% عصاره هیدروالکلی زنجبیل به مدت 8 هفته تغذیه شدند. در پایان دوره تغذی...

متن کامل

مطالعه آسیب‌شناسی و تجمع زیستی نانوذرات اکسیدآهن (Fe2O3) در بافت کبد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

تولید روز­افزون نانوذرات و کاربرد آن در صنایع مختلف، نگرانیییهایی‌هایی را در رابطه با سمیت و خطر آن­ها در محیط زیست مطرح کرده است. اما اطلاعات کمی در مورد سمیت و میزان سطوح ایمن آن­ها شناخته شده است. این مطالعه به بررسی میزان تجمع زیستی و آسیب شناسی ناشی از نانوذرات اکسیدآهن (Fe2O3) در بافت­کبد ماهی کپور معمولی پرداخته است. به این منظور ماهی‌های کپور معمولی (Cyprinus carpio) پس از تهیه به آزمای...

متن کامل

تأثیر سطوح متفاوت پربیوتیک مانان‌الیگوساکارید بر شاخصهای رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و تراکم لاکتوباسیل‌های روده در بچه ماهی قزلآلای رنگینکمان (Oncorhynchus mykiss)

این پژوهش به منظور ارزیابی تأثیر سطوح متفاوت پربیوتیک مانان‌الیگوساکارید بر شاخصهای رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و تراکم لاکتوباسیل‌های روده در بچه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) با میانگین وزنی 006/0±67/1 گرم به‌مدت 60 روز انجام گرفت. آزمایش شامل سطوح صفر (شاهد)، 1، 5/2 و 4 گرم پربیوتیک مانان‌الیگوساکارید به ازای هر کیلوگرم جیره در قالب چهار تیمار با سه تکرار درون تانک‌هایی که با...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 28  شماره 3

صفحات  293- 306

تاریخ انتشار 2015-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023