بررسی تأثیر نظام‌های مدیریت نوآوری استاندارد بر توانمندی نوآوری و کارنمود کسب‌وکار: یک مطالعه‌ی تجربی

نویسندگان

  • فاطمه خسروی دانش آموخته ی کارشناسی ارشد مدیریت شهری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
  • مجتبی بحیرایی دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران
  • ‌مریم محمدروضه‌سرا دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
چکیده

در این مقاله تحلیلی جدید در رابطه با تأثیر نظام مدیریت نوآوری استاندارد (SIMS) بر توانمندی نوآوری شرکت، کارنمود کسب‌وکار، و نتایج شرکت ارائه می‌شود، که نقش بی‌بدیلی در ادبیات مدیریت نوآوری دارد. این پژوهش مبتنی‌بر استاندارد UNE 166002 است که یکی از اولین اسناد ملی قابل صدورگواهی‌نامه برای SIMSs است که به‌صورت جهانی وجود دارد؛ و یکی از اولین نظام‌های SIMS در جهان است که به سطحی مطلوب از پذیرش رسیده‌است تا بتوان بر مبنای آن مطالعات تجربی انجام داد. به‌منظور تحلیل تأثیر آن بر شرکت‌ها، یک مدل رابطه‌ای توسعه یافت و فرضیه‌های به‌کار رفته در ارتباط با ابعاد اصلی مدل مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثرات نوآوری و استانداردسازی بر سفارشی‌سازی انبوه: یک بررسی تجربی

سفارشی‌سازی انبوه به توانمندی تولید کالاهای سفارشی برای یک بازار انبوه اشاره دارد. نوآوری می‌تواند میزان انعطاف‌پذیری و پاسخ‌گویی یک شرکت را ارتقا دهد و استانداردسازی، شرکت را برای دستیابی به اقتصاد دامنه و مقیاس، توانمند می‌سازد، که توجه به هر دو عامل برای توسعه‌ی توانمندی سفارشی‌سازی انبوه، لازم و ضروری هستند. برای بررسی روابط میان نوآوری، استانداردسازی، توانمندی سفارشی‌سازی انبوه، و سرعت تحو...

متن کامل

بررسی تأثیر توانمندی فناوری بر نوآوری سازمانی

پژوهش حاضر سازمان های خدماتی را به عنوان یکی از مهم ترین نوع سازمانها از نظر فعالیت مورد مطالعه قرار داده است. در این تحقیق به بررسی تأثیر توانمندی فناوری و ابعاد آن بر نوآوری سازمانی پرداخته شده و ارتباط این دو متغیر در فرایند انطباق بهتر سازمان های خدماتی با محیط و جامعه ارزیابی شده است. همچنین یادگیری سازمانی به عنوان متغیر مداخله گر مورد آزمون قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها پس از تعیین پا...

15 صفحه اول

بررسی تأثیر مدیریت تکنولوژی و تحقیق و توسعه (مدیریت نوآوری جامع) بر عملکرد سازمان از لحاظ نوآوری و کیفیت

  زمینه:مدیریت تکنولوژی یک مبحث بین ‌رشته‌ای است که علوم، مهندسی و مدیریت را به‌هم پیوند می‌زند. از دیدگاه مدیریت تکنولوژی، تکنولوژی اصلی‌ترین عامل تولید ثروت است و ثروت چیزی بیشتر از پول است که می‌تواند عواملی همچون ارتقاء دانش، سرمایه‌ فکری، استفاده مؤثر از منابع، حفظ منابع طبیعی و سایر عوامل مؤثر در ارتقاء استاندارد و کیفیت زندگی را شامل شود. هدف: اینمقالهبراساسانجامیکمطالعهتوصیفیتهیهشدهاستو...

متن کامل

تبیین تأثیر بازارگرایی و نوآوری مدیریت بر عملکرد بنگاه با تأکید بر نقش میانجی نوآوری فناورانه

این پژوهش با هدف شناسایی و تبیین تأثیر متغیرهای بازارگرایی، نوآوری مدیریت، نوآوری فناورانه و عملکرد سازمانی اجرا شد. پژوهش حاضر از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری پژوهش حاضر را تمام بنگاه‎های داروسازی سراسر کشور دربرمی‎گیرد. حجم نمونه با بهره‎مندی از روش نمونه‎گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران، 255 به‎دست آمد. داده‎ها به‎کمک پرسشنامه‎ای گردآوری شدند که روایی و پایایی آن به تأیید ر...

متن کامل

بررسی تأثیر فرهنگ مدیریت خطا بر نوآوری سازمانی

خطا و شکست‌های سازمانی نزدیک به دو دهه است که به عنوان منبعی مؤثر در ارتقا یادگیری سازمانی مورد توجه واقع شده است. استقرار فرهنگ مدیریت خطا در سازمان به عنوان راهکاری است که یادگیری از خطاهای سازمانی را تسهیل کرده و موجب بهبود بلندمدت و پایدار در نوآوری و عملکرد سازمانی می‌شود. هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه‌ی بین فرهنگ مدیریت خطا و نوآوری سازمانی و تبیین نقش یادگیری سازمانی در این رابطه می‌با...

متن کامل

بررسی آمادگی صنایع دفاعی کشور برای استقرار سیستم مدیریت نوآوری بر مبنای استاندارد BS7000-1

تحقیق حاضر استقرار سیستم مدیریت نوآوری را در صنایع دفاعی کشور بر اساس استاندارد BS 7000:2008 مورد بررسی قرار می دهد. این استاندارد شامل 4 مرحله و 16 گام است. جهت مشخص شدن جایگاه سازمان در فرایند استقرار مدیریت نوآوری از پرسشنامه 36 سؤاله متن استاندارد استفاده می شود. هر سؤال پرسشنامه یک عامل مهم در استقرار استاندارد است که تأیید یا رد شدن هر کدام از نظر خبرگان این پژوهش می تواند نشان‏دهنده میزا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره تابستان

صفحات  65- 86

تاریخ انتشار 2017-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023