بررسی تأثیر همزمان هندسه جت‌های مستغرق و غلظت پساب خروجی بر طول شناوری مثبت

نویسندگان

  • جواد احدیان استادیار گروه سازه‌های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
  • حبیب موسوی جهرمی دانشیار گروه سازه‌های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده

جریان تخلیة شده جت‌های مستغرق باعث اختلاط جریان جت با جریان پذیرنده می­شود.  پیش‌بینی نوع اختلاط، در مسائل زیست محیطی را از اهمیت زیادی دارد.  در این مقاله، طول اختلاط شناوری مثبت و خصوصیات منحنی پایین ‌افتادگی ایجاد شده در اثر جت مستغرق بررسی شده است.  جریان جت‌ به پارامترهایی از قبیل سرعت اولیه، قطر پخش‌کننده، غلظت جریان تخلیه شده در منبع پذیرندة، و شرایط جریان پذیرنده وابسته است.  برای بررسی چگونگی ارتباط بین پارامترها، یک مدل آزمایشگاهی در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه شهید چمران ساخته و آزمایش­های مختلف با سرعت، غلظت، و قطرهای اولیه متفاوت جت اجرا شد.  طول منحنی‌های پایین افتادگی جریان جت به صورت نسبت بدون بعد طول به قطر اولیه در مقابل نسبت طولی پایین افتادگی بررسی شده است.  بر اساس نتایج به ­دست آمده، افزایش قطر جت و به تبع آن افزایش مومنتم فلاکس، تأثیر معنی‌داری بر طول منحنی پایین افتادگی دارد.  همچنین، افزایش غلظت سیال جت نیز به دلیل افزایش گرادیان دانسیته بین سیال جت و سیال پذیرنده و تغییر در نیروهای شناوری تأثیر زیادی بر طول منحنی پایین افتادگی دارد، به طوری که در یک غلظت مساوی، با افزایش قطر از 5 به 8 و از 8 به 15 میلی­متر، عدد فرود جرمیبرای سرعت‌های ورودی مختلف بین 30 تا 40 درصد کاهش و نسبت طولی شناوری مثبت به قطر اولیه بین 20 تا 35 درصد کاهش نشان داده است.  نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که با افزایش غلظت به میزان دو برابر، نسبت طولی شناوری مثبت به قطر اولیه بین 5 تا 20  درصد کاهش می‌یابد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر همزمان هندسه جت های مستغرق و غلظت پساب خروجی بر طول شناوری مثبت

جریان تخلیة شده جت های مستغرق باعث اختلاط جریان جت با جریان پذیرنده می­شود.  پیش بینی نوع اختلاط، در مسائل زیست محیطی را از اهمیت زیادی دارد.  در این مقاله، طول اختلاط شناوری مثبت و خصوصیات منحنی پایین افتادگی ایجاد شده در اثر جت مستغرق بررسی شده است.  جریان جت به پارامترهایی از قبیل سرعت اولیه، قطر پخش کننده، غلظت جریان تخلیه شده در منبع پذیرندة، و شرایط جریان پذیرنده وابسته است.  برای بررسی چ...

متن کامل

بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه جت‌های روزنه‌ای مستغرق بر الگوی آبشستگی پایین‌دست

در این مقاله تغییرات الگوی آبشستگی پایین‌دست جت‌های مستغرق با قطرهای متفاوت و شکل‌های‌ مختلف (دایره‌ای، مستطیلی، لوزی و مربعی) در جت‌های منفرد و اثر تغییر زاویه افقی میانی در جت‌های مرکب مایل بررسی شده است. در این راستا، پارامترهای مؤثر بر رفتار جت‌های مستغرق، بررسی و با استفاده از تحلیل ابعادی روابط بدون بعد مؤثر استخراج شد. به­منظور بررسی ارتباط بین این پارامترها یک مدل فیزیکی در آزمایشگاه رس...

متن کامل

بررسی آزمایشگاهی تأثیر اندازه ذرات رسوبی و هندسه ورودی و خروجی بر راندمان حوضچه‌های تله‌اندازی رسوب

یکی از روش‌های جدا کردن و گردآوری رسوبات در مجاری باز، ایجاد حوضچه‌های تله اندازی رسوب می‌باشد. در این پژوهش، برای تعیین بهترین هندسۀ حوضچه بر پایۀ بیشترین درصد تله اندازی رسوبات، آزمایش‌ها در یک فلوم به طول 4 متر و عرض 25 سانتی‌متر، برای 13 شکل هندسی حوضچه با زوایای ورودی و خروجی مختلف انجام شد. چهار نوع ماده پلاستیکی به عنوان رسوبات آزمایشگاهی با اندازه و وزن ظاهری متفاوت ولی با چگالی‌های یکس...

متن کامل

بررسی آزمایشگاهی تاثیر همزمان موانع زبر تیز گوشه و شیب مثبت بر روی طول پرش هیدرولیکی در حوضچه‌های آرامش کلاسیک

سازه‌‌های هیدرولیکی نظیر حوضچه‌‌های آرامش عمدتاً به منظور استهلاک انرژی در پائین دست سرریزها، تندآب‌‌ها و دریچه‌‌ها مورد استفاده قرار می گیرند. در این تحقیق با استفاده از روش آزمایشگاهی، میزان تاثیر همزمان موانع زبر تیز گوشه و نیز شیب مثبت بستر بر روی پارامتر طولی پرش هیدرولیکی مورد بررسی قرار گرفتند. آزمایشات بر روی فلومی بطول 8 متر، عرض 35/0 متر و ارتفاع 4/0 متر انجام گرفت. محدوده عدد ...

متن کامل

بررسی عددی تأثیر طول آب‌شکن مستغرق بر الگوی جریان در کانال باز مستقیم

یکی از اهداف مهم علم مهندسی رودخانه، محافظت از سواحل رودخانه­ها از پدیده فرسایش ساحل خارجی آن­ها و جلوگیری از جابه­جا شدن مجرای اصلی آن­هاست. آب­شکن از جمله سازه­های هیدرولیکی است که به­منظور حفظ سواحل از فرسایش و تثبیت کناره­ها و افزایش عمق آب رودخانه کاربرد فراوانی دارد. با توجه به کاربرد گسترده این سازه، شناخت الگوی جریان اطراف آن از اهمیت فراوانی برخوردار است. از آن­جا که الگوی جریان در این...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 11  شماره 1

صفحات  49- 66

تاریخ انتشار 2010-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021