بررسی تأثیر هوش معنوی بر اخلاق حرفه ای مدیران مقطع متوسطه شهرستان دورود

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تأثیر هوش معنوی بر اخلاق حرفه ای مدیران مقطع متوسطه شهرستان دورود می باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران مقطع متوسطه شهرستان دورود به تعداد 76 نفر می باشد که به دلیل محدود بودن جامعه آماری از روش سرشماری استفاده گردید و کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد هوش معنوی امونز (2000) و پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه ای (قاسم زاده و همکاران1393) می باشد که پایایی آنها با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ به ترتیب مقدار 0/85 و 0/79 به دست آمده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق، از ضریب رگرسیون تک متغیره و چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که که هوش معنوی بر اخلاق حرفه ای مدیران مقطع متوسطه شهرستان دورود تأثیر معنی داری دارد. ( 0/0001=P).

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی رابطه سبک رهبری مدیران با کیفیت تدریس معلمان مقطع متوسطه اول شهرستان دورود

هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی رابطه سبک رهبری مدیران با کیفیت تدریس معلمان مقطع متوسطه اول شهرستان دورود می باشد . این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی از نوع  همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل 165 نفر معلم و 41 نفر از مدیران مقطع متوسطه اول شهرستان دورود است که به دلیل محدودیت هر دو گروه نمونه گیری انجام نشد و تمامی افراد جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلا...

متن کامل

بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای بر تردید حرفه ای حسابرس

اخلاق و رفتار حرفه ای برای حرفه حسابداری بسیار مهم است. بدون پذیرش و جلب اعتماد استفاده کنندگان ارائه خدمات از سوی حسابداران بیهوده است.اعتماد به خدمات، تابع اعتماد به ارائه کننده و آن نیز تابع درستکاری و پایبندی به اصول اخلاقی است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر اخلاق حرفه­ای بر تردید حرفه­ای حسابرس است. بدین منظور تأثیر پنج ‌مؤلفه اصول و ضوابط حرفه­ای، استقلال و بی‌طرفی، رازداری، درستکاری و صداقت ...

متن کامل

بررسی تأثیر شایستگی مدیران مدارس شهرستان دورود بر عملکرد آنان

چکیدههدف از این مقاله، بررسی تأثیر شایستگی مدیران مدارس شهرستان دورود بر عملکرد آنا ن است .پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی و بر پایۀ مدل معتبر چارچوب ارزشهای متضاد کامرون و کوئین2006 ) استوار است. در این پژوهش 78 نفر از مدیران مدارس و 211 نفر از معلمان آنان به پرسشنامۀ )سنجش شایستگی مدیران و 211 نفر از معلمان به پرسشنامۀ سنجش عملکرد مدیران پاسخ دادند .جامعۀ آماری این ...

متن کامل

مطالعه اخلاق حرفه ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه

این پژوهش در پارادایم کیفی و با استفاده از مدل غالب- کم غالب (کیفی-کمی)انجام گرفت. گردآوری داده ها در بخش کیفی، به روش مصاحبه نیمه عمیق صورت گرفت که در آن افراد مورد مطالعه به شیوه هدفمند انتخاب شدند. جمع آوری داده ها در بخش کم غالب یعنی بخش کمی نیز با استفاده از مقیاس محقق ساخته در نمونه مشاوران مدارس مقطع متوسطه شهر شیراز ( با روش نمونه گیری تصادفی ساده ) انجام گرفت برای تجزیه و تحلیل داده ها...

متن کامل

هوش معنوی کارکنان دستگاه های اجرایی و تأثیر آن بر اخلاق حرفه ای آنان

مقدمه و هدف پژوهش: این مقاله در مورد تبیین هوش معنوی و اخلاق حرفه ای، فواید تقویت آن ها در افراد است که از مطالعات داخلی و خارجی در این زمینه استفاده شده است. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هوش معنوی و اخلاق حرفه ای کارکنان در دستگاه های اجرایی است. روش پژوهش: روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی می باشد. یافته ها: نتایج با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون نشان دادند بین اکثر مؤلفه های هوش معنوی و ...

متن کامل

بررسی رابطه مدیریت استراتژیک با هوش اخلاقی و هوش معنوی در بین مدیران مقطع متوسطه اول و دوم شهرستان قلعه گنج

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مدیریت استراتژیک با هوش اخلاقی و هوش معنوی در بین مدیران مقطع متوسطه اول و دوم شهرستان قلعه گنج بود این پژوهش، در زمره تحقیقات توصیفی- همبستگی قراردارد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران مقطع متوسطه اول و دوم مدارس دولتی شهرستان قلعه گنج در سال تحصیلی 95-96 که تعداد 86 نفر، حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 70 نفر در نظر گرفته شد. روش نمونه گیری تصادفی ساده، ابزارهای جمع...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 13  شماره 2

صفحات  81- 93

تاریخ انتشار 2018-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023