بررسی تاثیر افزودن نانو ذرات TiO2 بر روی هدایت الکتریکی نانو کامپوزیت RGO-ZnO

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر در ارتباط با بررسی هدایت الکتریکی نانو کامپوزیت RGO-ZnO-TiO2 در مقایسه با نانو کامپوزیت RGO_ZnO می باشد. در راستای انجام این پژوهش ابتدا گرافن اکساید با استفاده از روش هامر اصلاح شده سنتز و جهت تبدیل به گرافن اکساید احیاشده (RGO) تحت نور UV و دما قرار گرفت.سنتز نانو ذرات TiO2 و ZnO توسط روش سل ژل انجام شد. جهت مشخصه یابی نانو ذرات سنتز شده،این نانو ذرات تحت آنالیز فازی XRD،DRSUV و FTIR قرار گرفتند و سنتز این نانو ذرات به خوبی اثبات گردید. جهت آماده سازی نمونه ها با استفاده از روش غوطه وری،نانو ذراتRGO ، ZnO وTiO2 به ترتیب بر روی شیشه FTO پوشش داده شدند و میزان باند گپ توسط روش تاک پلات و هدایت الکتریکی با استفاده از طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی محاسبه ودو نمونهRGO-ZnO با RGO-ZnO-TiO2 مقایسه گردید. نتایج حاصل از مقایسه این دو نمونه نشان داد افزودن نانو ذرات TiO2به نانو کامپوزیت RGO-ZnO باعث کاهش باند گپ از 22/3 به 11/3 و افزایش مقاومت از 104*8/2 اهم به104 *76/5 اهم می گردد.با بررسی سطوح انرژی نانو ذرات ZnO,RGO,TiO2 ، علت این افزایش مقاومت به بالاتربودن سطح انرژی ZnO نسبت به TiO2 و عدم توانایی الکترون در غلبه بر این سدپتانسیل در عدم حضور نور UV نسبت داده شده و قرار دادن این نمونه تحت نور UV و کاهش شدید مقاومت تائیدی بر این مکانیزم می باشد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

در تحقیق حاضر نقش شکل ظاهری نانو ذرات (NP) تیتانیا و اکسید روی و نانو میله های (NR) اکسید روی به همراه گرافن بر خواص سلول های خورشیدی حساس شده با رنگ مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا به ترتیب نانو ذرات TiO2 به نانو میله ها و نانو ذرات ZnO پوشانده شده بر روی گرافن(G)  و اکسید گرافن احیا شده (RGO) بر روی شیشه اکسید قلع دوپ شده با فلورین (FTO) با استفاده از دستگاه Dip coating ، لایه نشانی شدند. ...

زمینه و هدف: هدف مطالعه حاضر، مقایسه اثر نانو کامپوزیت  Chitosan/ ZnO و نانو ذرات ZnO بر پراکسیداسیون سرم موش صحرایی بود. مواد و روش کار: 56 سر موش صحرایی نژاد ویستار به هفت گروه هشت تایی شامل گروه کنترل و شش گروه تحت تیمار تقسیم شدند. موش‌های گروه‌های تیمار محلول حاوی 10،20 و 40 میلی مول در میلی لیتر از نانو کامپوزیت روی-کیتوزان و 10،20 و 40 میلی مول در میلی لیتر نانو ذره اکسید روی را به مدت چ...

With various features such as strong oxidation, biocompatibility and acceptable mechanical properties, titanium dioxide (TiO2) is among the materials that are frequently used in biological and medical applications. Nowadays, with the aim of increasing the efficiency of titanium dioxide and practical use of this material, doping it with elements such as silver, zinc and iron has been favored. In...

در تحقیق حاضر علاوه بر ساخت مزوپور tio۲  با سطح ویژه بالا، تاثیر افزودن نانو تیوب کربنی به تنهایی و به همراه ذرات نقره فلزی به صورت غیر­مستقیم بر روی هدایت الکتریکی مزوپور tio۲ مورد بررسی قرار گرفت. هدف بررسی خاصیت فوتوکاتالیستی مزوپور tio۲ با افزودن نقره و نانو تیوب کربنی است. سنتز مزوپور tio۲ به روش سل ژل با پیش­سازه تیتانیم ایزوپروپوکساید و p۱۲۳ انجام گرفت. سپس سطح نانو تیوب کربن با اسید نیت...

در تحقیق حاضر علاوه بر ساخت مزوپور TiO۲  با سطح ویژه بالا، تاثیر افزودن نانو تیوب کربنی به تنهایی و به همراه ذرات نقره فلزی به صورت غیر­مستقیم بر روی هدایت الکتریکی مزوپور TiO۲ مورد بررسی قرار گرفت. هدف بررسی خاصیت فوتوکاتالیستی مزوپور TiO۲ با افزودن نقره و نانو تیوب کربنی است. سنتز مزوپور TiO۲ به روش سل ژل با پیش­سازه تیتانیم ایزوپروپوکساید و P۱۲۳ انجام گرفت. سپس سطح نانو تیوب کربن با اسید نیت...

در این پژوهش تاثیر استفاده از نانوذرات تیتانیا بر استحکام مکانیکی نانوکامپوزیت­های آلومینا-کاربید سیلیسیم اتصال مولایتی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از روش ریخته­گری ژل به­کمک سل نانوسیلیس برای شکل دهی این نوع نانوکامپوزیت­ها استفاده شد. دمای پخت ترکیب توسط تحلیل گرمایی مشخص شد و پس از پخت در دمای °c 1300 استحکام های فشاری و خمشی نانوکامپوزیت مورد ارزیابی قرار گرفت. هم چنین خواص فیزیکی، ترک...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود