بررسی تاثیر انبار سرد، ?- هیدروکسی کوئینولین سولفات و ساکارز بردوام عمر و کیفیت گل بریده شب بو(Matthiola incana L.) cv. Asanami

نویسندگان

  • احمد خلیقی
  • روح انگیز نادری
  • مصطفی عرب
  • کاظم ارزانی
چکیده

گل شب بو از گیاهان زینتی مهم کشور محسوب می شود که در سال های اخیر به علت رنگ های متنوع، فرم زیبا، عطر و تنوع مصرف آن موجب افزایش تقاضا در بازار گل گردیده است . مشکلات پس از برداشت آن موجب شده که از کیفیت و دوام عمر کم برخوردار باشد . به همین منظور، گل های بریده شب بو تحت تأثیر سه تیمار شامل : 1: آب (شاهد) ‘ 2: 8- هیدروکسی کوئینولین سولفات 150 میلی گرم در لیتر + ساکارز 2 درصد و 3: 8- هیدروکسی کوئینولین سولفات 150 میلی گرم در لیتر در سه دما مختلف انبار سرد (4‘ 8 و و 12 درجه سانتیگراد) قرا رگرفتند. درهر تکرار دوشاخه گل استفاده شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و در چهار تکرار صورت گرفت که در آن فاکتورهای مرتبط با دوام عمر وکیفیت گل (وزن تازه‘ میزان جذب آب‘ هدایت آبی ساقه و افزایش طول گل آذین) بطور روزانه اندازه گیری شدند. دماهای بالا موجب تسریع در باز شدن گل ها وکوتاه شدن دوام عمر گل گردید. دومین و سومین تیمار موجب افزایش دوام عمر گل در تمام دماها شدند‘ اما دومین تیمار خصوصا در دمای 4 درجه سانتیگراد بطور ویژه ای دوام عمر گل را افزایش داد. تیمار دوم و سوم موجب حفظ هدایت آبی ساقه در حد اولیه آن در مقایسه با تیمار شاهد شدند. غلظت فروکتوز ‘ گلوکز وساکارز در گل ‘ ساقه و برگ در تیمار دوم در مقایسه با تیمار سوم افزایش داشت. ارتباط بین غلظت قند موجود در گل ‘ برگ وساقه های گل با افزایش طول گل آذین و دوام عمر گل مثبت بود. این نتایج نشان داد که غلظت کربوهیدراتهای محلول در گل ‘ برگ و ساقه های گل ا زفاکتورهای مهم تعیین کنند ه دوام عمر گل می باشد. با توجه به اینکه هدایت آبی ساقه در تمام دماهای مورد آزمایش تقریبا ثابت بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تاثیر انبار سرد، ?- هیدروکسی کوئینولین سولفات و ساکارز بردوام عمر و کیفیت گل بریده شب بو(matthiola incana l.) cv. asanami

گل شب بو از گیاهان زینتی مهم کشور محسوب می شود که در سال های اخیر به علت رنگ های متنوع، فرم زیبا، عطر و تنوع مصرف آن موجب افزایش تقاضا در بازار گل گردیده است . مشکلات پس از برداشت آن موجب شده که از کیفیت و دوام عمر کم برخوردار باشد . به همین منظور، گل های بریده شب بو تحت تأثیر سه تیمار شامل : 1: آب (شاهد) ‘ 2: 8- هیدروکسی کوئینولین سولفات 150 میلی گرم در لیتر + ساکارز 2 درصد و 3: 8- هیدروکسی ...

متن کامل

تاثیر برخی تیمارهای شیمیایی و انبار سرد بر ماندگاری گل بریدنی داودی (Chrysanthemum morifolium)

به منظور معرفی بهترین تیمار شیمیایی و روش نگهداری مفید، طرحی بصورت فاکتوریل کاملا تصادفی بر روی دو رقم گل بریده داودی انجام شد. تیمار های شیمیایی شامل: اسید سیتریک، هیدروکسی کوئینولین سیترات، اتانول، بنزیل آدنین، کلرید کبالت و سولفات آلومینیوم بودند که همگی ساکارز نیز بهمراه داشتند و با تیمار شاهد (آب مقطر) مقایسه شدند. این طرح به سه روش نگهداری در سرد خانه، روش پالس و روش استاندارد (مداوم) انج...

متن کامل

اثر سیتوکینین ها، ساکارز و 8-HQS بر کیفیت و طول عمر گل های شاخه بریده رز رقم Red Gant

در این آزمایش اثر تیمارهای مختلفی شامل محلول نگهدارنده (200 میلی گرم در لیتر ماده8- HQS همراه با 20 گرم در لیتر ساکارز) به تنهایی یا در ترکیب با بنزیل آدنین (BA) و تیدیازورون (TDZ) به صورت تیمار کوتاه مدت (پالسی) یا افشانه (اسپری) بر صفات مرتبط با پیری و همچنین طول عمر گل های شاخه بریده رز رقم رد جانت بررسی شد. تیمارهای محلول نگهدارنده و همچنین BA به میزان 25 میلی مولار بصورت تیمار کوتاه مدت ب...

متن کامل

بهبود عمر گل‌جایی گل بریده آلسترومریا (Alstroemeria hybrida) با کاربرد ساکارز، عسل و اسید سیتریک

به‌منظور بررسی برهمکنش ساکارز، عسل و اسید سیتریک روی عمر گل‌جایی گل بریده آلسترومریا آزمایشی به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در سه تکرار و 15 تیمار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل قند در 5 سطح (بدون قند، ساکارز 2 و 4 درصد، عسل 2 و 4 درصد) و اسید سیتریک در 3 سطح (0 و 200 ،400 میلی گرم در لیتر) بودند. تیمار عسل 2 درصد در 400 میلیگرم در لیتر اسید سیتریک با 7/18 روز بیشترین عمر گل‌جایی را...

متن کامل

بهبود عمر گل‌جایی گل بریده آلسترومریا (Alstroemeria hybrida) با کاربرد ساکارز، عسل و اسید سیتریک

به‌منظور بررسی برهمکنش ساکارز، عسل و اسید سیتریک روی عمر گل‌جایی گل بریده آلسترومریا آزمایشی به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در سه تکرار و 15 تیمار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل قند در 5 سطح (بدون قند، ساکارز 2 و 4 درصد، عسل 2 و 4 درصد) و اسید سیتریک در 3 سطح (0 و 200 ،400 میلی گرم در لیتر) بودند. تیمار عسل 2 درصد در 400 میلیگرم در لیتر اسید سیتریک با 7/18 روز بیشترین عمر گل‌جایی را...

متن کامل

بهبود عمر گل‌جایی گل بریده آلسترومریا (Alstroemeria hybrida) با کاربرد ساکارز، عسل و اسید سیتریک

به‌منظور بررسی برهمکنش ساکارز، عسل و اسید سیتریک روی عمر گل‌جایی گل بریده آلسترومریا آزمایشی به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در سه تکرار و 15 تیمار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل قند در 5 سطح (بدون قند، ساکارز 2 و 4 درصد، عسل 2 و 4 درصد) و اسید سیتریک در 3 سطح (0 و 200 ،400 میلی گرم در لیتر) بودند. تیمار عسل 2 درصد در 400 میلیگرم در لیتر اسید سیتریک با 7/18 روز بیشترین عمر گل‌جایی را...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 37  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2006-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023