بررسی تاثیر تراکم جمعیت چاودار بر صفات زایشی و عملکرد گندم

نویسندگان

  • احمد فیض آبادی
  • محمد رضا هریوندی
  • ناصر لطیفی
  • کوروش شجاعی
چکیده

به منظور بررسی تاثیر تراکم جمعیت چاودار بر صفات زایشی گندم، اجزای عملکرد و عملکرد دانه، آزمایشی در سال زراعی 78-77 در ایستگاه تحقیقات غلات سرد سیری رخ تربت حیدریه وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان انجام شد. در این آزمایش تاثیر 5 سطح آلودگی چاودار، شاهد (صفر درصد)، 10 در صد (25 بوته در متر مربع)، 20 درصد (50 بوته در متر مربع)، 30 درصد (75 بوته در متر مربع) و 40 درصد (100بوته در متر مربع) در دو رقم گنـدم الموت و c-73-5 بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار بررسی شد. آزمایش نشان داد که با افزایش جمعیت چاودار (درصد آلودگی چاودار) تعداد دانه در سنبله ساقه فرعی، وزن هزار دانه در سنبله ساقه اصلی و فرعی، عملکرد دانه و شاخص برداشت گندم بطور معنی دار کاهش می یابند ولی تعداد دانه در سنبله ساقه اصلی گندم تغییر معنی داری پیدا نمی‌کند. آزمایش نشان داد که کاهش عملکرد بیولوژیک ناشی از کاهش عملکرد دانه بود، چنانکه عملکرد کاه و کلش حدود 21 درصد و عملکرد دانه 52 درصد نسبت به شاهد کاهش داشت و وجود 25 الی 50 بوته چاودار در متر مربع مزرعه گندم آستانه خسارت تلقی گردید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تاثیر تراکم جمعیت چاودار بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم

به منطور بررسی تاثیر تراکم جمعیت چاودار بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم آزمایشی در سال زراعی 77-78 در ایستگاه تحقیقات غلات سردسیری رخ تربت حیدریه وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان انجام شد. در این آزمایش تاثیر 5 سطح آلودگی چاودار شاهد (صفر درصد)، 10 درصد (25 بوته در متر مربع)، 20 درصد (50 بوته در متر مربع)، 30 درصد (75 بوته در متر مربع) و 40 درصد (100 بوته در متر مربع) در دو رقم گندم الموت و ...

15 صفحه اول

صفات مؤثر بر عملکرد دانۀ ژنوتیپ‌های گندم در شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی دورۀ زایشی

به‌منظور تعیین صفات مؤثر بر عملکرد دانه در شرایط آبیاری کامل و تنش خشکی انتهای فصل، 16 ژنوتیپ گندم بهاره به‌صورت دو آزمایش جداگانه در ایستگاه تحقیقات کشاورزی نیشابور طی سال زراعی 88-1387 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیۀ مرکب نشان داد اکثر صفات مورد بررسی شامل سطح و وزن ویژۀ برگ پرچم، سرعت و طول دورۀ پرشدن دانه و همچنین اجزای عملکرد دانه شامل تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد دانه در سنبله و وزن...

متن کامل

تاثیر تراکم بر صفات عملکرد دو سویه جوجه گوشتی

به منظور بررسی عملکرد سویه‌های مختلف جوجه‌های گوشتی در شرایط تنش گرمایی وامکان کاهش اثرات تنش گرمایی،آزمایشی به روش فاکتوریل(2* 2)در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار و 384 قطعه جوجه گوشتی به مدت 42 روزانجام گرفت. صفات مورد بررسی شامل اندازه گیری میزان افزایش وزن،‌ وزن نهایی، میزان خوراک مصرفی، ضریب تبدیل غذایی و درصد تلفات در دو مقطع 21 و 42 روزگی می باشد نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که تا...

متن کامل

صفات مرتبط با تبادلات گازی برگ، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum L.) تحت تاثیر تراکم کاشت

از جمله عوامل بسیار مهمی که می‌تواند رشد و عملکرد محصولات زراعی را بهبود ببخشد، استفاده از تراکم مناسب کاشت، به­ویژه در شرایط خاکورزی حفاظتی، می‌باشد که کشت محصول در داخل بقایای محصول قبلی انجام می‌گیرد. به­منظور بررسی اثر تراکم­های مختلف کاشت و رقم بر تبادلات گازی برگ ارقام گندم، آزمایشی به­صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک­‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و ت...

متن کامل

بررسی تاثیر تراکم بوته بر عملکرد و صفات ریخت شناسی یونجه (.Medicago sativa L)

با توجه به آنکه تراکم بوته نقش مهمی در عملکرد گیاهان زراعی دارد، بنابراین هدف اصلی از این تحقیق مطالعه تاثیر تراکم کاشت بر عملکرد و صفات ریخت شناسی یونجه رقم همدانی بود. این آزمایش در سال 1390 در مزرعه آزمایشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس انجام شد. آزمایش در قالب بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار اجرا شد.فاکتور مورد آزمایش فاصله بوته روی ردیف10، 15 و 20 سانتیمتر (10 × 25، 15 × 25 و 20 × ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 36  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2005-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023