بررسی تاثیر ترسالی و خشکسالی و دوره رشد بر تولید و مصرف گونه Hammada salicornica درسایت چنگوله شهرستان مهران

نویسنده

چکیده

گیاهان مرتعی در ماهها و سالهای مختلف،تولید معینی دارند.دام نیز در مقاطع مختلف فصل چرا مقدار علوفه معینی مصرف می کند،به منظور بررسی این تغییرات در مراحل مختلف رویشی توسط دام،تحقیق حاضر به مدت پنج سال (89-1385) در مراتع قشلاقی شهرستان مهران به اجرا گذاشته شد.بدین منظور زمینی یک هکتاری در نظرگرفته و توسط سیم خاردار محصورگردید وبرای هر ماه2پایه در نظر گرفته و به مدت6ماه درهرسال اندازه گیری ادامه داشت بنابراین 48 پایه در داخل قطعه محصور و48پایه در بیرون آن شماره گذاری و تعیین گردید. از ابتدای فصل رویش تولید علوفه پایه‌های گونه Hammada salicornica در داخل قطعات محصور و علوفه باقیمانده آن‌ها در عرصه‌های چرا شده،با فواصل یک ماهه برداشت شده و از تفاضل علوفه قطع وتوزین شده،میزان مصرف از هر پایه تعیین شد. این کار تا خروج دام از مرتع درطی سالهای مورد مطالعه ادامه یافت. به منظور بررسی تأثیر سال ها و ماه‌ها بر تولید و مصرف گونه تحت بررسی در منطقه، داده‌های حاصل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. شروع رشد گونه در اغلب سال‌هافروردین ماه بوده و تولید آن بین 14تا 51کیلوگرم در هکتار و میزان مصرف بین 6تا12 کیلوگرم برآورد شده است.در کل این گونه 7/9 درصد تولید نسبی و 1/5 درصد مصرف نسبی مرتع را دارا می باشد. تجزیه واریانس نشان داده است که سال و دوره رشد اثر معنی‌داری بر تولید و مصرف دارند. نتایج حاکی است که تولید این گونه به بارندگی سال قبل وابسته است. حداکثر تولید در فروردین ماه وکمترین میزان رشد دراسفند ماه مشاهده شد .

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 9 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

گیاهان مرتعی در ماهها و سالهای مختلف،تولید معینی دارند.دام نیز در مقاطع مختلف فصل چرا مقدار علوفه معینی مصرف می کند،به منظور بررسی این تغییرات در مراحل مختلف رویشی توسط دام،تحقیق حاضر به مدت پنج سال (89-1385) در مراتع قشلاقی شهرستان مهران به اجرا گذاشته شد.بدین منظور زمینی یک هکتاری در نظرگرفته و توسط سیم خاردار محصورگردید وبرای هر ماه2پایه در نظر گرفته و به مدت6ماه درهرسال اندازه گیری ادامه دا...

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

شور و داوم اه : ،یبرجت همین قیقحت نیا رد 28 نیماتیو ،نیرمت ،لرتنک هورگ راهچ هب یفداصت روط هب و باختنا قاچ رتخد C یبیکرت و دندش میسقت . نیرمت تدش اب يزاوه 50 ات 70 ،رثکادح بلق نابرض دصرد 3 تدم هب و هتفه رد هسلج 8 هتفه دش ماجنا . هورگ ياه نیماتیو C و صرق یبیکرت 500 یلیم نیماتیو یمرگ C ار 3 فرصم هتفه رد راب دندومن . هنومن و لبق اتشان ینوخ ياه 48 هلخادم نیرخآ زا سپ تعاس اه عم...

تاسياقلما فلتخم ىلع ءوضلا ضعب ءاقلإ تم ةعجارلما هذه يف دضتسلماب دضلا تلاعافت ىلع دمتعت يتلا ةموسولما ةيعانلما ةيعانلما و ،ةيقلأتلا ةيعانلما تاسايقلما لمشت يتلاو Ag-Ab هذه فيرعت تم .)EIA, ELISA( ةييمزنلإا ةيعانلما و ،ةيعاعشلا و تلاعافتلا أدبلم رصتخم فصو عم لًاوأ ةثلاثلا تاسياقلما اهروطت حيضوتل يخيراتلا جردتلا بسح تشقون مث ،تاقيبطتلا امك .لماك لكشب ةيلآ ةينقت ىلإ ةياهنلا يف داق يذلا يجيردتلا ةخطلل...

Address: Department of Gynecology and Obstetrics, Montasariya Infertility Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran Tel: +98 511 8534021 Email: mosavifarn@mums.ac.ir همدقم : ناـمز رد نز بارطـضا حطـس لـثم يرـيغتم لـماوع هب هتسباو دناوت يم يروراب كمك نامرد تيقفوم دشاب نامرد . راب نانز بارطضا و يگدرسفا ريثات يبايزرا يارب هعلاطم نيا يروراـب كـمك ناـمرد دمايپ رب رو تسا هدش يحارط ...

همدقم : نیئتورپ S100B ورون طابترا لرتنک رد و دوش یم دازآ اه تیسورتسآ زا هک تسا ینیئتورپ ، لگ ی یلا دراد شـقن یسپانیس يریذپ لکش و هظفاح رد لاامتحا و . هـعلاطم ادروخرب یصاخ تیمها زا نورون و تیسورتسآ لولس ود يدرکلمع طابترا تسا ر . ياـه شوـم رد يریگداـی يور رـب پـماکوپیه نورد هـب نیئتورـپ نیا قیرزت رثا رضاح هعلاطم رد تفرگ رارق یسررب دروم ییارحص . شور اه : زا قیقحت نیا رد 40 دش هدافتسا رن ییا...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود