× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی تاثیر تغذیه با شیر مادر بر الگوی رشد شیرخواران زیر شش ماه

نویسندگان

  • بیاتی, اکرم وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی
  • محمد بیگی, ابوالفضل وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی
  • محمد صالحی, نرگس وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه: شیر مادر طبیعی ترین و ایمن ترین روش تغذیه شیرخواران است که ترکیب منحصر به فردی از پروتئین، کربوهیدرات، چربیها، مواد معدنی، ویتامینها و آنزیمها را برای شیرخوار فراهم می کند. مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر شیر مادر بر الگوی رشد شیرخواران انجام شد. مواد و روشها: مطالعه ای همگروهی تاریخی در طی شش ماهه دوم سال 1386  بر روی 352 نفر از مادرانی که شیرخوار 12-6 ماهه داشتند و جهت انجام مراقبتهای اطفال به مراکز بهداشتی درمانی در سطح شهر اراک مراجعه می نمودند با استفاده از پرونده های بهداشتی و مصاحبه حضوری با مادران صورت گرفت. شیرخواران بر اساس روش تغذیه ای به دو گروه  تقسیم شدند. داده ها با استفاده از آزمونهای کای اسکوئر و استقلال دو گروه تحلیل شد. نتایج: از کل352  شرکت کنندگان،198 نفر(3/56%) پسر و 154 نفر(7/46%) دختر بودند و 5/41%‌تغذیه انحصاری تا شش ماهگی  را ادامه داده بودند.  میانگین وزنی هر دو گروه  تغذیه ای و جنسی اختلاف معنی داری را در بدو تولد نشان نداد اما در سنین دو ماهگی، چهار ماهگی و شش ماهگی این اختلاف دیده شد(05/0P<) . همچنین میانگین قدی بین دو گروه تغذیه ای و جنسی در شش ماهگی اختلاف معنی داری را نشان می دهد(05/0P<). نتیجه گیری: تغذیه انحصاری تا شش ماهگی سبب بهبود در الگوی رشد و مناسب بودن وزن و قد شیرخواران می گردد اما وجود  برخی باورهای نادرست در جامعه مانع از دستیابی به رفتار مناسب تغذیه ای شده که مستلزم حمایت و ترویج رده های مختلف  پزشکی می باشد.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

زمینه و هدف: درماتیت آتوپیک یک بیماری پوستی ارثی، مزمن و عودکننده است. هرچند عقیده بر آن است که شیر مادر اثر محافظتی بر ایجاد آسم و درماتیت آتوپیک دارد، برخی محققان این ایده را مطرح کرده­اند که تغذیه با شیر مادر ممکن است شیرخوار را در خطر ابتلای به درماتیت آتوپیک قرار دهد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر تغذیه انحصاری با شیر مادر در شش ماه اول زندگی بر ایجاد درماتیت آتوپیک در شیرخوا...

Background and purpose : Ëxclusive breastfeeding for under six months infants is one of the most important elements in ensuing their health. Breasfeeding has many advantages for infant, mother, family and society. Therefore it is equally important to understand the reasons for formula milk consumption in the society. Materials and methods : Â descriptive study was conducted on 462 cases un...

سابقه و هدف: با توجه به اهمیت رشد نوزادان، پیش آگهی شناخته شده آن، وجود خلا اطلاعاتی و گزارش های متفاوت از تاثیر فواصل تغذیه بر رشد، این تحقیق به منظور مقایسه تاثیر تغذیه براساس تقاضا و تغذیه مکرر با شیر مادر بر رشد نوزاد در نوزادان متولد شده در بیمارستان دکتر شبیه خوانی کاشان طی سال های 76-1375 انجام گرفت. مواد و روش ها: تحقیق به روش کارآزمایی بالینی (Clinical trial) از نوع نیمه تجربی با نمونه...

سابقه و هدف: تغذیه انحصاری با شیر مادر، منافع مهمی برای طول زندگی شیرخوار و مادردارد. اهداف مطالعه، تعیین شاخص‌های رشد در شیرخواران ≤6 ماه که منحصرا از شیر مادر تغذیه می شوند، مقایسه آن با منحنی رشد استاندارد و بررسی کفایت تغذیه انحصاری برای رشد مناسب در 6 ماه اول است. روش بررسی: این مطالعه مقطعی، به تعیین شاخص‌های رشد در 500 شیرخوار با تغذیه انحصاری از شیر مادر طی 6 ماه اول زندگی پرداخت که ب...

زمینه و هدف: تغذیه با شیر مادر یک اصل مهم در تأمین سلامت کودکان می باشد و در6 ماه اول زندگی سبب کاهش مرگ و میر کودکان شده و آن ها را در مقابل بیماری ها محافظت می نماید. ضروری است علل کاهش تغذیه انحصاری با شیر مادر مورد بررسی قرار گیرد. مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی، راجع به 320 نفر از مادران دارای کودک زیر یک سال مراجعه کننده به مراکز مشاوره شیردهی شهر کرمان بود. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسش...