بررسی تاثیر تغذیه با شیر مادر در کاهش ابتلا به اوتیت حاد میانی در شیرخواران زیر دو سال شهر همدان در سال 1375

نویسندگان

  • صبا, محمدصادق
  • پارسا , پریسا
چکیده

In order to determine the efficiency of breast feeding in reduction of acute otitis media, a case control retrospective study was planned. In this study 200 healthy infants in control group and 100 infected infants with acute otitis media in case group under 2 years old, were examined on the basis of type of feeding and other efficient factors on this disease (May-November,1996). The results of this study indicates that exclusive breast feeding early breast feeding, intervals of lactation during 24 hours. Prolonged breast feeding, being roommate of mother with her &nbsp;neonates, and also feeding the infant with colostrum have statistically significant relation, with reduction on acute otitis media in infants (P <0.001) . Whereas bottle feeding, feeding in laying position, allergy, use of day care centre, growing up of the baby, and recurrent episodes of otitis media have statistically significant relation with increased risk of acute otitis media (P<0.001). Other factors such as infants&rsquo; sex birth order. The family&rsquo;s socio-economic level, literacy of family, parents&rsquo; age, routine vaccination do not have the significant relation with acute otitis&nbsp; media (P>0.05). The result obtained indicates that breast feeding plays an important role in reduction of acute otitis media.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

بررسی وضعیت تغذیه انحصاری با شیر مادر در شیرخواران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان طی سال 1386

سابقه و هدف: تغذیه انحصاری با شیر مادر یک نیاز مهم برای شیر خواران است که می تواند بر اثر فاکتورهای متعددی تحت تاثیر قرار گیرد. این مطالعه برای بررسی تغذیه انحصاری با شیر مادر و فاکتورهای مربوط به آن در کاشان انجام شد. مواد و روش ها: طی یک مطالعه مقطعی در سال 1386 و با نمونه گیری آسان، مادران 391 کودک شش ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر کاشان مورد تحقیق قرار گرفتند. وضعیت تغذیه کودک به طو...

متن کامل

پایش رشد (قد، وزن) در طی سال اول زندگی شیرخواران تغذیه شده با شیر مادر، شهر کاشان طی سال 1377

سابقه و هدف: با توجه به اهمیت پایش رشد در کودکان و این که رشد یک شاخص مهم اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی در جامعه می باشد و عدم اطلاع از وضعیت رشد در منطقه، این تحقیق بر روی شیرخواران تغذیه شده با شیر مادر شهر کاشان طی سال 1377 انجام گرفت. مواد و روش ها: پژوهش حاضر با روش توصیفی (Descriptive) از نوع طولی بر روی 400 نوزاد شیر مادر خوار متولد شده در شهر کاشان در دو گروه جنسی پسر و دختر صورت پذیرفت. م...

متن کامل

بررسی مدت استفاده از شیر مادر در شیرخواران شهرستان کبودرآهنگ استان همدان در سال 1374

&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;384&nbsp; mothers&nbsp; out&nbsp; of&nbsp; the&nbsp; mothers&nbsp; dwelling&nbsp; in Kabudrahang district and &nbsp;&nbsp; Nozheh&nbsp; Airforce&nbsp; Station&nbsp; &nbsp;who &nbsp;had, at last, one&nbsp; infant&nbsp; under&nbsp; 24&nbsp; months &nbsp;&nbsp; of age&nbsp; were selected in the study. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Of these,&nbsp; 196&nbsp; cases were...

متن کامل

مقایسه اثر آموکسی سیلین و سفتریاکسون در درمان اوتیت میانی حاد در کودکان زیر شش سال در شهرکرد، سال 1383

زمینه و هدف: اوتیت میانی حاد یکی از شایع ترین بیماری های دوران کودکی است. عوارض بیماری شامل عفونت مزمن گوش میانی، فلج عصب فاسیال، لابیرنتیت، کری حسی - عصبی و عوارض داخل جمجمه ای می باشد. درمان بیماری با آنتی بیوتیک مناسب باعث پیشگیری از عوارض آن و نیز کاهش دوره بیماری می گردد. لذا این مطالعه با هدف مقایسه اثر درمانی آموکسی سیلین و سفتریاکسون در این بیماریانجام گرفت. روش بررسی: در یک کارآزما...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 4

صفحات  0- 0

تاریخ انتشار 2000-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021