× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی تاثیر تغذیه با شیر مادر در کاهش ابتلا به اوتیت حاد میانی در شیرخواران زیر دو سال شهر همدان در سال 1375

نویسندگان

  • صبا, محمدصادق
  • پارسا , پریسا

چکیده

In order to determine the efficiency of breast feeding in reduction of acute otitis media, a case control retrospective study was planned. In this study 200 healthy infants in control group and 100 infected infants with acute otitis media in case group under 2 years old, were examined on the basis of type of feeding and other efficient factors on this disease (May-November,1996). The results of this study indicates that exclusive breast feeding early breast feeding, intervals of lactation during 24 hours. Prolonged breast feeding, being roommate of mother with her &nbsp;neonates, and also feeding the infant with colostrum have statistically significant relation, with reduction on acute otitis media in infants (P <0.001) . Whereas bottle feeding, feeding in laying position, allergy, use of day care centre, growing up of the baby, and recurrent episodes of otitis media have statistically significant relation with increased risk of acute otitis media (P<0.001). Other factors such as infants&rsquo; sex birth order. The family&rsquo;s socio-economic level, literacy of family, parents&rsquo; age, routine vaccination do not have the significant relation with acute otitis&nbsp; media (P>0.05). The result obtained indicates that breast feeding plays an important role in reduction of acute otitis media.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

سابقه و هدف: تغذیه انحصاری با شیر مادر یک نیاز مهم برای شیر خواران است که می تواند بر اثر فاکتورهای متعددی تحت تاثیر قرار گیرد. این مطالعه برای بررسی تغذیه انحصاری با شیر مادر و فاکتورهای مربوط به آن در کاشان انجام شد. مواد و روش ها: طی یک مطالعه مقطعی در سال 1386 و با نمونه گیری آسان، مادران 391 کودک شش ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر کاشان مورد تحقیق قرار گرفتند. وضعیت تغذیه کودک به طو...

سابقه و هدف: با توجه به اهمیت پایش رشد در کودکان و این که رشد یک شاخص مهم اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی در جامعه می باشد و عدم اطلاع از وضعیت رشد در منطقه، این تحقیق بر روی شیرخواران تغذیه شده با شیر مادر شهر کاشان طی سال 1377 انجام گرفت. مواد و روش ها: پژوهش حاضر با روش توصیفی (Descriptive) از نوع طولی بر روی 400 نوزاد شیر مادر خوار متولد شده در شهر کاشان در دو گروه جنسی پسر و دختر صورت پذیرفت. م...

&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;384&nbsp; mothers&nbsp; out&nbsp; of&nbsp; the&nbsp; mothers&nbsp; dwelling&nbsp; in Kabudrahang district and &nbsp;&nbsp; Nozheh&nbsp; Airforce&nbsp; Station&nbsp; &nbsp;who &nbsp;had, at last, one&nbsp; infant&nbsp; under&nbsp; 24&nbsp; months &nbsp;&nbsp; of age&nbsp; were selected in the study. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Of these,&nbsp; 196&nbsp; cases were...

مقدمه: شیر مادر طبیعی ترین و ایمن ترین روش تغذیه شیرخواران است که ترکیب منحصر به فردی از پروتئین، کربوهیدرات، چربیها، مواد معدنی، ویتامینها و آنزیمها را برای شیرخوار فراهم می کند. مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر شیر مادر بر الگوی رشد شیرخواران انجام شد. مواد و روشها: مطالعه ای همگروهی تاریخی در طی شش ماهه دوم سال 1386  بر روی 352 نفر از مادرانی که شیرخوار 12-6 ماهه داشتند و جهت انجام مراقبتهای...