× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی تاثیر تمرکز زدایی مالی بر رابطه بین اهرم مالی و گزارشگری مالی متهورانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

  • علی حسنوند دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ،دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه، ایران
  • محمد جعفری دانشیار گروه اقتصاد ،دانشکده علوم اقتصادی و اداری ،دانشگاه لرستان،خرم اباد ،ایران.
  • مسعود طاهری نیا استادیار گروه حسابداری ،دانشکده علوم اقتصادی و اداری ،دانشگاه لرستان،خرم اباد ،ایران.

چکیده

در پی وقایع ناگوار و بحران های به وجود آمده در بورس های جهان به ویژه در سپتامبر 1997 و سپس افشای ماجرای ورلد کام، انرون، زیراکس و پارمالات در سطح جهان و سقوط شاخص های بورس تهران در سال 1383، موضوع شفافیت صورت های مالی به عنوان یک پدیده مورد لزوم اهمیت بیشتری را به خود اختصاص داد.لذا در تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرکز زدایی مالی بر رابطه بین اهرم مالی و گزارشگری مالی متهورانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.برای انجام این پژوهش اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای و استفاده از مقالات گوناگون مستخرج از پایگاه های اینترنتی جمع آوری و مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های این پژوهش ، اطلاعات 119 شرکت طی سال های 1390 تا 1394 استفاده شده است.ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و اطلاعات مورد نیاز مربوط به صورت های مالی از پایگاه های اینترنتی بورس اوراق بهادار استخراج و درصفحه گسترده excel طبقه بندی شدند.این داده ها جهت آزمون فرضیه ها و مدل های تحقیق که به صورت داده‌های پانل برآورد شده با استفاده از نرم افزارهایspss19  و Eviews7 مورد آزمون قرار گرفت.نتایج این تحقیق بیانگر این است که بین اهرم مالی و گزارشگری مالی متهورانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.همچنین تمرکز زدایی مالی بر رابطه بین اهرم مالی و گزارشگری مالی متهورانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر گذار نیست.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

زمانبندی ارائهی گزارشهای مالی، یکی از تصمیماتی است که مدیران در خصوص افشای اطلاعات بایداخذ نمایند. از دید کاربران صورتهای مالی نیز، بهموقع بودن گزارشگری مالی یکی از ویژگی های با اهمیتدر مفید بودن اطلاعات حسابداری است. زیرا، بههنگام بودن اطلاعات میتواند به استفادهی بهتر و مفیدتراستفاده کنندگان اطلاعات مالی منجر شود. این تحقیق، به بررسی رابطهی بین مجموعهای از متغیرهایتوضیحی )از جمله بازده حقوق صا...

این مطالعه با هدف بررسی اهرم مالی، رشد شرکت و قدرت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه شده است. کار پیشگامان و بسیاری از محققین نشان داد که اهرم مالی یکی از موثر ترین عوامل در رشد شرکت ها می باشد. در این مطالعه مسئله مورد بررسی این است که آیا اهرم مالی بر رشد شرکت تاثیر گذار است؟، به همین خاطر با استفاده از یک نمونه 52 تایی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ...

یکی از عوامل مهم در جهت مسائل اقتصادی کشورها بحث مالیات است. اما علاوه بر مسأله مالیات، تأمین مالی شرکت­ها نیز از مسائل با اهمیت است. هدف این پژوهش، بررسی نقش مالیات جسورانه بر رابطه بین نرخ مؤثر مالیاتی و اهرم مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش اطلاعات مالی 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382 تا 1393 (1080 شرکت - سال) بررسی ش...

زمانبندی ارائهی گزارشهای مالی، یکی از تصمیماتی است که مدیران در خصوص افشای اطلاعات بایداخذ نمایند. از دید کاربران صورتهای مالی نیز، بهموقع بودن گزارشگری مالی یکی از ویژگی های با اهمیتدر مفید بودن اطلاعات حسابداری است. زیرا، بههنگام بودن اطلاعات میتواند به استفادهی بهتر و مفیدتراستفاده کنندگان اطلاعات مالی منجر شود. این تحقیق، به بررسی رابطهی بین مجموعهای از متغیرهایتوضیحی )از جمله بازده حقوق صا...

اقتصاد جهان هر از چند گاهی با بحران مواجه می شود. در سال‌های اخیر، بحران مالی سراسری˓ اقتصاد جهان را تحت تأثیر قرار داده و تمامی کشورها را، مستقیم و غیر مستقیم، درگیر کرده است. هدف این پژوهش، مطالعه تأثیر بحران مالی جهانی بر اهرم مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون این اثرات، تعداد 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1385 الی 1390، م...

هدف این پژوهش مقایسه کیفیت گزارش گری مالی شرکتهای درمانده و غیر درمانده مالی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تعداد 70 شرکت درمانده مالی و 70 شرکت غیر درمانده مالی فعال در بورس اوراق بهادار تهران طبق متغیرهای مدل آلتمن و اسپیواک (1983) و ضرایب تعدیل شده آن بر اساس اندازه این متغیرها در شرکتهای عضو نمونه در دورهی زمانی 1381-1388 انتخاب شد.برای تعیین کیفیت گزارش گری مالی شرکتها از مدل بارث و ه...