بررسی تاثیر سیاست سرمایه‌گذاران نهادی، همزمانی قیمت سهام و شاخص سودآوری بر ریسک کاهش قیمت سهام شرکت‌ها

نویسنده

چکیده

هدف مقاله: هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر سیاست  سرمایه‌گذاران نهادی، همزمانی قیمت سهام و شاخص سودآوری بر ریسک سقوط قیمت سهام بین سال‌های 1390 تا 1394 می‌باشد. روش پژوهش: روش پژوهش به‌صورت کتابخانه‌ای و همبستگی است.برای انجام آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون و ضریب همبستگی و نیز آزمون t و برای تشخیص مانایی از آزمون ADF فیشر،برای تخمین مدل از روش تابلویی و آزمون F لیمر و آزمون هاسمن و همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضبات تحقیق از نرم افزار Excel و Eviews 8 استفاده شده است. نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از این است که بین سیاست سرمایه‌گذاران نهادی با ریسک سقوط قیمت سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد و این بدان معناست که وجود سرمایه‌گذاران نهادی انگیزه و توانایی مدیریت را برای پنهان داشتن و یا تاخیر در انتشار اخبار بد شرکت کاهش می‌دهد و این مورد در نهایت سبب کاهش احتمال سقوط قیمت سهام می‌گردد. همچنین بین همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. یعنی افزایش همزمانی باعث افزایش ریسک سقوط قیمت سهام خواهد شد. و نیز بین سودآوری و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد، به طوری که افزایش سودآوری شرکت احتمال سقوط قیمت سهام را به طور معناداری کاهش  می‌دهد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 9 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف این پژوهش، بررسی آزمون همزمانی قیمت سهام بر ریسک کاهش قیمت سهام  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش اطلاعات مالی 109 شرکت در طی دوره زمانی 1389 تا 1394 بررسی شده است (654 شرکت - سال). برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره ترکیبی استفاده شده است. بطورکلی، نتایج نشان می دهد که همزمانی قیمت سهام، عامل تاثیرگذاری بر ریسک کاهش قیمت سهام است. سایر یافته ...

حضور سرمایه‌گذاران نهادی در ساختار حاکمیت شرکت­ها و بازارهای مالی به عنوان تضمینی برای حفظ حقوق اقلیت و نقدشوندگی بیش‌تر سهام شناخته شده است. از طرف دیگر، پژوهش‌های اخیر هزینة معاملاتی را به عنوان شاخص کلیدی برای سنجش عملکرد و نقش محوری در بازارهای مالی بیان می‌کنند. در پژوهش حاضر رابطة بین هزینة معاملات سهام و قیمت سهام مورد آزمون قرار گرفته و نقش تعدیلی سرمایه­گذاران نهادی بر این ارتباط بررسی...

  نوسانات قیمت سهام که منجر به نوسانات بازده شرکت‌ها می‌گردد، یکی از مسائل مورد توجه و بحث بازارهای سرمایه و سرمایه‌گذاران می‌باشد؛ زیرا این نوسانات، میزان کسب درآمد از تخصیص منابع را نشان می‌دهد. بر همین اساس در تحقیق حاضر، با بررسی 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 6 ساله از سال‌ 1390 لغایت 1395 به دنبال بررسی رابطه بین همزمانی قیمت با توزیع نوسانات بازدهی سهام در ...

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر سرمایه‌گذاران نهادی بر کاهش احتمال ریسک ریزش (سقوط) قیمت سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­پردازد. ریزش قیمت سهام پدیده­ای است که در آن قیمت سهام دچار تعدیل شدید منفی و ناگهانی می­گردد) چن و هانگ,2001). یکی از مهم ترین روش های دستکاری اطلاعات حسابداری تسریع در شناسایی اخبار خوب در مقابل به تاخیر انداختن شناسایی اخبار بد در سود می­باشد(کالن و فا...

مقدمه: مدیریت سرمایه در گردش به دنبال رسیدن به شرایطی است که شرکت با مازاد یا کمبود نقدینگی مواجه نشود.هدف مقاله: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر سیاست سرمایه در گردش بر ریسک سقوط قیمت سهام در فاصله زمانی 1388 تا 1392 می‌باشد. روش پژوهش: برای بررسی فرضیات پژوهش از رگرسیون لجستیک و ضریب همبستگی و نیز آزمون t و تجزیه تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات تحقیق از نرم افزار EVIEWS استفاده شده است. ...

ریزش قیمت سهام پدیده ای است که در آن قیمت سهام دچار تعدیل شدید ، منفی و ناگهانی می شود. همواره برای پدیده ریزش قیمت سهام دو علت اصلی شناخته می شود: اول مدیریت شرکت که به دلیل انگیزه های خودخواهانه (در جهت منافع شخصی خود) و یا خیرخواهانه (در جهت اهداف سازمان ) اقدام به بیش نمایی عملکرد شرکت از طریق به تعویق انداختن در انتشار اخبار بد و نیز تسریع در انتشار اخبار خوب می نماید و دوم سیستم حسابداری ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود