بررسی تاثیر شاخص های کلان اقتصادی بر تکرار جرائم مواد مخدر (1385-1358)

نویسندگان

چکیده

Objective: Due to the growing trend of recidivism in drug-related crimes and the notable contribution of these crimes among the committed crimes, the aim of study was to investigate crime dimensions, especially the economic dimension of crimes in the field of macro-economic and criminal policy making. Method: The relationship of inflation and unemployment with recidivism in drug-related crimes was investigated using inferential and descriptive statistics and ordinary least squares of regression technique during 1979-2006. Results: Unemployment and inflation were found to hold a positive relationship with the dependent variable. Unemployment and inflation could explain 16% and 74% of the criterion variable, respectively. Conclusion: Therefore, inflation and unemployment are among the economic indicators that can account for 85% of the changes into the recidivism in economic crimes while Gini coefficient, education, and urbanization had no effect on recidivism in economic crimes.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تاثیر شاخص های کلان اقتصادی بر تکرار جرائم مواد مخدر (۱۳۸۵-۱۳۵۸)

هدف: با توجه به روند فزاینده تکرار جرم در ایران و سهم قابل اعتنای جرائم مربوط به مواد مخدر در بین جرائم واقع شده، هدف تحقیق بررسی ابعاد جرائم، به خصوص بعد اقتصادی در عرصه سیاست­گذاری­ های کلان جزایی و اقتصادی می­ باشد. روش: با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و بر اساس تکنیک رگرسیون حداقل مربعات معمولی، رابطه بین تورم و بیکاری با تکرار جرائم مربوط به مواد مخدر در طول سال­های 1385-1358مورد بررسی ق...

متن کامل

بررسی تاثیر تاخیری شاخص های کلان اقتصادی بر بازده سهام

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، رشد شاخص سهام، رشد نرخ اشتغال و تولیدناخالص داخلی) بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های 1380 تا 1387 ، با استفاده از الگوVAR  و علیت گرنجر است. در این تحقیق متغیرهای مورد بررسی به صورت فصلی جم عآوری و مورد بررسی قرار گرفت.  نتایج نشان داد که رشد اشتغال نم یتواند بازده را توضیح دهد و هیچ رابطه علیتی نیز بین رشد اشتغال و...

متن کامل

جستاری در آسیب‌شناسی سیاست جنایی حاکم بر جرائم مواد مخدر

Criminal policy in any country indicated in legical, judicial and administrative levels that in this article, legislation criminal policy and judicial criminal policy have important role in designing of Criminal policy. Studying of legislation criminal policy and judicial criminal policy of iran in fronting of drug crimes achieves the possibility of estimating of it. problem in this article is ...

متن کامل

بررسی تاثیر تاخیری شاخص های کلان اقتصادی بر بازده سهام

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، رشد شاخص سهام، رشد نرخ اشتغال و تولیدناخالص داخلی) بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های 1380 تا 1387 ، با استفاده از الگوvar  و علیت گرنجر است. در این تحقیق متغیرهای مورد بررسی به صورت فصلی جم عآوری و مورد بررسی قرار گرفت.  نتایج نشان داد که رشد اشتغال نم یتواند بازده را توضیح دهد و هیچ رابطه علیتی نیز بین رشد اشتغال و...

متن کامل

بررسی و تحلیل تاثیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بر شاخص های کلان اقتصادی

تامین انرژی و کاهش انتشار آلاینده‌های زیست‌محیطی از مهمترین دلایل توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه می‌باشد. شاخص‌های کلان اقتصادی نیز در پی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تحت تاثیر قرار گرفته‌اند.در این مقاله از روش تحلیل اقتصادی به منظور بررسی توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر بر شاخص‌های اشتغال، تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده و رفاه اقتصادی استفاد...

متن کامل

جایگاه مشارکت مردم در پیشگیری اجتماعی از جرائم مواد مخدر

Drug is one of the disasters of the present era and has been introduced as one of the crisis of 21st century. Prevention of this destructive problem is the best way to protect public health and provide social security. Public participation in the prevention of occurrence of drug addiction as a social prevention is the best type of it, which the present study aimed to investigate how people part...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 10  شماره 38

صفحات  233- 249

تاریخ انتشار 2016-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022