بررسی تاثیر شرایط فرآیند اسمز بر میزان آبگیری در برگه هلو

نویسندگان

  • زهرا امام جمعه
  • محمدعلی سحری
  • محمود صوتی خیابانی
چکیده

فرآیند اسمز عبارت است از خارج سازی آب مواد غذایی به وسیله قرار دادن آنها در محلول های هیپرتونیک. این محلول ها به علت دارا بودن فشار اسمزی بالاتر و ایجاد گرادیان غلظتی بین خود و مواد غذایی باعث خروج آب از مواد غذایی می شوند . این پژوهش با استفاده از محلول ساکارز، شربت گلوکز ) با غلظت 40 ‘ 50 و 60 درصد ( و محلولهای ترکیبی شامل : ( 40 % ساکارز، 20 %شربت گلوکز(، ) 20 %ساکارز، 40% شربت گلوکز (، ) 40 % ساکارز، 20 % شربت گلوکز، 3% نمک طعام ( براساس طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی انجام گرفت . نتایج نشان داد که محلولهای ساکارز با غلظت 50 و 60 %، شربت گلوکز با غلظت 60 % و محلول ترکیبی) ساکارز 40 %، شربت گلوکز 20 %، نمک 3%)، آبگیری بیشتری داشتند . همچنین تاثیر عوامل مختلف مانند نوع و غلظت محلول اسمزی، ضخا مت برگه هلو و همزدن بر فرآیند اسمز از نظر درصد آبگیری تفاوت معنی داری داشتند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بهینه سازی فرآیند تولید برگه هلو با استفاده از اسمز

روش خشک کردن سنتی برگه هلو دارای معایب متعددی از جمله تولید محصولاتی با بار میکروبی بالا، لزوم استفاده از ترکیبات گوگردی، شکل ظاهری و رنگ نامطلوب، عدم شفافیت و چروکیدگی بالا می باش د. در حالیکه فرآیند اسمز روش مناسبی است که علی رغم عدم استفاده از ترکیبات گوگردی، محصول حاصل از آن دارای رنگ و طعم مناسبتری است . در این پژوهش بهین هسازی فرآیند برگه هلو به روش اسمز با استفاده از محلولهای ساکارز، شرب...

متن کامل

بهینه سازی فرآیند تولید برگه هلو با استفاده از اسمز

روش خشک کردن سنتی برگه هلو دارای معایب متعددی از جمله تولید محصولاتی با بار میکروبی بالا، لزوم استفاده از ترکیبات گوگردی، شکل ظاهری و رنگ نامطلوب، عدم شفافیت و چروکیدگی بالا می باش د. در حالیکه فرآیند اسمز روش مناسبی است که علی رغم عدم استفاده از ترکیبات گوگردی، محصول حاصل از آن دارای رنگ و طعم مناسبتری است . در این پژوهش بهین هسازی فرآیند برگه هلو به روش اسمز با استفاده از محلولهای ساکارز، شرب...

متن کامل

بررسی تأثیر شرایط فرآیند بر میزان آبگیری ورقه های نارنج

چکیده هدف از این پژوهش استفاده از پیش تیمار فراصوت و آبگیری اسمزی بر ویژگی های کیفی نمونه های خشک شده نارنج با جریان هوای داغ بود. پیش تیمار فراصوت در حمام فراصوت در سه سطح زمانی 10،20 و 30 دقیقه در دمای محیط، با فرکانس khz25، غلظت محلول اسمزی فروکتوز در سه سطح 20،30 و 40 درصد وزنی/ وزنی و زمان غوطه وری در محلول اسمزی در 5 بازه زمانی 30، 60، 120، 180 و 240 دقیقه روی نمونه های نارنج انجام گرفت. ...

متن کامل

بهینه سازی و فرآیند تولید برگه هلو با استفاده از اسمز

روش سنتی خشک کردن برگه هلو دارای معایب متعددی از جمله تولید محصولاتی با بار میکروبی بالا ، استفاده ازترکیبات گوگردی ، شکل ظاهری ، رنگ ، شفافیت نامطلوب و چروکیدگی بالا می باشد.در حالیکه فرآیند اسمز روش مناسبی است که علی رغم عدم استفاده از ترکیبات گوگردی ، محصول تولیدی آن دارای رنگ و طعم مناسبتری است.این فرآیند عبارت از خارج سازی آب مواد غذایی به وسیله قرار دادن مواد غذایی در محلول های هیپرتونیک ...

15 صفحه اول

پایش سینتیک آبگیری اولتراسوند- اسمز کدوی سبز در شرایط مختلف فرآوری

در این پژوهش، نمونه‌های کدو در غلظت‌های مختلف محلول اسمزی (ساکارز 35% و سوربیتول 5، ساکارز 35% سوربیتول 10 و ساکارز 35% سوربیتول 15%) و در دماهای (5، 25 و 50 درجه‌ی سانتیگراد) با پیش تیمار اولتراسوند و بدون اولتراسوند تهیه شدند. در طی آبگیری اسمزی در تمام نمونه‌ها میزان کاهش آب و جذب مواد جامد افزایش در حالی که محتوی رطوبت کاهش یافت نتایج، نشان داد که در غلظت‌های مختلف محلول اسمزی و دمای ثابت د...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 34  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2003-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021