بررسی تاثیر عصاره زیره سبز (Cuminum cyminum) بر فعالیت آنزیم

نویسندگان

  • ربیعی, رحمت اله
  • رفیعیان, محمود
  • صادقی, مسعود
  • فرخی, عفت کارشناس ارشد بیوشیمی-مرکز تحقیقات سلولی، مولکولی- دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
  • قطره سامانی, کیهان
چکیده

زمینه و هدف: زیره سبز دارای خاصیت آنتی اکسیدانی است و احتمالاً می‌تواند باعث کاهش اکسیداسیون لیپیدها گردد. آنزیم پاراکسوناز 1 همراه با HDL در خون حرکت می‌کند. این آنزیم با هیدرولیز کردن فسفولیپیدهای اکسید شده یک نقش حفاظتی در برابر اکسیداسیون لیپوپروتئین ها دارد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر زیره سبز بر سطح لیپوپروتئین های پلاسما و فعالیت آنزیم پاراکسوناز 1 بوده است. روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی 91 بیمار با LDL کلسترول خون بیشتر از 120 میلی گرم در دسی لیتر انتخاب و در 2 گروه دریافت کنندگان زیره سبز و لواستاتین قرار گرفتند بطوری که دو گروه از نظر ویژگی های دموگرافیک، همسان بودند. قبل و بعد از مصرف زیره سبز و لواستاتین، پروفایل لیپیدی و فعالیت آنزیم پاراکسوناز1 در همه افراد اندازه گیری گردید و نتایج با استفاده از آزمون t، t زوجی و ANOVA تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: عصاره زیره سبز میزان قند خون و LDL اکسید شده را کاهش و فعالیت آریل استرازی آنزیم پاراکسوناز (PON1) را افزایش داد (05/0P

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تاثیر عصاره زیره سبز (cuminum cyminum) بر فعالیت آنزیم

زمینه و هدف: زیره سبز دارای خاصیت آنتی اکسیدانی است و احتمالاً می تواند باعث کاهش اکسیداسیون لیپیدها گردد. آنزیم پاراکسوناز 1 همراه با hdl در خون حرکت می کند. این آنزیم با هیدرولیز کردن فسفولیپیدهای اکسید شده یک نقش حفاظتی در برابر اکسیداسیون لیپوپروتئین ها دارد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر زیره سبز بر سطح لیپوپروتئین های پلاسما و فعالیت آنزیم پاراکسوناز 1 بوده است. روش بررسی: در این مطالعه کارآز...

متن کامل

پاسخ‌های فیزیولوژی زیره سبز (Cuminum cyminum L) به تنش کم‌آبی

به منظور مطالعه اثر تنش کم آبی بر برخی از صفات فیزیولوژی، آزمایشی در قالب طرح لاتیس ساده با استفاده از 49 اکوتیپ بومی زیره سبز (Cuminum cyminum) در دو تکرار تحت شرایط تنش کم‌آبی و نرمال در سال زراعی 92-1391 در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران اجرا گردید. صفاتی از قبیل غلظت اسیدآمینه پرولین، محتوای قندهای محلول، اسانس، کلروفیلa، کلروفیلb، کاروتنوئید، محتوی نسبی آب برگ و عملکرد دانه ان...

متن کامل

اثر ضد‌تشنجی عصاره و اسانس دانه گیاه زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در موش

در این مطالعه اثرات ضد‌تشنجی عصاره‌های آبی و الکلی و همچنین اسانس دانه زیره سبز در موش بررسی شد. در آزمون پنتیلن تترازول اسانس و عصاره دانه با تزریق داخل صفاقی باعث افزایش زمان شروع تشنج تونیک شد ولی در برابر مرگ و میر ایجاد محافظت چندانی نکرد. در این آزمون کارآیی ضد‌تشنجی عصاره‌های آبی (g/kg 8/2) و اتانولی (g/kg 5) مشابه فنوباربیتال در دوز mg/kg 20 بود. در آزمون الکتروشوک عصاره‌های آبی (g/kg 4...

متن کامل

عملکرد نخود (Cicer arietinum) در کشت مخلوط با زیره سبز (Cuminum cyminum) تحت تاثیر تاریخ‌های کشت

برخی از ویژگی­های رشدی و عملکرد نخود تحت تاثیر زمان­های مختلف در کشت خالص و مخلوط با زیره سبز طی آزمایشی به­صـورت طرح بلـوک کامل تصـادفی با سـه تکرار در سال زراعی 92-1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد بررسی شد. تیمارهای آزمایشی شامل (3 تاریخ کشت خالص نخود و 3 تاریخ کشت مخلوط با زیره سبز کشت خالص 25 بهمن ماه، کشت خالص 10 اسفند ماه، کشت خالص 26 اسفند ماه، کشت مخلوط همزمان ...

متن کامل

بررسی تأثیر چندین علف‌کش بر کنترل علف‌های‌هرز و عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L)

این آزمایش، به ‏منظور ارزیابی اثر علف‌کش‌های پیشکاشت تریفلورالین (نام تجاری: ترفلان) 48 درصد ای سی، اتال‎فلورالین (نام تجاری: سونالان) 3/33 درصد ای سی، علف‌کش‌های پیش‎رویشی اگزادیازون (نام تجاری: رونستار) 25 درصد ای سی و 12 درصد اس ا، سیمازین (نام تجاری: پرینسب) 4 ال و پرومترین (نام تجاری: گزاگارد) 80 درصد پودر وتابل و علف‌کش‌ پس‌رویشی لینورون (نام تجاری: آفالن) 50 درصد پودر وتابل و 45 درصد درص...

متن کامل

استخراج، شناسایی و بررسی خواص فراکسیون فعال آنتی اکسیدانی عصاره و اسانس زیره سبز (cuminum cyminum)

اکسایش چربیها و روغنها موجب تولید مواد مضر و نامطلوب می گردد که اغلب سلامت مصرف کنننده را به خطر می اندازد. آنتی اکسیدانها مهمترین عامل کنترل اکسایش روغنها و چربیها هستند که اکسایش مواد غذایی حاوی چربی را به تاخیر می اندازند یا شدت پیشرفت آن را کند می کنند. صدها ترکیب سنتزی یا طبیعی وجود دارد که دارای خواص آنتی اکسیدانی هستند اما کاربرد آنها در مواد غذایی به دلیل ایمن نبودن محدود می باشد. در ای...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 12  شماره 3

صفحات  1- 6

تاریخ انتشار 2010-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021