بررسی تاثیر نااطمینانی قیمت نفت و نرخ ارز بر بازده سهام با استفاده از تبدیلات خطی نویزساز و مدل خودبازگشت برداری

نویسندگان

  • محمد فراهانی دانش آموخته رشته مدیریت بازرگانی، گرایش مدیریت مالی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاثیر نااطمینانی قیمت نفت و نرخ ارز بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران می‎باشد. برای این منظور، متغیرهای «نااطمینانی قیمت نفت» و «نااطمینانی نرخ ارز» به عنوان متغیر مستقل و «بازدهی سهام» به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده‎اند و از داده‎های روزانه مربوط به قیمت نفت سنگین ایران، نرخ رسمی ارز و شاخص بورس در بازه زمانی دی ماه ١٣٨٠ الی دی ماه ١٣٩١ (مطابق با ٠١/٠١/٢٠٠٢ الی ٣١/١٢/٢٠١٢ میلادی) استفاده شده است. با توجه به ماهیت داده‎های سری زمانی و نوع مطالعه، جهت ارزیابی اثر نااطمینانی قیمت نفت و نرخ ارز بر بازده سهام، در این پژوهش سنجش نااطمینانی با استفاده از روش تبدیلات خطی نویز ساز[i] صورت پذیرفته و از تخمین مدل خودبازگشت برداری به منظور سنجش اثر نااطمینانی قیمت نفت و نرخ ارز بر بازده سهام استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل با نااطمینانی حاصل از روش تبدیلات خطی نویزساز نشان داد که میان نااطمینانی قیمت نفت با بازده سهام و نیز میان نااطمینانی نرخ ارز و بازده سهام رابطه معناداری وجود داشته است. لذا فرضیات این پژوهش در سطح خطای پنج درصد مورد تایید قرار گرفتند. [i] Whitening Linear Transformation

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر تغییرات شاخص قیمت سهام (بازده سهام) در ایران: رویکرد مدل خود توضیح برداری ساختاری

با عنایت به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و تاثیر پذیری بخش های مختلف اقتصادی از نوسانات قیمت نفت در این مقاله سعی شده است با استفاده از داده های ماهانه و برای دوره زمانی اکتبر 1997 تا مارس 2012 و مدل خود توضیح برداری ساختاری تاثیر نوسانات قیمت نفت ایران در بازارهای جهانی، بر تغییرات شاخص قیمت سهام بورس تهران مورد بررسی قرار گیرد.با تحلیل توابع واکنش آنی مشاهده می شود که شوک ساختاری افز...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی تاثیر نرخ ارز بر بازده سهام در ایران

در این مقاله ارتباط بین نرخ ارزو بازده سهام در ایران، در یک الگوی نظری و یک الگوی تجربی مورد بررسی قرار می گیرد. الگوی نظری طراحی شده در این مقاله نشان می دهد که نرخ ارز با سودآوری بنگاه،و بنابراین با بازده سهام بنگاه اقتصادی در شرایط رقابت ناقص (وجود قدرت بازار) ارتباط مستقیم دارد. هر چقدر میزان صادرات بنگاه بیشتر باشد با افزایش نرخ ارز سود بنگاه بیشتر افزایش خواهد یافت. با استفاده از اطلا...

متن کامل

بررسی پویای ارتباط نااطمینانی قیمت طلا و قیمت نفت خام با بازده شاخص قیمت سهام بانکها - رهیافت فضا حالت

مطالعه پویایی‌ها و روابط بین بازارها یکی از موضوعات مورد توجه محققان بوده است. این مقاله به بررسی اثر نااطمینانی قیمت طلا و قیمت نفت خام بر بازده شاخص قیمت سهام بانک‌ها با استفاده از مدل فضا-حالت در فرم خودرگرسیون میانگین متحرک برداری (VARMA) می‌پردازد. در سیستم معادلات فضا حالت، متغیر حالت توسط فیلتر کالمن و پارامترهای تصریح شده الگو به وسیله روش حداکثر راستنمایی تخمین زده می‌شوند. نتایج تحقیق...

متن کامل

بررسی واکنش‏ های متقابل نااطمینانی در نرخ ارز و شاخص قیمت سهام بورس تهران

حرکت روان سرمایه در بازارهای مالی بین المللی ارتباط متقابل و پویای بازارهای سرمایه و ارز را در پی داشته است، به طوری که هرگونه تغییر در متغیرهای مهم این بازارها به طور سریع به وسیله ­ی سازوکارهایی به بازار دیگر انتقال یافته است. بر این اساس، در تحقیق حاضر ارتباط متقابل نااطمینانی در نرخ دلار و شاخص ‏کل قیمت سهام بورس تهران و عکس العمل ­های پویای هر کدام نسبت به دیگری مورد بررسی تجربی قرار گرفته...

متن کامل

بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت و نرخ ارز بر بازدهی بازار سهام در ایران

بررسی عوامل موثر بر بازار بورس به عنوان یکی از اجزای مهم بازارهای مالی از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است. قیمت نفت و نرخ ارز و نوسانات آنها به عنوان برخی از مهمترین منابع نوسانات اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت تلقی می‏شوند. این نوسانات کلیه بخش‏های اقتصادی و نیز بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار می دهند. هدف این پژوهش بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت و نرخ ارز بر بازده سهام در ایران در سال‏های 1385-1390 ...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 12  شماره 43

صفحات  131- 142

تاریخ انتشار 1970-01-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021