بررسی تاثیر واحد درسی جامعه‌نگر نظری بر دانش، نگرش و عملکرد (خود اظهار) مرتبط با پیشگیری از بیماری‌‌های دهان و دندان در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نویسندگان

  • اسفندیار, مهری دندانپزشک
چکیده

  Background and Aims: Evaluation of the training is a principle for successful education. This study evaluated the effect of the theoretical course of community oral health on knowledge, attitude and self-reported practice of preventive dentistry in dental students at Tehran University of Medical Sciences and assessed the students' satisfaction from the course. Materials and Methods: The intervention group comprised the forth-year students of Tehran University of Medical Sciences, Dental School and the controls were the forth year students of Shahid Beheshti Medical University. The questionnaire included questions on backgrounds, knowledge, attitude and practice of students towards preventive dentistry, and students' satisfaction from the course. The intervention was 17 weekly sessions (hours) of the community oral health course. The sum of scores for questions on backgrounds, knowledge, attitude and practice were calculated and changes were analyzed by General Linear Model. Results: The mean baseline knowledge score in the intervention group was 16.9 (SD=4.0) and for the control group 16.3 (SD=3.5). Corresponding figures were 23.7 (SD=3.4) and 17 (SD=3.3) after intervention. General linear model showed the intervention to be successful in increasing the students' knowledge scores on preventive dentistry (P<0.0001). Most students (92%) were satisfied with learning several new items during the course. Conclusion: The students' knowledge was successfully increased by passing the theoretical course of community oral health delivered by teacher-centered method of lecture. Student-centered methods may help in changing the students' attitude and practice of preventive dentistry.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تاثیر واحد درسی جامعه نگر نظری بر دانش، نگرش و عملکرد (خود اظهار) مرتبط با پیشگیری از بیماری های دهان و دندان در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

زمینه و هدف: ارزیابی روند آموزش از ملزومات آموزش موفق است. هدف از این مطالعه تاثیر واحد جامعه نگر نظری بر دانش، نگرش و عملکرد (خود اظهار) دانشجویان در حیطه دندانپزشکی پیشگیرانه در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران و رضایت آنان از نحوه ارایه این واحد درسی بود. روش بررسی: گروه مداخله دانشجویان سال چهارم دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و گروه مقایسه دانشجویان سال چهارم دانشکده دندانپز...

متن کامل

آگاهی، نگرش و رفتارهای خودمراقبتی پیشگیرانه بهداشت دهان و دندان در بین دانشجویان دندانپزشکی و پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم

زمینه و هدف: بهداشت دهان یکی از مؤلفه‌های اصلی سلامت عمومی و کیفیت زندگی افراد است. این مطالعه با هدف تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم در زمینه بهداشت دهان و دندان انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی - مقطعی، پرسشنامه توسط 152 دانشجوی دندانپزشکی و پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم تکمیل گردید. با استفاده از پرسشنامه، اطلاعات مربوط به سن، جنسیت، آگاهی...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

آگاهی، دانش و نگرش دانشجویان دندانپزشکی دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهیدبهشتی در زمینه دندانپزشکی مبتنی بر شواهد

  آگاهی، دانش و نگرش دانشجویان دندانپزشکی دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهیدبهشتی در زمینه دندانپزشکی مبتنی بر شواهد     دکتر محمدرضا خامی1- دکتر احمد جعفری2 - دکتر زهرا محتشم راد3 – دکتر رضا یزدانی2- دکتر آناهیتا مسکوچی3-   دکتر انسیه اخگری3- دکتر مریم الیاسی3   1- عضو مرکزتحقیقات دندانپزشکی و استادیار گروه آموزشی‌سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی‌دانشکده دندانپزشکی‌دانشگاه علوم پزشکی تهران   2-...

متن کامل

سنجش آگاهی، دانش و نگرش در زمینه دندانپزشکی مبتنی بر شواهد در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مقدمه: دندانپزشکی مبتنی بر شواهد (Evidence-based dentistry: EBD) رویکردی در مراقبت های بهداشتی دهان است که شامل استنتاج و کاربرد عاقلانه بهترین شواهد علمی موجود، در تلفیق با شرایط بیمار و مهارت دندانپزشک در تصمیم گیری در مورد یک بیمار خاص است. هدف از این مطالعه بررسی سطح آگاهی، دانش و نگرش دانشجویان دندانپزشکی مشهد در زمینه EBD بود. مواد و روش ها: در این بررسی مقطعی، پرسشنامه ها که شامل سه بخش ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 24  شماره None

صفحات  245- 251

تاریخ انتشار 2011-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021