بررسی تاثیر ورم پستان بالینی بر عملکرد تولید مثلی گاوهای شیری هلشتاین

نویسندگان

  • امیر پورعلی دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده دامپزشکی، کرج، ایران
  • داوود ناصری دامپزشک بخش خصوصی
  • غلامرضا بابایی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده حسابداری و مدیریت، کرج، ایران
  • محمد شمس دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده دامپزشکی، کرج، ایران
  • مهران فرهودی مقدم دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده دامپزشکی،گروه علوم درمانگاهی، کرج، ایران
چکیده مقاله:

هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر بیماری ورم پستان بالینی (تحت حاد و حـاد) بر باروری گاوهای شـیری هلـشـتاین می باشد. به همین دلیل با مراجعه به یکی از دامداری های غرب استـان البرز از ابتـدای سال  87تا پایان بهار  89تعداد  1811رأس دام مبتلا به بیماری ورم پستان بالینی تحت حاد و حاد که  1248راس قبـل از آبستن شدن و بقیه بعد از آبستنی دچار ورم پستان شده بودند را به عنوان گروه مبتلا به بیماری و تعداد  1347رأس دام سالم را که فاقد هرگونه بیماری بودند را به عنوان گروه کنترل از اطلاعات و سوابق موجود در گاوداری استخراج نمودیم و مورد بررسی قراردادیم. سپس اطلاعات جمع آوری شده را با برنامه  SPSSآنالیز نموده و شاخص های تولید مثلی مختلف مانند فاصله ی زایش تا اولین تلقیح ) ،(DFSفاصله ی زایش تا آبستنی ) (CCIو تعداد تلقیح به ازای آبستنی ) ،(S/Cدرصد آبستنی دام ها در فواصل مختلف زمانی(120و150روز) پس از زایمان ( )PP>150،PP >120رادر گروه دام های مبتلا به بیماری قبل از آبستنی ( 1248راس) نسبت به گروه کنترل بررسی نمودیم و برای تعیین سطح معنا دار بودن اختلاف نتایج حاصله از آزمون های مختلفی مانند آزمون  Tنمونه های مستقل، مربع کای و آنوا استفاده نمودیم. براساس نتایج به دست آمده در این مطالعه بیشترین میزان بروز بیماری ورم پستان در فصل تابستان و کمترین میزان فراوانی در فصل زمسـتان بود ( .)P ≥ 0/001همچنین بیشترین میزان بروز بیمـاری در شهریور ماه و کمترین میزان در اسـفند ماه بوده است ( .)P ≥ 0/001نتایج حاصله بیانگرنامطلوب بودن شاخص های تولید مثلی مورد بررسی در گروه دام های مبتلا به ورم پسـتان قبل از آبستنی نسبت به گروه کنترل بود. تجزیه و تحلیل آماری نتایج بدست آمده نشان داد که در اغلب موارد تفاوت معناداری بین دوگروه مبتلا به بیماری ورم پستان نسبت به گروه کنترل وجود دارد( .)P≥0/001بطوریکه در گروه مبتلا به بیماری قبل از آبستنی در مقایسه با گروه کنترل  63:DFSروز در مقابل  43روز:، 203 CCIروز در مقابل  82روز:،S/C  3/6در مقابل  % 31 :PP >1،120/8در مقابل  % 45 PP >:150،% 80در مقابل  % 88بوده است

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی لکوگرام گاوهای شیری مبتلا به ورم پستان بالینی و تحت بالینی

یکی از عواملی که در ورم پستان تغییر پیدا می کند ، تابلوی خونی و به عبارت بهتر لکوگرام است ( 5، 4، 3، 2) . بر اساس مطالعات این پژوهشگران که مرم پستان را به صورت تجربی ( Experimental) و با تلقیح مقادیر مختلف از باکتریهای ایجاد کرده اند ، تابلوی خونی برحسب زمانهای متفاوت از لحظه تلقیح باکتری ، تغییرات مختفی پیدا می کند . بر اساس مطالعه جین و همکاران (2) تغییرات در لکوگرام گاوهای مبتلا به ورم پستان...

متن کامل

بررسی فلور قارچی رحم گاوهای شیری نژاد هلشتاین سالم و مبتلا به بیماریهای تولید مثلی

عفونت قارچی رحم مورد توجه زیادی قرار نگرفته است. هدف از این مطالعه، بررسی فلور قارچی گاوهای شیری با اختلالات تولید مثلی و سالم می‌باشد. نمونه قارچی مستقیما از رحم 112راCس گاو شامل 70 راCس گاوهای شیری نژاد هلشتاین مبتلا به بیماری‌های رحمی و 42 راCس گاو سالم جمع آوری شد. نمونه‌ها به مدت 2 هفته در محیط کشت قارچ سابورو گلوکز اگار در 28 درجه سانتیگراد کشت داده شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از ...

متن کامل

بررسی عوامل موثر بر عملکرد تولید مثلی گاو های شیری هلشتاین

هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر تعداد روزهای باز گاوهای شیری هلشتاین ایران به عنوان شاخص اصلی عملکرد تولید مثلی دام و تاثیر آن بر مدت ماندگاری دام در گله بود. در این مطالعه از داده‌های شش گله استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از مدل‌های کمترین مربعات انجام گرفت . به منظور بررسی تاثیر روزهای باز در شکم اول بر ماندگاری دام، از آزمون بقاء و روش کاپلان – مییر استفاده شد. نتایج این آز...

متن کامل

تعیین شاخص استرس اکسیداتیو در گاوهای شیری مبتلا به ورم پستان تحت بالینی

  ورم پستان شایع ترین بیماری تولید و از نظر اقتصادی بزرگترین مشکل و مهمترین بیماری در صنعت پرورش گاو شیری به شما می آید.استرس اکسیداتیو ایجاد شده توسط گونه های فعال اکسیژن،فاکتور اساسی در ایجاد بیماریهای مختلف در گاو به خصوص ورم پستان به شمار می آید. مطالعات اندکی در زمینه نقش گونه های فعال اکسیژن در ایجاد ورم پستان تحت بالینی وجود دارد.این مطالعه به منظور بررسی تغییرات سطح مالون دی آلدئید پلا...

متن کامل

بررسی لکوگرام گاوهای شیری مبتلا به ورم پستان بالینی و تحت بالینی

یکی از عواملی که در ورم پستان تغییر پیدا می کند ، تابلوی خونی و به عبارت بهتر لکوگرام است ( 5، 4، 3، 2) . بر اساس مطالعات این پژوهشگران که مرم پستان را به صورت تجربی ( experimental) و با تلقیح مقادیر مختلف از باکتریهای ایجاد کرده اند ، تابلوی خونی برحسب زمانهای متفاوت از لحظه تلقیح باکتری ، تغییرات مختفی پیدا می کند . بر اساس مطالعه جین و همکاران (2) تغییرات در لکوگرام گاوهای مبتلا به ورم پستان...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 2

صفحات  104- 115

تاریخ انتشار 2011-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023