بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی و رفتاری در تبیین قصد کارآفرینانه دانشجویان(مورد مطالعه: دانشگاه شاهد)

نویسندگان

  • محمد اوتادی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و کارآفرینی دانشگاه شاهد، تهران
چکیده

این مقاله به بررسی تأثیر سه ویژگی شخصیّتی شامل گرایش ‌به‌ ریسک‌پذیری، کانون‌ کنترل و شخصیّت پیش‌فعال، بر شکل‌گیری قصد کارآفرینانة دانشجویان، باتوجه به نقش میانجی‌‌گر مؤلفه‌های مدل رفتار برنامه‌ریزی‌شده (TPB)، می‌پردازد. همچنین بررسی تفاوت بین گروهی که خود یا والدین آن‌ها تحصیلات یا تجربة قبلی کارآفرینی داشته‌اند و گروهی که این ویژگی‏ها را نداشته‌اند، از اهداف تحقیق است. این پژوهش، کمّی و از نظر هدف، کاربردی از نوع توصیفی-همبستگی است. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامة بسته-پاسخ و برگرفته از ادبیات پژوهش است و داده‌ها به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه‌بندی‌شده، جمع­آوری شد. جامعة آماری، تمام دانشجویان دانشگاه شاهد در سال تحصیلی 1398 هستند. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از مدل‌سازی معادلات ساختاری و حداقل مربعات جزئی، در نمونه‌ای به تعداد 443نفر، استفاده شد. نتایج حاکی از اعتبار مدل رفتار برنامه‌ریزی‌شده، در پیش‌بینی قصد کارآفرینانة دانشجویان است. گرایش ‌به ‌ریسک‌پذیری و کانون‌ کنترل به‌صورت مستقیم، اثر مثبت و معنادار بر قصد کارآفرینانه داشتند، ولی شخصیّت پیش‌فعال، اثر مستقیم معناداری بر قصد نداشت. در بررسی اثر میانجی‌گری، مشاهده شد که هر سه مؤلفة مدل رفتار برنامه‌ریزی‌شده، به صورت جزئی، مکمل، رقابتی و یا کامل، رابطة بین ویژگی‌های شخصیّتی و قصد را میانجی‌گری می‌کنند. همچنین دو گروه مورد مطالعه، در برخی روابط تفاوت معناداری با هم دارند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران

پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران و مقایسه این ویژگی ها به تفکیک جنسیت، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل انجام شده که در این راستا، نمونه ای بالغ بر 856 نفر از دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران انتخاب گردیده است. ابزار مورد استفاده در این تحقیق، پرسشنامه استاندارد شده «سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان ایرانی» در 8 بعد با ضریب پایا...

متن کامل

بررسی تاثیر جنسیت بر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان: بررسی دانشگاه سمنان

یکی از مهم ترین مسایل کارآفرینی، رابطه میان جنسیت و کارآفرینی است. با این وجود که زنان، نیمی از جمعیت فعال کشور را تشکیل می دهند و می توانند سهمی مهم از کارآفرینان را به خود اختصاص دهند، نتایج پژوهش ها خلاف این را نشان می دهد. پژوهش پیش رو، تلاشی است برای پاسخ دادن به این پرسش که آیا متغیر جنسیت بر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه و به دنبال آن، کارآفرین شدن افراد تاثیر دارد، یا عواملی دیگر مانند ع...

متن کامل

بررسی ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران

پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران و مقایسه این ویژگی ها به تفکیک جنسیت، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل انجام شده که در این راستا، نمونه ای بالغ بر 856 نفر از دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران انتخاب گردیده است. ابزار مورد استفاده در این تحقیق، پرسشنامه استاندارد شده «سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان ایرانی» در 8 بعد با ضریب پایا...

متن کامل

بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر قصد کارآفرینانه

کارآفرینی رسانه ای یکی از موضوعات جدیدی است که اخیرا مورد توجه علاقه مندان حوزه کارآفرینی، رسانه و مدیریت قرار گرفته است. این حوزه به بررسی موضوعات مرتبط با حوزه بازارهای رسانه ای و کارآفرینان فعال در این حوزه پرداخته و موضوعاتی بسیار تاثیر گذار را مطرح می نماید. در این میان، شبکه های اجتماعی مجازی نقش پررنگی در توسعه کارآفرینی ریسانه ای داشته و بستری مساعد را برای افراد مستعد فراهم می آورد. ام...

متن کامل

بررسی تاثیر جنسیت بر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان: بررسی دانشگاه سمنان

یکی از مهم ترین مسایل کارآفرینی، رابطه میان جنسیت و کارآفرینی است. با این وجود که زنان، نیمی از جمعیت فعال کشور را تشکیل می دهند و می توانند سهمی مهم از کارآفرینان را به خود اختصاص دهند، نتایج پژوهش ها خلاف این را نشان می دهد. پژوهش پیش رو، تلاشی است برای پاسخ دادن به این پرسش که آیا متغیر جنسیت بر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه و به دنبال آن، کارآفرین شدن افراد تاثیر دارد، یا عواملی دیگر مانند ع...

متن کامل

تاثیر هوش هیجانی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه اراک

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر هوش هیجانی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه اراک بود. جامعه‌ی آماری تحقیق 500 نفر دانشجوی کارشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه اراک در سال تحصیلی 95-1394بودند که با توجه به جدول بارتلت و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، 107 نفر انتخاب شدند. از پرسشنامه‌ی گلمن برای اندازه‌گیری هوش هیجانی و پرسشنامه‌‌های وبر و لینان و چن برای سنجش قصد کارآفرینانه استفاد...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 12  شماره 4

صفحات  500- 520

تاریخ انتشار 2020-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021