بررسی تبعیض درک شده از اجرای طرح تحول نظام سلامت در کارمندان سازمان‌های آموزشی شهر رفسنجان در سال 1394

نویسندگان

  • آقابزرگی داورانی, محمد‌مهدی 2- کارشناس ارشد، گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه پیام نور استان خراسان، مرکز مشهد ، مشهد، ایران
  • دلیری, لیلا 3- استادیار، گروه حقوق‌، دانشگاه پیام نور استان تهران، واحد لواسانات، تهران، ایران
  • فداکار داورانی, محمد‌مهدی 1- استادیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
چکیده

مقدمه: پس از امنیت دومین نیاز انسان‌ها سلامت است و طرح تحول نظام سلامت، برنامه‌ای به منظور بهبود خدمات حوزه سلامت به شمار می‌رود. هدف مطالعه حاضر، بررسی پیامدهای اجتماعی اجرای طرح تحول نظام سلامت در رفسنجان با تأکید بر احساس تبعیض در بین کارمندان سازمان‌های آموزشی این شهر بود. روش‌ها: در این مطالعه مقطعی و توصیفی- تحلیلی‌، 362 نفر از کارمندان سازمان‌های آموزشی به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای- تصادفی در سال 1394 انتخاب و در پژوهش مشارکت کردند. پرسشنامه محقق ساخته با 21 سؤال جهت سنجش متغیرها استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از تحلیل واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. آنالیز داده‌ها با نرم‌افزار SPSS نسخه 20 انجام شد. نتا‌یج: 63 درصد کارمندان سازمان‌های آموزشی تبعیض در طرح تحول نظام سلامت را در سطح متوسط درک می‌کردند. کارمندان آموزش و پرورش با میانگین 0/59 بیشترین و کارکنان دانشگاه ولی عصر با میانگین 9/44 کمترین میزان تبعیض درک شده از اجرای برنامه تحول نظام سلامت را داشتند. در رده‌های شغلی، دبیران با میانگین 5/56 بیشترین و پزشکان با میانگین 1/45 کمترین تبعیض درک شده از اجرای طرح تحول نظام سلامت را داشتند. با افزایش هزینه سلامت، تبعیض درک شده افزایش و با ارتقاء پایگاه اجتماعی- اقتصادی و خدمات مراقبت، تبعیض درک شده از اجرای برنامه تحول نظام سلامت در بین کارمندان کاهش یافته است. بحث و نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق نشان داد که اجرای طرح تحول نظام سلامت منجر به درک تبعیض با درجات مختلف در بین کارمندان سازمان‌های آموزشی شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رضایتمندی پرستاران از اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان‌های آموزشی شهر شیراز، سال 1393

زمینه و هدف: رضایت پرستاران، نقش مؤثری در پیشبرد اهداف طرح تحول نظام سلامت و مهم‌تر از آن رضایتمندی بیماران از درمان دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان رضایت پرستاران از اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان‌های آموزشی شهر شیراز انجام گرفت. روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی - مقطعی بر روی پرستاران ۱۳ بیمارستان آموزشی شهر شیراز (اسفندماه سال۱۳۹۳) انجام شد. از میان ۳۱۰۰ پرستار، ۳۴۲ پرستار با...

متن کامل

بررسی میزان رضایتمندی پرستاران، بیماران و همراهان بیمار از اجرای طرح تحول سلامت در بیمارستان‌های آموزشی شهر اهواز سال 1394

زمینه و هدف: طرح تحول نظام سلامت یکی از خدمات ارزنده دولت یازدهم در حوزه سلامت به شمار می‌رود. هدف این مطالعه، بررسی میزان رضایتمندی پرستاران، بیماران و همراهان از اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان‌های آموزشی شهر اهواز در سال 1394 بود. روش ‌بررسی: مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است. جامعه پژوهش شامل 300 نفر از پرستاران، 300 بیمار و 300 همراه بیمار از بیمارستان‌های آموزشی شهر اهواز بود. ...

متن کامل

بررسی رضایت بیماران سرطانی پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان امام خمینی(ره)ساری در سال 1394

Background and purpose: Improving patient satisfaction was the main goal of Health Transformation Plan (HTP) in Iran. This research aimed to study cancer patient satisfaction following implementation of HTP in Sari Imam Khomeini Hospital, Iran 2015. Materials and methods: A descriptive cross-sectional study was conducted in 386 cancer patients using census sampling. Data was collected by admin...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

ارزشیابی چندجانبه میزان رضایتمندی از اجرای طرح تحول سلامت در یک مرکز آموزشی درمانی جنوب کشور در سال 1394

Background and Objective: Need for health has changed regarding economic, social and political conditions. Responsiveness to these changes was one of the main reasons for establishment of Health Transition (Transformation) Reform (HTR) in Iran.   Materials and Methods: This research was a cross-sectional study that was conducted in Shahid Chamran Hospital in Shiraz in 2015. Five question...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 1

صفحات  23- 32

تاریخ انتشار 2018-05

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022