بررسی تجربی اثرات پروفیل سرعت جریان هوا بر سیم ها و کابل های خطوط انتقال نیرو و نگهدارنده ها

نویسندگان

چکیده

در این مقاله به بررسی تجربی تاثیر نیروی باد در شرایط طوفانی بر کابل ها و سیم های استاندارد که به عنوان هدایت کننده های الکتریکی در خطوط انتقال برق و یا تجهیزات نگهدارنده آنتن های رادیویی شناخته می شوند، پرداخته شده است. برای این کار از چهار نوع کابل 20 و 63 کیلوولت، سیم نگهدارنده دکل ها و کابل روکش دار استفاده شده است که هرکدام دارای قطرها و زبری های متفاوتی هستند. آزمایشات در تونل باد و اندازه گیری ها با استفاده از جریان سنج سیم داغ صورت گرفته است. سرعت مورد استفاده در این تحقیق 17m/s و 24m/s می باشد که مربوط به سرعت بادهای شدید و طوفان هاست. هدف از این تحقیق در واقع بررسی سرعت متوسط، پارامترکاهش سرعت(W0)، مقدار نصف دهانه دنباله سرعت( b1/2)، ضریب پسا و عدد استروهال کابل ها در شرایط طوفانی است. افزایش اغتشاشات و مومنتوم جریان سبب می شود که جریان جدا شده از سطح مدل دوباره به مدل بچسبد. با توجه به نتایج تقریبا در همه مدل ها بجز کابل روکش دار، ضریب پسا در سرعت 24 متر بر ثانیه کمتر از سرعت 17 متر بر ثانیه می باشد. به نظر می رسد کابل 20 کیلوولت از بقیه مدل ها مناسبتر است و می توان از الگوی کلاف آن در سرعت های مذکور بهره برد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تجربی آیرودینامیک سیم ها و کابل ها و خطوط انتقال نیرو و نگهدارنده ها

در این رساله تجربی، تاثیر نیروی باد بر کابل ها یا سیم های استاندارد به عنوان هدایت کننده های الکتریکی در خطوط انتقال ویا تجهیزات نگهداری آنتن های رادیویی در شرایط طوفانی مورد بررسی قرار گرفته است. هرکدام از این سیم های بدون روکش، از چندین رشته بهم تنیده تشکیل شده است. هنگام عبور جریان باد از روی آن ها، نیروهای آیرودینامیکی به تکیه گاه فشار وارد می کند. مشخصات آیرودینامیکی شیارهای مارپیچ اطراف م...

15 صفحه اول

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی تجربی پروفیل های سرعت و اغتشاشات دنباله ایرفویلS823 در رینولدزها و زوایای حمله مختلف

در این تحقیق مدلی از مقاطع پره توربین باد با محور افقی از خانواده ایرفویل­های موسسه انرژی های نو، شامل ایرفویل ریشه از نوعS823 ، در تونل باد مورد اندازه­گیری قرار گرفته است. جهت اندازه­گیری سرعت و شدت اغتشاشی از جریان سنج سیم داغ استفاده شده است. داده­برداری­ها در سرعت­های 5، 5/7 و 12 متر بر ثانیه و زوایای حمله 0، 7، 10، 13 و 15 درجه و در موقعیت­های 3، 2، 1،  =    انجام گرفته است. تاثیرات تغییر...

متن کامل

Robust Governor Design for Hydro Turbines Using a Multivariable-cascade Control Approach

حي ت يو جذومنلأا ىلع يطخلا ريغ أ ،ءاملا ةمدص رث جاوملأاو يلاقتنلاا ه ، ةفاضإ ىلإ ضيف ءا ملا . مب ا نمق ه تءافآو ما ظنلا ة ناتم ة ساردلو أ ة شقان تاز يمملاو تابارط ضلاا ر ث (Parameters) ملا ر يغت ة بُ لطتيو ، مُيم صت ةَ فرعم ما ظنلا اذ ه ي ف ر يغتلا ىد م هذ ه مي ق تازيمملا . ةُقيرط تمدخُتسا دقو H ∞ يف دودحلا ةد يدع ميمصتلا . تا نارتقلاا را بتخا م ت ا مآ لا ة يكيمانيدلا ة ننقملا مكحت لل ة بولطملا ...

متن کامل

بررسی تجربی ضریب انتقال حرارت بطریقه جابجایی در جریان آرام تکفاز با استفاده از سیم پیچ

در مقاله حاضر مطالعات آزمایشی روی افت فشار ایزوترمال و ضریب انتقال حرارت جابجایی روغن برای جریان آرام در لوله صاف و هفت لوله با سیم پیچ داخلی با قطر و گامهای مختلف انجام شده است . دستگاهی که در این بررسی مورد استفاده قرار گرفته است ، در واقع یک سیکل روغن مجهز به کلیه وسائل اندازه گیری مورد نیاز می باشد. گرم کن(هیتر)این سیستم یک تبادل گر حرارتی دو لوله ای با جریان مخالف می باشدکه در لوله داخلی ر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 1

صفحات  83- 97

تاریخ انتشار 2013-02-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021