بررسی تجربی تأثیر استفاده از ذرات نانواکسید آهن بر عملکرد و آلایندگی موتور اشتعال جرقه ای با سوخت دوگانه بنزین در ترکیب با دی متیل اتر و سوخت پایه بنزین

نویسندگان

چکیده

در پژوهش حاضر برای تعیین مشخصه های عملکردی و آلایندگی موتورهای اشتعال جرقه ای استفاده از سوختهای ترکیبی بنزین با دی متیل اتر و نانوکاتالیست اکسید آهن در موتور اشتعال جرقه ای با سوخت پایه بنزین مورد مطالعه قرار گرفته است. برای رسیدن به حالت پایداری در مراحل تست های تجربی، دمای آب و روغن موتور قبل از هر تست موتور اشتعال جرقه ای EF7 در دور موتور rpm2800 در حدود 10 تا 15 دقیقه کارکرده تا قسمت های مختلف موتور به حالت پایا برسد. تست ها در شرایط بار کامل و دور موتور rpm2800 و بین گشتاورهای 0 تا N.m100 انجام گرفته است. توان خروجی و مصرف سوخت وبژه موتور، با ترکیب بنزین با ده درصد دی متیل اتر به ترتیب 22/5 درصد و 24/28 درصد افزایش و در حالت بنزین در ترکیب با ده درصد دی متیل اتر و ppm10 افزودنی نانواکسید آهن به ترتیب 04/9 درصد افزایش 19/5 درصد کاهش و در حالت بنزین در ترکیب با ده درصد دی متیل اتر و ppm20 افزودنی نانواکسید آهن به ترتیب 93/13 درصد افزایش و 08/11 درصد کاهش در مقایسه با سوخت پایه بنزین داشته است. آلاینده ها برای سوخت ترکیبی بنزین با نانوذرات اکسید آهن کاهش یافته است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تجربی احتراق موتور اشتعال جرقه‌ای با سوخت ترکیبی بنزین- اتانول و MTBE برای کاهش مصرف سوخت و آلاینده‌ها

ماده افزودنی MTBE به بنزین موجب آثار مخرب محیط زیستی مثل بیماری‌های بدخیم می‌باشد و سال‌هاست در کشورهای توسعه یافته از بنزین حذف شده است لذا، هدف اصلی در این تحقیق، جایگزینی اتانول به جای افزودنی MTBE [2] و بررسی تأثیر سوخت اتانول بر عملکرد، تولید آلاینده‌ها و مصرف سوخت موتور اشتعال جرقه‌ای و بدست آوردن ترکیب بهینه اتانول با بنزین می‌باشد. آزمون‌ها در دو حالت بارکامل و بار جزئی صورت گرفت. آزمون...

متن کامل

بررسی تجربی افزایش بازه‌ عملکردی موتور اشتعال تراکمی همگن با سوخت بنزین

ویژگی اصلی موتورهای اشتعال تراکمی (HCCI) کاهش شدید آلاینده NOx و PM همزمان با افزایش بازده و کاهش مصرف سوخت است. با این وجود به علت بازه کاری محدود و نبود راه‌های معین برای پایش زمان شروع احتراق کاربردهای این موتورها محدود مانده است. در این مطالعه از موتوری تک استوانه دیزلی با نسبت تراکم 19.3 برای احتراق در حالت HCCI استفاده شده است. بازه کاری در این مطالعه براساس λ و EGR تعریف شده است. ...

متن کامل

بررسی تجربی احتراق موتور اشتعال جرقه ای با سوخت ترکیبی بنزین- اتانول و mtbe برای کاهش مصرف سوخت و آلاینده ها

ماده افزودنی mtbe به بنزین موجب آثار مخرب محیط زیستی مثل بیماری های بدخیم می باشد و سال هاست در کشورهای توسعه یافته از بنزین حذف شده است لذا، هدف اصلی در این تحقیق، جایگزینی اتانول به جای افزودنی mtbe [2] و بررسی تأثیر سوخت اتانول بر عملکرد، تولید آلاینده ها و مصرف سوخت موتور اشتعال جرقه ای و بدست آوردن ترکیب بهینه اتانول با بنزین می باشد. آزمون ها در دو حالت بارکامل و بار جزئی صورت گرفت. آزمون...

متن کامل

بررسی افزودن متانول و اتانول به بنزین بر عملکرد و آلایندگی یک موتور اشتعال جرقه ای

امروزه با توجه به رشد جمعیت، کاهش سطح ذخایر سوخت های فسیلی و پدیده گرمایش جهانی، استفاده از سوخت های جایگزین و ترکیبی در موتور های احتراق داخلی مد نظر قرار گرفته است. در میان انواع افزودنی ها که برای بهبود عملکردی و کاهش آلایندگی موتور های اشتعال جرقه ای مورد استفاده قرار می گیرد الکل ها به ویژه اتانول و متانول از جایگاه ویژه ای برخوردارند. در این پایان نامه به منظور بررسی عملکرد و آلایندگی یک ...

اثر نوع سوخت (بنزین و گاز طبیعی) روی تغییرات سیکلی یک موتور اشتعال جرقه¬ای¬ در حالت مخلوط فقیر

شناخت تغییرات سیکلی که به نوع سوخت، نسبت هم¬ارزی، سرعت و بار موتور و مشخصه¬های هندسی موتور وابسته است از اهداف اصلی است و می¬تواند سبب نوسانات قدرت خروجی و هیدروکربن نسوخته شود. در کار حاضر اثر دو نوع سوخت بنزین و گازطبیعی روی تغییرات سیکلی در حالت مخلوط فقیر مورد بررسی قرار گرفته و از اندازه¬گیری تغییرات فشار داخل سیلندر بیش از 400 سیکل پشت سرهم یک موتور پژوهشی استفاده شده است. این بررسی برای ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2020-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023