بررسی ترجیح میزبانی سوسک بذرخوار Bruchidius fulvus Allard (Col., Bruchidae) عامل کنترل بیولوژیک علف‌هرز خارشتر روی برخی از گیاهان خانواده Fabaceae

نویسندگان

  • ابوذر اسماعیلی دانشجوی کارشناسی ارشد، شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز، دانشگاه بیرجند
  • سعید مودی گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
  • محمدرضا طارقیان گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
  • محمود عالیچی گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
چکیده مقاله:

سوسک بذرخوار Bruchidius fulvus Allard. عامل کنترل بیولوژیک علف­هرز خارشتر Alhagi camelorum Fischدر منطقه بیرجند به­شمار می­رود. این حشره تولید بذر گیاه خارشتر را که یکی از علف­های­هرز بسیار مهم منطقه خراسان جنوبی است، به­خوبی کاهش داده و از گسترش بیشتر این علف­هرز به سایر مناطق جلوگیری می­کند. بنابراین برای استفاده از این عامل مفید در کنار سایر روش­های مدیریت علف­هرز خارشتر، لازم است ابتدا دامنه میزبانی آن مشخص شود. بدین منظور در سال 1388 آزمایش ترجیح میزبانی  B. fulvusدر شرایط آزمایشگاهی در دمای ثابت 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و شرایط تاریکی مداوم انجام شد. بدین منظور بذور خارشتر به­صورت جداگانه در کنار شش نوع بذر دیگر شامل: لوبیا معمولی، نخود، خلر، شیرین بیان، تلخ بیان و ماشک گل­خوشه­ای هر کدام در 10 تکرار در درون ظروف پلاستیکی تیره­رنگ به­قطر 11 سانتی­متر قرار گرفت. علاوه بر محاسبه شاخص ترجیح اعداد حاصل آزمایشات در قالب طرح کاملا تصادفی به­مدت هفت روز در آزمایش ترجیح تخم­ریزی و 14 روز پس از آن جهت آزمایش ترجیح تغذیه­ای تجزیه و تحلیل شد. نتایج آزمایشات نشان داد که بیشترین تخم­ریزی  B. fulvusبه­ترتیب روی بذور خارشتر، لوبیا، نخود، خلر و ماشک گل­خوشه­ای، و کمترین آن روی بذور علف­های­هرز شیرین­بیان و تلخ­بیان انجام شد. نفوذ لاروها به درون و تغذیه از آن­ها تنها در بذور خارشتر دیده شد و هیچ­یک از تخم­های گذاشته شده روی بذور سایر   گونه­ها تفریخ نشدند. نتایج این آزمایش نشان داد که B. fulvus احتمالا گونه­ای تک­میزبانه بوده و تنها روی علف­هرز خارشتر خسارت­زا است. هر چند این موضوع نیاز به بررسی بیشتری دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز خارشتر (alhagi camelorum fisch) توسط سوسک بذرخوار bruchidius fulvus allard. (col., bruchidae) در بیرجند

چکیده خارشتر (alhagi camelorum fisch.) از علف های هرز چند ساله تیره نخود (fabaceae) است که تقریباً در اکثر نقاط ایران وجود دارد و از طریق بذر و انشعابات ریشه تکثیر یافته و به عنوان یکی از علف های هرز مهم و سمج محسوب می شود. در سال 1387 سوسک بذرخواری به نام bruchidius fulvus (allard, 1883) از روی نیام گیاه خارشتر در شهرستان بیرجند جمع آوری گردید. زیست شناسی این حشره در شرایط آزمایشگاهی در دمای1±...

15 صفحه اول

زیست شناسی سوسک بذرخوار bruchidius fulvus (col. : chrysomelidae) عامل کنترل بیولوژیک علف هرز خارشتر (alhagi camelorum) و تأثیر آن روی تولید بذر خارشتر در بیرجند

خارشتر از علف­های­هرز چند ساله تیره نخود (fabaceae) است که تقریباً در اکثر نقاط ایران وجود دارد و از طریق بذر و ریزوم تکثیر یافته وبه عنوان یکی ازعلف­های­هرز مهم محسوب می­شود.در سال 1387 سوسک بذرخوار bruchidius fulvus (allard) از روی نیام گیاه خارشتر در شهرستان بیرجند جمع­آوری گردید. زیست­شناسی این حشره در شرایط آزمایشگاهی در دمای متغیر 1±1:15±25 درجه­ی سلسیوس شب:روز، رطوبت نسبی 5±65 درصد و طول ...

متن کامل

شناسایی سوسک‌های Bruchidae بذرخوار لگوم‌های مرتعی در استان آذربایجان ‌شرقی (مقاله‌ی کوتاه علمی)

در این تحقیق حشرات بذرخوار لگوم‌‌های مرتعی طی سال‌های ‌1388 تا 1392 در نقاط مختلف مراتع استان آذربایجان ‌شرقی جمع‌آوری و شناسایی شدند. با جمع‌آوری نمونه‌های آلوده به بذرخواران از صحرا و پرورش آزمایشگاهی حشرات موجود در روی گیا‌هان میزبان، حشرات کامل بذرخوار هر گونه گیاهی استخراج و مورد بررسی قرار گرفت. بدین­ترتیب از مجموع 124 نمونه بذر لگوم جمع‌آوری شده از هفت سایت مرتعی (شامل 32 گونه)، 71 نمونه...

متن کامل

بررسی مورفولوژی و ترجیح میزبانی سوسک برگ‌خوار پیچک صحرایی Hypocassida subferruginea (Col., Chrysomelidae) در استان کردستان

علف هرز پیچک صحرایی یکی از مهم‌ترین علف‌های هرز مزارع و باغات جهان است و تاکنون مطالعات بسیاری روی کنترل بیولوژیک این علف هرز صورت گرفته است که اکثر آن‌ها مربوط به کنترل این گیاه توسط حشرات است. در مزارع استان کردستان (شهرستان‌های سنندج، کامیاران و دیواندره) سوسک برگ‌خواری مشاهده شد که حشرات کامل و لاروهای سنین مختلف آن از برگ‌های پیچک صحرایی تغذیه می‌کنند. مطالعات ما نشان داد که سوسک مذکور گون...

متن کامل

Pre-dispersal seed predation by Bruchidius villosus (Coleoptera, Bruchidae) in Laburnum anagyroides (Fabaceae, Genisteae)

The pre-dispersal seed predator, Bruchidius villosus (Coleoptera, Bruchidae) destroyed ca. 8% of seeds of its major host-plant, Laburnum anagyroides (Fabaceae, Genisteae), a tree-like legume, in Hungary. However, almost 40% of the pods were infested by the beetle. Females did not show a resource concentration response: with increasing number of seeds per pod, the number of uninfested seeds also...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 4

صفحات  251- 257

تاریخ انتشار 2011-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023