بررسی ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس مینای شاه اسپرمی Tanacetum balsamita L. subsp. Balsamita

نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:

محل جمع آوری گیاه: باغ گیاه شناسی ایران فصل جمع آوری گیاه: تابستان اندام مورد استفاده: قسمت های هوایی گیاه روش اسانس گیری: تقطیر با آب و بخار با دستگاه Kaiser & Lang بازده اسانس: 0.8% نسبت به وزن گیاه ترکیبهای اصلی: کارون (54%)، آلفا – توجن (17%)، بتا – بیزابولن (5%)

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Antiinflammatory and Antinociceptive of Hydro Alcoholic Tanacetum balsamita L. Extract

The use of herbs to treat disease is accompanied with the history of human life. This research is aimed to study the antiinflammatory and antinociceptive effects of hydroalcoholic extract of aerial parts of "Tanacetum balsamita balsamita". In the experimental studies 144 male mice are used. In the inflammatory test, animals were divided into six groups: Control, positive control (receiving Dexa...

متن کامل

Quercetine, a Major Flavonol Aglycon from Tanacetum balsamita L.

From the aerial parts of Tanacetum balsamita L. (Compositae) a flavonol aglycon was iso­lated using chromatographic techniques. The structure of this compound was determined using spectroscopic methods (UV, H-NMR and MS) as 3',4',5,7-Tetrahydroxy flavonol (Quercetin).

متن کامل

Quercetine, a Major Flavonol Aglycon from Tanacetum balsamita L.

From the aerial parts of Tanacetum balsamita L. (Compositae) a flavonol aglycon was iso­lated using chromatographic techniques. The structure of this compound was determined using spectroscopic methods (UV, H-NMR and MS) as 3',4',5,7-Tetrahydroxy flavonol (Quercetin).

متن کامل

بررسی ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس درمنه ترکی Chenopodium botrys L.

محل جمع آوری گیاه:کوهدشت فصل جمع آوری گیاه: تابستان اندام مورد استفاده: قسمتهای هوایی گیاه روش اسانس گیری: تقطیر با آب و بخار با دستگاه Kasier & Lang بازده اسانس: 15 درصد نسبت به وزن گیاه خشک ترکیبهای اصلی: کارون (63%)، آلفا- توجن (16%)، بتا-بیزابولن(6.9%)

متن کامل

بررسی ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس عصاره بادرشبو Dracocephalum moldavica L.

محل جمع آوری گیاه: اطراف کرج فصل جمع آوری گیاه: تابستان اندام مورد استفاده: سرشاخه های گلدار روش اسانس گیری: خیساندن در حلال هگزان بازده اسانس: 1.6 درصد نسبت به وزن H,GDI 'DHI ترکیبهای اصلی: ژرانیال (33%) ، ژرانیال استات (29%)، نرال(26%)، ژرانیول (6.6%)

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 1

صفحات  83- 91

تاریخ انتشار 1999-01-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023