بررسی ترکیب پذیری و وراثت پذیری دوره کمون Puccinia striiformis در چهار رقم گندم زمستانه

نویسندگان

  • عباس سعیدی
  • علی نیازی
چکیده

زنگ زرد گندم (Puccinia striiformis f.sp. tritici) یکی از مهم ترین بیماری های قارچی خسارت زا در اکثر مناطق کشت گندم کشور می باشد. به منظور مطالعه نحوه توارث دوره کمون، چهار رقم گندم (Triticum aestivum) دارای مقاومت پایدار از نوع حساس به درجه حرارت و یک رقم حساس در یک طرح دای آلل یک طرفه شرکت داده شدند. پانزده ژنوتیپ شامل 5 والد و 10 نتاج (F1) در گلخانه کشت شده و با استفاده از پاتوتیپ 230E245A+ زنگ زرد در مرحله گیاهچه مایه زنی شدند. دوره کمون (تعداد روز از زمان مایه زنی تا ظهور اولین جوش) بر روی برگ اول اندازه گیری شد و تجزیه دای آلل با استفاده از دو روش گریفینگ و هیمن انجام گردید. هر دو روش نشان دادند که متوسط اثرات آلل ها حالت افزایشی داشته و مدل غالبیت و افزایشی برای آن مناسب می باشد. توارث پذیری عمومی و خصوصی به ترتیب برای این صفت 99% و 88% به دست آمد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ترکیب پذیری و وراثت پذیری دوره کمون puccinia striiformis در چهار رقم گندم زمستانه

زنگ زرد گندم (puccinia striiformis f.sp. tritici) یکی از مهم ترین بیماری های قارچی خسارت زا در اکثر مناطق کشت گندم کشور می باشد. به منظور مطالعه نحوه توارث دوره کمون، چهار رقم گندم (triticum aestivum) دارای مقاومت پایدار از نوع حساس به درجه حرارت و یک رقم حساس در یک طرح دای آلل یک طرفه شرکت داده شدند. پانزده ژنوتیپ شامل 5 والد و 10 نتاج (f1) در گلخانه کشت شده و با استفاده از پاتوتیپ 230e245a+ ز...

متن کامل

Races of Puccinia striiformis f

Stripe rust of barley, caused by Puccinia striiformis f. sp. hordei (PSH), occurred mainly in California, Idaho, Oregon, and Washington and caused localized damage to barley crops. Growing cultivars with high-temperature, adult-plant resistance and the cropping system contributed to the low level of stripe rust. Stripe rust samples were collected from the four states and tested under controlled...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی و برآورد وراثت پذیری برخی صفات کمی در لاین های دابل هاپلوئید گندم

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی صفات مختلف در گندم نان (Triticum aestivum L.) در لاین های دابل هاپلوئید حاصل از تلاقی دو رقم Fukuho-Kumogi و Oligo – Culm ، 157 لاین دابل هاپلوئید در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار و در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان از لحاظ صفات مورفولوژیک و زراعی مورد ارزیابی قرار گرفتند. برآورد ضرایب تنوع ژنتیکی و فنوتیپی برای صفات مختلف نشان داد که لاین های مورد ...

متن کامل

بررسی ژنتیکی مقاومت به بیماری زنگ قهوه ای در تعدادی از لاین های پیشرفته گندم در مرحله گیاهچه ای

بیماری زنگ قهوه ای (Brown rust or Leaf rust) که توسط قارچ Puccinia recondita f. sp. tritici ایجاد می شود، یکی از بیماریهای مهم گندم است که در سراسر جهان شیوع دارد. به منظور تعیین نحوه توارث مقاومت به زنگ قهوه ای در تعدادی از لاین های پیشرفته گندم، یک تلاقی دیالل یک طرفه بین لاین های N-75-1، N-75-8، N-75-11، N-75-13، N-75-15، N-75-20 و رقم حساس بولانی انجام شد. والدین و F1ها در مرحله گیاهچه ای د...

متن کامل

تجزیه ژنتیکی مقاومت به سفیدک پودری در جو

برای بررسی نحوه توارث مقاومت به سفیدک پودری، از چهار رقم جو به نام های افضل، هبه، لژیا و ایگری و شش نتاجF1 حاصل از آن ها در یک طرح آمیزشی دای آلل یک طرفه استفاده شد. برای این منظور اجزای مقاومت شامل دوره کمون و تیپ آلودگی یادداشت برداری شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین ژنوتیپ ها برای صفات دوره کمون و تیپ آلودگی اختلاف معنی داری وجود دارد. تجزیه دای آلل با روش های پیشنهادی گریفینگ و هیم...

متن کامل

وراثت مقاومت به عامل بیماری زنگ زرد (Puccinia striiformis f. sp. tritici) در تعدادی از ارقام و لاین های امیدبخش گندم

بیماری زنگ زرد یکی از بیماری های مهم گندم در ایران است. در این تحقیق وراثت مقاومت به بیماری زنگ زرد در شش رقم گندم نان شامل چمران، مرودشت، شیرودی، دز، پیشتاز و شیراز و چهار لاین پیشرفته N-75-15 ،C-78-7 ، C-78-18 و N-75-16 که با رقم حساس Avocet "S" تلاقی یافتند مورد بررسی قرار گرفت. گیاهان نسلF1 ، F2 و بذرهای نسل F3 به شکل تک بوته برداشت شدند. در سال های زراعی 83-1382 و 84-1383 در شرایط مزرعه و ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 16  شماره 3

صفحات  350- 358

تاریخ انتشار 2000-08-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021