بررسی تطبیقی الگوی طراحی فرش های طرح باغی و باغ های ایرانی دوره صفویه و قاجاریه

نویسندگان

چکیده

In Islamic culture, "garden" is a manifestation of heaven in appearance, So the carpet and garden are the mirrors of heaven. In this research, the design patterns of Iranian garden and  garden carpets in Safavid and Qajar period are identified and compared with each other. The goal of this research is to investigate the interactions of form, geometry and patterns of design in garden carpet and Iranian garden. In this research, the effects of the dominant elements and characcteristics such as architectural and natural elements, motifs, forms and design principles, in Isfahan “Chehelsoton” garden", Kashan "Fin” garden, Mahan "Shahzadeh” garden" and Shiraz "Jannat” garden" are surveyed and compared with  12 samples  of garden carpets belonging to the 16th , 17th and 18  th  centuries. The result of the research is that, the design of Iranian gardens and garden carpets have some principles in common, inspiring and affecting each other. Gardening pattern in "Fin" ," Shahzadeh" ,"Chehelsoton" and "Jannat” gardens are closely similar to each other. Based on the results of the research, the most indices of Iranian Gardens are found in "Fin" with 81.5 percent, "Chehelsoton" &,"Shahzadeh" with 74  percent and "Jannat" with 66.6 percent which accordingly have the most effects on garden carpet design patterns. Also, "Bage Behesht" carpet (carpet No. 3) has the most accordance and "Garden Rug" (carpet No. 12)  has the least harmony with characteristics and indices of Iranian gardens.    

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

باغ ایرانی یکی از موضوعات تصویری رایج در حوزه نگارگری و قالی است. گونه‌های مختلف هنر ایرانی بعد از اسلام توجه خاصی به بازنمایی باغ داشته‌اند. پژوهش حاضر بر آن است که باغ‌ایرانی و ساختار باغ‌سازی دوره صفوی را در دو حوزة تصویری قالی و نگارگری مورد مطالعه قرار دهد. لذا این پژوهش به بررسی تطبیقی ترکیب‌بندی و زوایای دید در قالی‌های‌باغی و نقاشی دوره صفویه و ارتباط آنها با یکدیگر می‌پردازد تا از این ...

هنرهای ایران دارای طیف گسترده‌ای می‌باشد اما آنچه در این مقاله موردنظر است هنرهای تزئینی-کاربردی در بین هنرهای ایرانی است که ازجمله آن‌ها هنر باغ سازی و فرش‌بافی ایرانی می‌باشد. هندسه نیز از دیرباز در هنر و معماری سرزمین ایران کاربردهای فراوانی داشته‌است. هنرمند معمار نیز در فرایند طراحی باغ ایرانی از هندسه به گونه‌های مختلف استفاده کرده‌است. این تحقیق بر آن است که با تحلیل تعدادی از باغ‌ها و ف...

یکی از بناهای مهم معماری دوره اسلامی ایران، مدارس علوم دینی می باشند که با شکل گیری نظامیه ها در دوره سلجوقی آغاز و با فراز و نشیبهائی تا دوره قاجار نیز ادامه یافت که اوج توجه به احداث مسجد – مدرسه ها در اوایل دوره قاجار و تا زمان تأسیس مدرسه دارالفنون می باشد. تلفیق و ترکیب دو عملکرد مسجد و مدرسه باعث شکل گیری نوآوری ها و خلاقیت های فضایی در معماری اینگونه بناها گشت که حتی در مدارس باشکوه صفوی...

Iranian carpet has an allegorical and symbolic sense of heaven and heaven-like gardens which is similar to the descriptions in the Holy Qoran, yet the existing plans and sketches in heaven-like carpets are proportionate to Iranian garden’s design and architecture (especially the Char-Bagh) in the way that it draws an everlasting picture of infinite world and heaven gardens in this world. ...

هنگام مطالعه فرش ایرانی از پیدایش فرش پازیریک تاکنون، به گواه داده‌های تاریخی و تخصصی بی‌شمار، یک دوره زمانی مشخص در تاریخ ایران وجود دارد که تحول فرش ایرانی را در تمامی ابعاد ( شیوه تولید، میزان تولید، نقش مایه‌ها، طرح‌ها و غیره) در پی داشته است. اگر فرش ایرانی را به مثابه یک نشانه در نظر بگیریم با در نظر گرفتن ارتباط میان امر نمادین با امر اجتماعی، این سوال ایجاد می‌شود که اگر این نشانه (فرش...

هنگام مطالعه فرش ایرانی از پیدایش فرش پازیریک تاکنون، به گواه داده های تاریخی و تخصصی بی شمار، یک دوره زمانی مشخص در تاریخ ایران وجود دارد که تحول فرش ایرانی را در تمامی ابعاد ( شیوه تولید، میزان تولید، نقش مایه ها، طرح ها و غیره) در پی داشته است. اگر فرش ایرانی را به مثابه یک نشانه در نظر بگیریم با در نظر گرفتن ارتباط میان امر نمادین با امر اجتماعی، این سوال ایجاد می شود که اگر این نشانه (فرش ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود