بررسی تطبیقی مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی و متعارف(مطالعه موردی افغانستان و ایران)

نویسندگان

  • زنگنه, محسن
  • عالمی, محمدجواد
  • غفاری‌فرد, محمد
چکیده مقاله:

صنعت بانکداری یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین بخش‌های اقتصادی کشورها به‌حساب می‌آید، بانکداری اسلامی امروزه در کنار بانکداری متعارف نقش فعال و گسترده در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و رشد توسعه اقتصادی کشورها دارد. در شرایط کنونی نظام بانکی در جریان فعالیت‌های خود با انواع مختلف از چالش‌ها و ریسک‌ها مواجه است. یکی از جمله ریسک‌های که بانک‌ها را تهدید می‌کند ریسک نقدینگی است که در صورت عدم کنترل و مدیریت درست موجب ورشکستگی بانک‌ها می‌گردد. از این ‌رو این تحقیق به بررسی تطبیقی ریسک نقدینگی و مدیریت آن در بانکداری اسلامی و متعارف با استفاده از شاخص نسبت‌های مالی در بانکداری اسلامی ایران و بانکداری متعارف در افغانستان پرداخته است. بدین منظور از داده‌های جمع‌آوری ‌شده از ترازنامه ۴ بانک اسلامی در ایران و ۴ بانک متعارف در افغانستان طی سال‌های 1394 ـ 1391 استفاده‌  شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که نسبت بدهی به دارایی، نسبت تسهیلات به دارایی، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در بانک‌های منتخب اسلامی ایران بیشتر از بانک‌های منتخب متعارف در افغانستان است، بیشتر بودن این نسبت‌ها بیانگر ریسک نقدینگی بیشتر در بانک‌های منتخب اسلامی ایران در مقایسه با افغانستان است. نسبت سرمایه به دارایی و نسبت دارایی‌های نقد به‌کل دارایی‌ها در بانک‌های منتخب اسلامی ایران پایین­تر از بانک‌های متعارف در افغانستان هست پایین بودن این دو نسبت گویایی ریسک نقدینگی کمتر در بانکداری متعارف افغانستان نسبت به بانک‌های منتخب اسلامی ایران است؛ بنابراین نتایج همه‌ی این نسبت‌ها نشان می‌دهد که ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی ایران بیشتر از بانکداری متعارف در افغانستان است.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی

امروزه تعادل بین ریسک و بازده برای بانک‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. به طوری که مدیریت این ریسک چند دهه‌ای است که به عنوان یکی از مباحث مهم در بانکداری مطرح می-باشد. در این مقاله نیز به مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی پرداخته شده است. هدف این مقاله ارائه‌ی ابزارهای مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی و اجرای سیاست‌هایی است که برای بهبود آن می‌توان به‌کار برد. بررسی‌های حاصل نشان د...

متن کامل

مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی

امروزه تعادل بین ریسک و بازده برای بانک ها از اهمیت بالایی برخوردار است. به طوری که مدیریت این ریسک چند دهه ای است که به عنوان یکی از مباحث مهم در بانکداری مطرح می-باشد. در این مقاله نیز به مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی پرداخته شده است. هدف این مقاله ارائه ی ابزارهای مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی و اجرای سیاست هایی است که برای بهبود آن می توان به کار برد. بررسی های حاصل نشان د...

متن کامل

نقد رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پس از بحران مالی اخیر به دلیل وجود شکاف‌های زیاد در مدیریت ریسک نقدینگی، مدیریت این ریسک در بانک‌ها اهمیت بیشتری یافته، به گونه‌ای که بخش قابل توجهی از رهنمودهای نهادهای بین‌المللی همچون کمیته بال بر آن تمرکز پیدا کرده است و در راستای پیاده‌سازی این رهنمودها، بسیاری از کشورها به تنظیم رهنمودهای جدید مدیریت ریسک نقدینگی پرداخته‌اند. از این‌رو ضروری است ساختار مورد انتظار مدیریت ریسک نقدینگی ...

متن کامل

تأثیر ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر پایداری مالی در صنعت بانکداری ایران؛ رهیافت رگرسیون چندک

تأثیر ریسک‌های مختلف در صنعت بانکداری بر پایداری مالی با توجه به ماهیت کارکرد آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به عدم اتفاق نظر در رابطه بین ریسک‌های مالی در بانک‌ها بالاخص در ریسک اعتباری و نقدینگی در بانک‌ها این تحقیق به بررسی رابطه توأمان این دو ریسک و تأثیر آنها بر پایداری مالی در صنعت بانک‌داری در ایران در طی دوره 1384 تا 1393 به روش پانل دیتا پرداخته است. بر این اساس برای بررسی ...

متن کامل

مدیریت ریسک نقدینگی و مشارکت مشتریان در تأمین نقدینگی بانکی

به دلیل پیچیدگی محیط اجتماعی- اقتصادی، در مورد نظرات مسائل موجود تردید وجود دارد. مجموعه­های فازی شهودی با در نظر گرفتن درجه عضویت و فقدان عضویت، در توصیف داده‌های مبهم و نادقیق در شرایط فقدان قطعیت به پژوهشگران کمک می­کند. بنابراین، در پژوهش حاضر تلاش شد با هدف تأمین نقدینگی بانکی به منظور کاهش ریسک نقدینگی در بانک تجارت، عوامل مؤثر بر تصمیم­گیری مشتریان مبنی بر سپرده­گذاری و دریافت تسهیلات با...

متن کامل

بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی در صنعت بانکداری مبتنی بر رویکرد بیزین: مطالعه موردی بانک‌های ایران

یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین بخش‌های اقتصادی کشورها صنعت بانکداری است که درجریان فعالیت‌های خود با انواع مختلفی از ریسک‌ مواجه ‌می‌باشد. از جمله ریسک‌هایی که بانک‌ها را تهدید می‌کند‌، ریسک نقدینگی است که در صورت عدم کنترل و مدیریت موجب ورشکستگی بانک‌ها می‌گردد. لذا این پژوهش به شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر ریسک‌ نقدینگی با استفاده از روش اقتصاد‌‌سنجی بیزینی می‌پردازد. بدین منظور از داده‌های پان...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 23  شماره 26

صفحات  131- 150

تاریخ انتشار 2019-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023