بررسی تغییرات آنزیم‏های آنتی‏ اکسیدانت و فنل‏کل در برخی ارقام گلابی آلوده ‏شده به بیماری آتشک

نویسندگان

  • جواد عرفانی دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
  • حمید عبدالهی دانشجوی سابق دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و استادیار دانشگاه ایلام
  • علی عبادی استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
چکیده

بیماری آتشک یکی از بیماری‏های مخرب گیاهان در زیرخانوادة Pomoideaeاز خانوادة رزاسه است که توسط باکتری Erwinia amylovora القا می‏شود. هدف از این پژوهش، تعیین سطوح مقاومت در 30 رقم گلابی و بررسی تغییرات بیوشیمیایی القا‏شده در برخی ارقام مقاوم و حساس با مایه‏زنی ترکیبی از 4 سویه باکتری E. amylovora بود. ارزیابی مقاومت بر‏اساس درصد نسبت پیشرفت بیماری آتشک در شاخه به کل طول شاخه انجام شد. در‏نهایت ارقام درگزی و هاروسوئیت به‏عنوان خیلی‏مقاوم، رقم بارتلت، حساس و رقم محمدعلی، خیلی‏حساس برای ارزیابی بیوشیمیایی انتخاب شدند. برخی آنزیم‏های آنتی‏اکسیدانت شامل آسکوربات پراکسیداز (APX)، کاتالاز (CAT)، گوایکول پراکسیداز (POX) و مقدار فنل‏کل در روزهای صفر (قبل از آلودگی) 3، 6 و 12 روز بعد از مایه‏زنی با باکتری، به‏منظور تعیین نقش آنها در مکانیزم مقاومت بعد از حملة پاتوژن انتخاب شدند. فعالیت آنزیم کاتالاز و پراکسیداز در ارقام خیلی‏مقاوم اختلاف معنا‏داری در مقایسه با ارقام حساس در طول دورة تلقیح داشت و در روز ششم بعد از تلقیح به حداکثر خود رسید. فعالیت آنزیم گوایکول پراکسیداز در ارقام خیلی‏ مقاوم تا روز سوم بعد از مایه‏زنی افزایش یافت، ولی در روز ششم نسبت به ارقام حساس هم کمتر شد. حملة پاتوژن همچنین سبب افزایش در مقدار فنل‏کل در همة ارقام آلوده‏شده گردید اما تفاوت معناداری بین آنها مشاهده شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی مقاومت به بیماری آتشک و نشانگرهای وابسته به آن در برخی ارقام گلابی اروپایی و آسیایی

بیماری آتشک یکی از بیماری‌های مخرب درختان میوه دانه‌دار است که توسط باکتری Erwinia amylovora ایجاد می‌شود. هدف از این تحقیق، تعیین سطح مقاومت و مقایسه آن در سی رقم گلابی اروپایی و آسیایی با مایه‌زنی ترکیبی از چهار سویه باکتری E. amylovora بود. بررسی آلودگی سرشاخه‌ها 3، 6، 9، 12 و 18 روز بعد از مایه‌زنی با باکتری انجام و ارزیابی مقاومت بر اساس صفت سرعت پیشرفت نکروز و شاخص حساسیت واریته‌ای (I.V...

متن کامل

بررسی شدت آلودگی ارقام گلابی به بیماری آتشک با استفاده از سیستم استاندارد USDA

The fire blight with the bacterial causal agent, Erwinia amylovora (Burrill) winslow etal. is one of the most important diseases of the pome fruits that causes the economical losses to quince, pear and apple productions, respectively, in some parts of country. To determine the infection severity of the 43 raturally infected pear cultivars in collection of karaj horticulture research division an...

متن کامل

بررسی شدت آلودگی ارقام گلابی به بیماری آتشک با استفاده از سیستم استاندارد USDA

The fire blight with the bacterial causal agent, Erwinia amylovora (Burrill) winslow etal. is one of the most important diseases of the pome fruits that causes the economical losses to quince, pear and apple productions, respectively, in some parts of country. To determine the infection severity of the 43 raturally infected pear cultivars in collection of karaj horticulture research division an...

متن کامل

ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی و تغییرات فیزیولوژیکی در گلابی بعد از مایه زنی با باکتری مولد بیماری آتشک (Erwinia amylovora)

چکیده به منظور بررسی فعالیت آنتی­اکسیدانی در ارقام گلابی درگزی و ویلیام دوشس بعد از مایه­زنی با باکتری مولد بیماری آتشک (E. amylovora)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. ارزیابی مقاومت بر اساس درصد نسبت پیشرفت بیماری آتشک در شاخه به کل طول شاخه صورت گرفت. برخی از شاخص­های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شامل آنزیم­های آسکوربات پراکسیداز (APX)، کاتالاز (CA...

متن کامل

پاسخ ارقام گلابی به حمله سویه‌های جهش‌یافته عامل بیماری آتشک (Erwinia amylovora) بر اساس تولید پراکسیدهیدروژن

درخت گلابی (Pyrus communis) مهم‌ترین میزبان بیماری آتشک است و واکنش ارقام گلابی نسبت به این بیماری تا حد زیادی به پاسخ‌های میزبان در رابطه با تولید گونه‌های فعال اکسیژن و به‌ویژه پراکسیدهیدروژن وابسته است. به منظور درک بهتر این واکنش‌، در تحقیق حاضر سطح کمّی تولید پراکسیدهیدروژن در ارتباط با نوع واکنش بافت ارقام گلابی در برهمکنش با سویه‌های شاهد باکتریErwinia amylovora و جهش‌یافته‌های hrpN–، hrp...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 45  شماره 2

صفحات  127- 136

تاریخ انتشار 2014-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022