× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی تغییرات برخی پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژیک ناشی از تزریق داخل صفاقی نانوذرات نقره کلوئیدی در موش صحرایی

نویسندگان

  • اجلی, محسن دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
  • حمزه‌ای, حسین دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  • رحمانی, کتایون دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
  • علیزاده, حامد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده

Background and Objective: Today, silver nanoparticles are used extensively in various fields, especially in the control of bacterial infections. However, the toxicity of silver nanoparticles is a very important concern in their use. The aim of this study was determining the effect of the intraperitoneal injection of colloidal silver nanoparticles on biochemical and hematological parameters in rats. Materials and Methods: In this experimental study, 21 adult female rats were randomly divided into 7 groups. Group 1 was sham. Group 2 was a control group and group 3 to 7 were case groups that were treated with 5, 10, 20, 40 and 80 ppm of silver nanoparticles, respectively. Mice treated for 10 days. On the eleventh day the rats were killed by diethyl ether anesthesia. Blood samples were taken from the heart. Then the biochemical and hematological parameters and lactate dehydrogenase (LDH) levels evaluated. Results: The results showed no significant changes in biochemical factors except triglycerides (TG), which showed a significant decrease in high concentrations of silver nanoparticles (p<0.05). Significant changes were observed at concentrations higher than 20ppm of silver nanoparticles in blood, including: reduction in the amount of white blood cells, increase in number of platelets, slightly decreased hemoglobin and hematocrit (p<0.05). At 80ppm concentration of silver nanoparticles the serum level of lactate dehydrogenase fell sharply. Conclusion: Low concentrations of silver nanoparticles (such as injecting it inside the peritoneum) has no effect on biochemical parameters in rats. By studying any other possible side effects, it may be safe to use in various industries.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

چکیده نانوذرات نقره کاربردهای زیادی در زمینه مواد بهداشتی، آرایشی‌، پزشکی‌ دارد. این کاربردها از طریق اثر بر افزایش تقسیمات سلولی، استرس اکسیداتیو و مرگ برنامه‎ریزی شده سلول (آپوپتوز) می‎باشد. در این مطالعه اثرات کوتاه مدت و دراز مدت تزریق داخل صفاقی نانوذرات نقره بر بافت هیپوکامپ که در رابطه با حافظه و یادگیری دخالت دارد، بررسی شد. تعداد 56 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به 2 دسته تقسیم گردید. ...

چکیده نانوذرات نقره کاربردهای زیادی در زمینه مواد بهداشتی، آرایشی ، پزشکی دارد. این کاربردها از طریق اثر بر افزایش تقسیمات سلولی، استرس اکسیداتیو و مرگ برنامه‎ریزی شده سلول (آپوپتوز) می‎باشد. در این مطالعه اثرات کوتاه مدت و دراز مدت تزریق داخل صفاقی نانوذرات نقره بر بافت هیپوکامپ که در رابطه با حافظه و یادگیری دخالت دارد، بررسی شد. تعداد 56 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به 2 دسته تقسیم گردید. ه...

مقدمه: یک ارتباط دو جانبه بین سیستم گاباارژیک و عوامل هورمونی تنظیم‌کننده قند خون گزارش شده است. گاما آمینوبوتیریک اسید (GABA) یک نروترانسیمتر مهاری در سیستم اعصاب مرکزی است. گزارش‌های متعددی وجود دارد که گابا از طریق افزایش سطح پلاسمایی انسولین و کاهش گلوکاگون و سوماتواستاتین باعث کاهش میزان گلوکز خون می‌شود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی برای بررسی نقش موسیمول (آگونیست گیرنده گابا – A) ا...

زمینه و هدف : مطالعات مختلف اثرات استنشاقی گیاه اسطوخودوس (Lavandula angustifolia L.) را بر کاهش پرفشاری خون تایید می‌کند. با این وجود اثرات سیستمیک و مکانیسم اثر روغن فرار اسطوخودوس بر فشارخون روشن نیست. این مطالعه به منظور مقایسه اثر تزریق داخل وریدی با داخل صفاقی روغن فرار اسطوخودوس بر فشارخون طبیعی موش‌های صحرایی نر انجام شد. روش بررسی : در این مطالعه تجربی 70 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار ...

چکیده مقدمه و هدف: منیزیم نقش مهمی‌در ساختار و متابولیسم سلولی دارد. در این تحقیق اثرات آنتی‌اکسیدانی سولفات منیزیم در مقابل استرس اکسیداتیو کبدی ناشی از تتراکلریدکربن مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی: در این مطالعه تجربی 36 سر موش صحرایی نر بالغ به 4 گروه 9 تایی شامل؛ کنترل، مسموم با تتراکلرید کربن، حیوانات سالم دریافت کننده سولفات منیزیم و حیوانات تیمار شده با دوز 15/0 گرم بر کیلوگرم سول...