بررسی تغییرات رشدی اسکلتال و دنتال در مال اکلوژن کلاس II در گروه سنی 7 تا 12 سال

نویسندگان

  • ابطحی, سید ادیب
چکیده

سابقه و هدف: با توجه به فراوانی نسبی افراد دارای مال اکلوژن کلاس II در جامعه، این مطالعه با هدف بررسی تغییرات رشدی دنتال و اسکلتال درمان الکوژن کلاس II در گروه سنی 7 تا 12 سال انجام گرفت.مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی که با طراحی Longitudinal انجام گرفت تعداد 8 مدرسه به طور تصادفی در شهر تهران انتخاب و پس از معاینه 1886 دانش آموز 7 تا 12 ساله، 73 نفر بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند. از کلیه افراد واجد شرایط یک عدد کلیشه رادیوگرافی لترال سفالوگرام تحت شرایط استاندارد و در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران تهیه گردید. پس از گذشت 2 سال امکان پیگیری 43 نفر (23 پسر و 20 دختر) فراهم شد که مجددا با شرایط قبلی از آنها رادیوگرافی تهیه شد. رادیو گرافی های دو مرحله trace و 26 پارامتر خطی و زاویه ای به منظور بررسی تغییرات رشدی دنتال و اسکلتال مورد مطالعه و بر حسب مورد با یکی از آماره های Mann-whitney, Wilcoxon, Paired t مورد قضاوت آماری قرار گرفتند.یافته ها: تحقیق بر روی 43 نفر در دو گروه دختر و پسر و در دوره سنی 7 تا 9 سال و 10 تا 12 سال انجام شد. طول قدامی جمجمه در گروه سنی 9-7 سال پسر و دختر به ترتیب به میزان 2.54±0.58 میلی متر و 2.56±1.52 میلی متر و در گروه سنی 12-10 سال به ترتیب به میزان 2±0.67 و 2.33±1.34 میلی متر افزایش یافته بود (P<0.05). طول موثر ماگزیلا در گروه سنی 9-7 سال پسر و دختر به ترتیب و به میزان 4.13±2.01 و 3.06±2.46 در گروه سنی 12-10 سال به ترتیب و به میزان 3.5±1.80 و 2.5±1.95 میلی متر افزایش یافته بود (P<0.05). طول موثر مندیبل در گروه سنی 9-7 سال پسر و دختر به ترتیب و به میزان 5.67±2.65 و 6.19±2.83 و در گروه سنی 12-10 سال 5.82±2.40 و 5.50±2.49 میلی متر افزایش می داد (P<0.05). افزایش در اندازه راموس در هر چهار گروه مورد مطالعه لحاظ آماری معنی دار بود (P<0.05).نتیجه گیری: در افراد مبتلا به مال اکلوژن کلاس II بهتر است از اطلاعات پایه در مطالعاتی که اثر دستگاه های فانکشنال یا ارتوپدیک را در درمان مال اکلوژن کلاس II مورد بررسی قرار می دهند استفاده شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تغییرات رشدی اسکلتال و دنتال در مال اکلوژن کلاس ii در گروه سنی ۷ تا ۱۲ سال

سابقه و هدف: با توجه به فراوانی نسبی افراد دارای مال اکلوژن کلاس ii در جامعه، این مطالعه با هدف بررسی تغییرات رشدی دنتال و اسکلتال درمان الکوژن کلاس ii در گروه سنی 7 تا 12 سال انجام گرفت.مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی که با طراحی longitudinal انجام گرفت تعداد 8 مدرسه به طور تصادفی در شهر تهران انتخاب و پس از معاینه 1886 دانش آموز 7 تا 12 ساله، 73 نفر بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب ش...

متن کامل

بررسی مقایسه ای اثرات اسکلتال و دنتال دستگاههای تارو و اکتیواتور در بیماران دارای مال اکلوژن کلاس II

مقدمه:ناهنجاری کلاس II نوعی مشکل تکاملی است که به دلیل رشد غیرطبیعی استخوان فک بالا، پایین یا هر دو به وجود می‌آید؛ انواع مختلفی از دستگاه های ارتوپدیک برای تصحیح این ناهنجاری معرفی شده اند. هدف از این مطالعه، بررسی و مقایسه اثرات اسکلتال و دنتال دستگاههای اکتیواتور و تارو در بیماران کلاس II بود.  مواد و روشها:در این مطالعه گذشته نگر، 2۶[MA1] [MDM2]  بیمار با مال اکلوژن کلاس II انتخاب شدند. بیم...

متن کامل

بررسی تغییرات رشدی جمجمه- صورتی در بیماران مبتلا به مال اکلوژن کلاس ii اسکلتال

زمینه و هدف : مال اکلوژن کلاس ii یکی از شایعترین اختلالات اکلوژنی در جامعه است.با توجه به اینکه زمان مناسب شروع درمان،طول دوره ی درمان و میزان پاسخ به درمان خصوصاً در درمان های اصلاح رشد نیازمند آگاهی دندانپزشک از تغییرات رشدی اجزای جمجمه-صورتی(craniofacial) است،هدف از این مطالعه بررسی تغییرات رشدی جمجمه-صورتی در بیماران با مال اکلوژن کلاس ii و مقایسه ی آن با گروه دارای اکلوژن نرمال( به عنوان گر...

بررسی ارتباط رادیوگرافیک شکل کندیل با الگوی رشدی صورت در بیماران دارای مال اکلوژن کلاس II اسکلتال

Mandibular shape is an important determinant in facial morphology, consequently, it should be paid special attention while investigating facial morphology changes. The aim of this study was to determine the relationship between condylar radiographic shape and facial growth pattern in patients with CI II skeletal malocclusion. The present retrospective study is of cross-sectional type, performed...

متن کامل

بررسی تغییرات رشدی جمجمه-صورت در بیماران مبتلا به مال اکلوژن کلاس iii اسکلتال

چکیده: زمینه وهدف: مال اکلوژن کلاس iii یکی از اختلالات اکلوژنی نسبتاً شایع درجامعه ی ما می باشد که در عملکرد سیستم دندانی و زیبایی صورت تأثیرگذار است. هدف از مطالعه ی ما بررسی تغییرات رشدی جمجمه-صورت در مبتلایان به مال اکلوژن کلاس iii و مقایسه ی آنها با افراد نرمال (دارای اکلوژن کلاس i) می باشد تا نتایج آن جهت تعیین زمان مناسب شروع درمان، طول دوره ی درمان و میزان پاسخ به درمان، خصوصاً در درمان ه...

بررسی اثرات زاویه Saddle بر میزان تغییرات دنتو اسکلتال متعاقب کاربرد دستگاه فانکشنال TPFC در کودکان مبتلا به مال اکلوژن Class II اسکلتال

سابقه و هدف: نقش زاویه بین قاعده خلفی و قدامی جمجمه در تعیین محل گلنوئید فوسا و به تبع آن موقعیت قرارگیری مندیبل از نظر قدامی خلفی مورد بحث بوده و این طور بیان گردیده است که زاویه Saddle بزرگ باعث بروز مال اکلوژن Class IIو بالعکس زاویه Saddle کوچک باعث حرکت رو به جلوی مندیبل و مال اکلوژن Class III می شود. این موضوع باعث پیدایش این نظریه در میان بعضی از محققین گردید که در مواردی که ناهنجاری Clas...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 25  شماره None

صفحات  144- 153

تاریخ انتشار 2007-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021