بررسی تغییرات کاربری اراضی پارک ملی بمو طی سه دوره در بازه زمانی (2011-1987)

نویسندگان

چکیده

According to the National Park Bamoo protection, land use in and around the park area that have direct and indirect effects and impacts on the park. It is necessary to examine changes in the use and management plan appropriate to the region. To evaluate the quantitative and qualitative changes occurred in the national park Bamoo ecosystem and environmental conservation and management of this area, Landsat satellite images of the three time periods 1366, 1388 and 1390 were prepared and used. In this regard, after the geometric correction and implementation of spatial enhancement of images, taking advantage of unsupervised classification and supervised classification method, maximum likelihood algorithm uses changes were studied and compared. Accuracy of maps produced using overall accuracy and kappa values ​​were calculated. Changes in vegetation cover vegetation index (NDVI) were analyzed. The percentage of vegetation cover, vegetation maps created in three classes, the poor, average and good were classified. The results showed that human uses during the period 1987 to 2011 has grown substantially. The results showed normal coverage area increased and decreased land area is arid.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تغییرات کاربری اراضی طی دو دهه دوره زمانی (مطالعه موردی: حوزه‌ آبخیز ابوالعباس)

Land use change is one of the most important factors of global environmental change. So, understanding and predicting the causes, processes and consequences of land use and land cover has become a major challenge.  The Remote Sensing and Geographic Information System (GIS) technologies can be used effectively to detect and quantify of land use changes and its effects on the environment. The pur...

متن کامل

بررسی نیازهای تفرجی بازدیدکنندگان پارک ملی بمو

پژوهش حاضر حاصل یک سال مطالعة میدانی است که برای ارزشیابی نیازهای تفرجگاهی بازدیدکنندگان پارک ملی بمو انجام شد. پارک ملی بمو پتانسیل‏های طبیعت‏گردی بالقوه از نظر محیطی و طبیعی برای جذب طبیعت‏گرد دارد که باید در برنامه‏ریزی‏های منطقه‏ای از این توانایی‏ها بهره جست. در این پژوهش از روش کلاوسون که یکی از متداول‏ترین روش‏های بررسی تفرجگاه‏هاست و برای ارزشیابی انواع سیستم‏های تفریحی به کار گرفته می‏ش...

متن کامل

بررسی تغییرات کاربری اراضی طی دو دهه دوره زمانی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ابوالعباس)

تغییرات کاربری اراضی و پوشش زمین به عنوان یکی از عوامل مهم و مؤثر بر تغییرات محیط زیست جهانی به حساب می آیند، بنابراین درک و پیش­بینی علل، فرآیند ها و نتایج تغییرات کاربری اراضی به یک چالش عمده بر روی سطح کره ی زمین تبدیل شده است. امروزه فن آوری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، به طور مؤثر جهت شناسایی و تعیین مقدار تغییرات کاربری اراضی و اثرات آن بر محیط زیست استفاده می شوند. در مطالعه ی ...

متن کامل

ارزیابی و پیش‌بینی گسترش افقی شهر قزوین با تأکید بر تغییرات کاربری اراضی، طی دوره (2011-1986)

Nowadays, irregular horizontal expansion of the cities is one of the nation’s major problems, having been given way to as a result of ever-increasing importance attached to the cities and their population concentration. The problems of the cities are the intertwined structural, economic, social, and environmental factors resulting from irregular horizontal expansion. However, despite difficulti...

متن کامل

بررسی اثرات محیط زیستی کاربری های انسان ساخت بر پارک ملی بمو

ارزیابی اثرات محیط زیستی روشی برای تعیین، پیش بینی و تفسیر اثرات محیط زیستی یک پروژه بر کل محیط زیست، بهداشت عمومی و سلامت اکوسیستم هایی است که زندگی بشر به آن وابسته است. در راستای حفاظت از تنوع زیستی و کاهش اثرات تخریبی پروژه های انسان ساخت و دستیابی به توسعه پایدار، لازم است که اثرات ناشی از کاربری های انسان ساخت بر اکوسیستم های طبیعی، مورد ارزیابی محیط زیستی واقع شود. ارزیابی محیط زیستی کار...

15 صفحه اول

بررسی نیازهای تفرجی بازدیدکنندگان پارک ملی بمو

پژوهش حاضر حاصل یک سال مطالعة میدانی است که برای ارزشیابی نیازهای تفرجگاهی بازدیدکنندگان پارک ملی بمو انجام شد. پارک ملی بمو پتانسیل‏های طبیعت‏گردی بالقوه از نظر محیطی و طبیعی برای جذب طبیعت‏گرد دارد که باید در برنامه‏ریزی‏های منطقه‏ای از این توانایی‏ها بهره جست. در این پژوهش از روش کلاوسون که یکی از متداول‏ترین روش‏های بررسی تفرجگاه‏هاست و برای ارزشیابی انواع سیستم‏های تفریحی به کار گرفته می‏ش...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 7

صفحات  75- 86

تاریخ انتشار 2015-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021