بررسی تناسب محتوا و شیوه‏های آموزش حسابداری (کارشناسی ارشد) با مهارت‏های مورد نیاز بازارکار: از دیدگاه دانشجویان، اساتید دانشگاه و اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران

نویسنده

چکیده

هدف کلی این پژوهش بررسی تناسب محتوا و شیوه‏های آموزش حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد با مهارت‏های مورد نیاز در بازار کار می‏باشد. و برای تجزیه و تحلیل اختلاف ناشی از دیدگاه‌های طیف جامعه آماری از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شده است. پژوهش حاضر از لحاظ نوع و ماهیت تحقیق، از نوع توصیفی و پیمایشی می‏باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل اساتید دانشگاه، دانشجویان مقطع دکترای حسابداری و اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران می‏باشد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. روایی این ابزار با توجه به نظرات گروهی از اساتید و صاحب نظران، پس از اعمال نقطه نظرات اصلاحی آنان، به اثبات رسید. در ارزیابی پایایی پرسشنامه، از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‏دهد که محتوای آموزشی برنامه حسابداری جهت آماده‏سازی فارغ‏التحصیلان برای انجام وظایف ابتدایی حسابداری شرکت‏ها مناسب می‏باشد. لیکن این محتوا در آماده‏سازی دانشجویان برای انجام وظایفی با مهارت‏هایی در سطوح بالاتر مانند حسابرسی، طراحی سیستم و تصمیم گیری کافی و مناسب نمی‏باشد. پیشنهاد آزمودنی‌ها، ارائه دروسی بیشتر در زمینه‏های مذکور، تغییر روش آموزش و استفاده از فناوری و لحاظ کردن دروه‏های کارآموزی حسابرسی می‏باشد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

این تحقیق در چهار مرحله به شرح زیر انجام شده است. اول، شناسایی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی از طریق مطالعه کتابخانه ای. دوم، کسب نظر متخصصان حسابداری و حسابرسی در مورد تاثیر عوامل شناسایی شده بر کیفیت حسابرسی. سوم، بررسی کیفیت واقعی حسابرسی حسابداران رسمی ایران. چهارم، ارائه پیشنهادات لازم برای بهبود در کیفیت حسابرسی حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران. عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی، در...

پژوهش حاضر در سال 95 - 94 جهت بررسی شکاف آموزشی بین نیازهای بازار کار و تحصیلات دانشگاهی با توجه به الزامات قانونی جدید برای بازنگری و بهبود آموزش حسابداری صورت گرفته است. برای جمع آوری اطلاعات لازم جهت انجام تحقیق، پرسشنامهای متناسب با ماهیت و موضوع تحقیق طراحی گردید. در این پرسشنامه دیدگاه پاسخدهندگان، در مورد میزان اهمیت، تامین نیازهای حرفه توسط دانشگاه و دوره یادگیری در زمینه؛ سیستم کنترل د...

هدف اصلی این تحقیق، بررسی اهمیت وکفایت دانش و مهارت های مورد نیازبرای فارغ التحصیلان رشته حسابداری و اهمیت آن ها ازدیدگاه شاغلین درحرفه ،اساتید دانشگاه و دانشجویان حسابداری است. تعیین دانش و مهارت های مورد نیاز و کفایت ارائه آن ها در برنامه کنونی، به منظورموفقیت دراصلاح و بازسازی برنامه آموزش حسابداری ضروری بنظر می رسد. اطلاعات لازم برای تحقق بخشیدن به اهداف تحقیق با استفاده از پرسشنامه جمع آو...

هدف از پژوهش حاضر شناسایی نیازهای آموزشی اعضا جامعه حسابداران رسمی ایران در ارتباط با به­کارگیری استانداردهای بین­المللی گزارشگری مالی و بررسی تفاوت­های نیازهای آموزشی با توجه به خصوصیات فردی آن­ها می­باشد. در این راستا، دو سوال اساسی تدوین گردید. به منظور پاسخ به سوالات، 253 پرسشنامه از حسابداران رسمی ایران جمع­آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده­ها، از آمار توصیفی، آزمون تحلیل عاملی و آزمون ک...

مقدمه: فرآیند آموزش رسمی به تنهایی قادر نیست تا معلمین علوم پزشکی را برای محیط کاری و پاسخ به تغییرات آماده سازد. مدرسین برای ارائه عملکرد صحیح و مفید نیاز به یادگیری‌های غیر رسمی و مادام العمر دارند. هدف از این مطالعه تبیین دیدگاه و تجربیات اساتید پرستاری و مامایی درباره آموزش‌های رسمی و غیر رسمی است. روش کار: در این مطالعه کیفی به منظور درک دیدگاه و تجربیات اساتید دانشکده پرستاری و مامایی بوی...

هدف از انجام این پژوهش آن بوده است که کیفیت اجرای آموزشهای نظری، محتوای برنامه­های آموزش ریاضی و نحوه ارزشیابی از دانشجویان مورد بررسی قرار گیرد. متغیرهایی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از: 1- کیفیت اجرای آموزش 2- محتوای برنامه های آموزشی 3- نحوه ارزشیابی نوع این پژوهش ارزشیابی می­باشد که از طریق روش پژوهش توصیفی- پیمایشی انجام گرفته است. نمونه گیری تصادفی بوده است و با استف...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود