بررسی تنوع عملکرد بذر و تعیین فاصله ژنتیکی در 29 رقم و اکوتیپ علف باغ Dactylis glomerataبا استفاده ازروش های آماری چند متغیره

نویسنده

  • علی اشرف جعفری
چکیده مقاله:

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی عملکرد بذر و اجزای آن در گونه علف باغ (Dactylis glomerata) ‘ 29 رقم و اکوتیپ داخلی و خارجی موجود در بانک ژن منابع طبیعی، در یک طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار تحت شرایط کشت فاصل ه دار، در مرکز تحقیقات البرز کرج مورد ارزیابی قرار گرفتند . صفات، تاریخ خوشه دهی ارتفاع بوته، تعداد ساقه در بوته، طول خوشه، عملکرد بذر، وزن بذر در ساقه، تعداد بذر در ساقه، وزن هزار دانه شاخص برداشت و عملکرد علوفه خشک در طول دو سال مورد مطالعه قرار گرفتند . داده های مربوط به هر صفت در هر سال مورد تجزیه واریانس قرار گرفتند . ضمنا داده های دو سال با استفاده از طرح کرتهای خرد شده در زمان تجزیه شدند . برای تعیین فاصله ژنتیکی و گروه بندی ژنوتیپ ها از تجزیه به مؤلفه های اصلی و تجزیه کلاستر استفاده شد . نتایج محاسبات آماری نشان داد ، تفاوت بین ارقام و اکوتی پ ها برای 10 صفت مورد مطالعه معنی دار بود. اثر متقابل رقم× سال نیز برای کلیه صفات معنی دار بود . نتایج نشان داد ارقام و اکوتیپ های اروپا 1053 ‘ اروپا 10112 ‘ اروپا 197 وساری 1773 از نظر تولید همزمان محصول بذر وعلوفه بیشتر‘نسبت به سایر ارقام برتری نسبت به سایر ارقام برتری داشتند. با استفاده از تجزیه به م ؤلفه های اصلی مهمترین متغیرهای موثر در تولید بذر شناسایی شدند 3 مولفه اول ‘ 72 درصد ازکل واریانس متغیرها را توجیه کردند . صفات عملکرد بذر ، شاخص برداشت و تعداد بذر در ساقه مهمترین نقش را در تبیین مؤلفه اول داشتند . در حالیکه در مؤلفه دوم عملکرد علوفه و ارتفاع بوته ازصفات مهم بودند . نتایج حاصل از تجزیه کلاستر ‘ 29 ژنوتیپ ارزیابی شده را در 5 گروه متفاوت قرار داد. ژنوتیپ های موجود در کلاستر شماره 3 از نظر عملکرد بذر و علوفه وکلاستر 5 از نظر عملکرد بذر با بقیه گروه ها تفاوت معنی داری داشتند . عمده ژنوتیپ های این دو کلاستر دارای منشاء خارجی بودند . ژنوتیپ های ایرانی با مشخصات زودرس بودن، بازده علوفه کم و تولید بذر بیشتر در کلاستر 1 قرار گرفتند . در نمایش گرو ه بندی مربوط به تجزیه کلاستر بر روی محور مختصات مؤلفه 1و2 حاصل از تجز یه به مؤلف ه های اصلی، تطابق خوبی بین نتایج حاصل از تجزیه کلاستر و تجزیه به مؤلف ههای اصلی وجود داشت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تنوع عملکرد بذر و تعیین فاصله ژنتیکی در 29 رقم و اکوتیپ علف باغ dactylis glomerataبا استفاده ازروش های آماری چند متغیره

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی عملکرد بذر و اجزای آن در گونه علف باغ (dactylis glomerata) ‘ 29 رقم و اکوتیپ داخلی و خارجی موجود در بانک ژن منابع طبیعی، در یک طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار تحت شرایط کشت فاصل ه دار، در مرکز تحقیقات البرز کرج مورد ارزیابی قرار گرفتند . صفات، تاریخ خوشه دهی ارتفاع بوته، تعداد ساقه در بوته، طول خوشه، عملکرد بذر، وزن بذر در ساقه، تعداد بذر در ساقه، وزن هزار دانه شاخص ...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی در اکوتیپ های علف باغ ( (dactylis glomerata l.با استفاده از نشانگرهای rapd

تعیین تنوع ژنتیکی مواد گیاهی قبل از شروع برنامه­های اصلاحی و مطالعات ژنتیکی ضروریست. در این مطالعه تنوع ژنتیکی درون و بین 15 اکوتیپ داخلی به همراه 7 اکوتیپ خارجی و 3 اکوتیپ با مبدأ نامشخص علف­باغ با استفاده از نشانگرهای rapd مورد مطالعه قرار گرفتند. از 40 آغازگر مورد ارزیابی، 8 آغازگر 73 نوار چندشکل تولید کردند. تعداد کل نوارهای چندشکل در درون اکوتیپ­ها از 25 تا 49 نوار متغیر بود. میانگین تنوع ...

متن کامل

بررسی عملکرد بذر واجزاء عملکرد در29 رقم واکوتیپ علف باغ Dactylis glomerata

علف باغ (Dactylis glomerata)یکی از گرامینه های مهم مرتعی چند ساله برای ایجاد چراگاه و تولید علوفه خشک است برای شناسایی ارقام و اکوتیپهای علوفه ای پرمحصول با بذر دهی مطلوب،29 رقم و اکوتیپ علف باغ در شرایط کشت تک بوته (فاصله دار) با استفاده ازطرح بلوکهای کامل تصادقی در سه تکرار به مدت دوسال در مجتمع تحقیقاتی البرز کرج مورد مطالعه قرار گرفتند. صفات، تاریخ ظهور خوشه، تاریخ گرده افشانی ، ارتفاع بوته...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های اسپرس از نظر برخی صفات مهم با استفاده از روشهای آماری چند متغیره

In order to investigate of genetic diversity in sainfoin based on seed yield and related traits, 36 ecotypes including foreign and Iranian ecotypes, an experiment was conducted using a lattice design with two replications in researches station in Natural Resources and Agricultural Researches Center of East Azerbaijan province. Analysis of variance revealed significant genetic diversity among ec...

متن کامل

مطالعه تنوع ژنتیکی بنیه بذر برنج با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره

سابقه و هدف: بنیه بذر برآیند مجموعه‌ای از فرآیندهای فیزیولوژیکی است که از پس زمینه ژنتیکی وسیعی برخوردار است. مطالعه تنوع ژنتیکی، نقش مؤثری در افزایش میزان توانایی اصلاحگر در زمینه گزینش و دیگر عملیات اصلاحی بازی می‌کند. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی ژنوتیپ‌های برنج با استفاده از صفات مورفولوژیکی فیزیولوژیکی مرتبط با بنیه بذر و گروه‌بندی آنها جهت دستیابی به والدین مناسب برای استفاده در برنامه‌های ب...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های علف باغ (dactylis glomerata l.) بر اساس نشانگرهای rapd

به منظور برآورد تنوع ژنتیکی درون و بین اکوتیپ های علف باغ با استفاده از نشانگرهای rapd، بذر 18 اکوتیپ داخلی و 7 اکوتیپ خارجی در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی کشت شدند. برای استخراج dna نمونه برگی از ژنوتیپ ها در مرحله 4 برگی از برگ های جوان تهیه شد. در تجزیه rapd، 8 آغازگر rapd از 40 آغازگر مورد ارزیابی، 73 نوار چند شکل تولید کردند. تعداد کل نوارهای چندشکل در درون اکوتیپ ها از 25 ...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 35  شماره 4

صفحات  -

تاریخ انتشار 2004-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023