بررسی تنوع میزبانی گیاهان علفی و ارتباطات فیلوژنتیکی در میان جدایه‌های Phytophthora parsiana

نویسندگان

  • زهره انواری1 بخش گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز.
  • ضیاالدین بنی‌هاشمی بخش گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز.
چکیده

Phytophthora parsiana به عنوان یک اُاُمیست مقاوم به دمای بالا با دامنه­ی میزبانی محدود به گیاهان چوبی، مورد توجه است. در مطالعه­ی حاضر در یک آزمایش مقدماتی، دامنه میزبانی بیمارگر روی گونه های مختلف گیاهان علفی با استفاده از شش جدایه­ی P. parsiana، شامل جدایه­های تیپ این گونه از منابع مختلف، در شرایط گل­خانه بررسی شد. دو جدایه­ی قارچ، از میان گیاهان علفی شامل کدوییان، فلفل، حبوبات و گیاهان روغنی، تنها روی فلفل بیماریزا بودند. سپس به مننظور بررسی واکنش ارقام مختلف فلفل به بیمارگر، بیماریزایی 16 جدایه­ی P. parsiana روی سه رقم فلفل بررسی شد. نتایج نشان داد که P. parsiana تنها روی فلفل قرمز و نه فلفل دلمه­ای بیماریزا بود. این اولین گزارش از میزبان علفی برای P. parsianaاست. بین جدایه­های P. parsianaبیماریزا روی فلفل قرمز و دو جدایه­ی دیگر از این گونه که از پسته رفسنجان و یزد جداسازی شده بودند و روی فلفل قرمز بیمارگر نبودند، ارتباطات فیلوژنتیکی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس توالی­سنجی ناحیه­ی فاصله‌ی ترانویسی شده‌ی داخلی (ITS)، جدایه­ی بیمارگر روی فلفل و جدایه­ی رفسنجان همراه با دیگر جدایه­های P. parsiana در تبار 10 از درخت فیلوژنتیکی قرار گرفتند ولی جدایه­ی یزد هیچ شباهتی با P. parsianaنداشت ودر تبار شش درخت فیلوژنتیکی با شباهت بسیار نزدیک (شباهت نوکلئوتیدی 100-99 درصد) همراه باPhytophthora taxon Walnutگروه­بندی شد. این اولین گزارش ازPhytophthora taxon Walnut از پسته در ایران است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Phytophthora parsiana خطری جدید برای درختان بادام و توسعه دامنه میزبانی آن

انتشار Phytophthora parsiana گونه جدید گرمادوست درچند استان‌های جنوبی کشور و دامنه میزبانی چوبی آن در شرایط مایه زیاد بیمارگر در گلخانه مطالعه گردید. فعالیت بیمارگر در طول آزمایش در خاک مایه‌زنی شده ردیابی شد. از میان گیاهان چوبی مایه‌زنی شده بادام از تمام گونه‌ها حساسیت بیشتری داشت. از 24 گونه گیاهان چوبی شدت بیماری از زیاد به کم به ترتیب بادام، زرد آلو، پسته رقم سرخس، بادام پوست کاغذ...

متن کامل

مقایسه دامنه میزبانی و برخی از خصوصیات ریخت شناختی سه گونه مشابه گرماپسند Phytophthora parsiana، P. hydropathica و P. irrigata*

اامیست گرماپسند Phytophthora parsiana، یکی از عوامل ایجاد کننده بیماری انگومک پسته در ایران، اولین بار از طوقه درخت انجیر در ایران جداسازی شد. hydropathica Phytophthora و Phytophthora irrigata دو گونه جدید گرما پسند مشابه P. parsiana اولین بار از آبهای آبیاری و شاخه‌های در حال بلایت و پژمردگی گیاهان زینتی در امریکا جداسازی و توصیف شدند اما مطالعات ان...

متن کامل

phytophthora parsiana خطری جدید برای درختان بادام و توسعه دامنه میزبانی آن

انتشار phytophthora parsiana گونه جدید گرمادوست درچند استان های جنوبی کشور و دامنه میزبانی چوبی آن در شرایط مایه زیاد بیمارگر در گلخانه مطالعه گردید. فعالیت بیمارگر در طول آزمایش در خاک مایه زنی شده ردیابی شد. از میان گیاهان چوبی مایه زنی شده بادام از تمام گونه ها حساسیت بیشتری داشت. از 24 گونه گیاهان چوبی شدت بیماری از زیاد به کم به ترتیب بادام، زرد آلو، پسته رقم سرخس، بادام پوست کاغذی، خربزه ...

متن کامل

بررسی ترکیب و تنوع گیاهان علفی پس از آتش‌سوزی در جنگل‌های بلوط ایرانی، زاگرس جنوبی

سابقه و هدف: جنگل‌های زاگرس که عمدتا جزو جنگل‌های نیمه‌خشک و شاخه‌زاد هستند از خطر آتش‌سوزی در امان نبوده و آتش بطور مداوم این جنگل‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مطالعه تغییر در ترکیب و مقدار پوشش گیاهی در عرصه‌های دچار آتش‌سوزی می‌تواند علاوه بر تعیین شدت تخریب، میزان توانایی بازسازی منطقه را مشخص سازد. هدف از انجام این تحقیق بررسی ترکیب، تنوع و پاسخ گیاهان علفی پس از آتش‌سوزی در جنگل‌های شاخه‌...

متن کامل

مقایسه دامنه میزبانی و برخی از خصوصیات ریخت شناختی سه گونه مشابه گرماپسند phytophthora parsiana، p. hydropathica و p. irrigata*

اامیست گرماپسند phytophthora parsiana، یکی از عوامل ایجاد کننده بیماری انگومک پسته در ایران، اولین بار از طوقه درخت انجیر در ایران جداسازی شد. hydropathica phytophthora و phytophthora irrigata دو گونه جدید گرما پسند مشابه p. parsiana اولین بار از آبهای آبیاری و شاخه های در حال بلایت و پژمردگی گیاهان زینتی در امریکا جداسازی و توصیف شدند اما مطالعات اندکی روی بیماریزائی و دامنه میزبانی آنها صورت ...

متن کامل

بررسی بقا و دامنه میزبانی جدایه‌های Phythophthora capsici*

گونه Phytophthora capsici اولین بار توسط لئونیان در سال 1922 از فلفل در نیومکزیکو جداسازی و توصیف شد. در ایران اگر‌چه P. capsici از میزبان‌های مختلف گزارش شده است، اما اطلاعات دقیقی در خصوص تنوع جمعیت، دامنه میزبانی، ساختار بقا و تیپ آمیزشی این قارچ در دست نیست. این پژوهش به منظور تعیین دامنه میزبانی بیمارگر به ویژه روی گیاهان چوبی انجام شد. دمای بهینه رشد، فراوانی تیپ آمیزشی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 54  شماره 1

صفحات  49- 56

تاریخ انتشار 2018-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021