بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام انگور بر اساس صفات مورفولوژیک

نویسندگان

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور مطالعه خصوصیات مورفولوژیکی و بررسی تنوع ژنتیکی 15 رقم انگور در محل کلکسیون مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار به اجرا درآمد. در برخی صفات کلیدی دستورالعمل آزمون‌های تمایز، یکنواختی و پایداری، از جمله تراکم کرک‌های خوابیده بین رگبرگ-های اصلی در سطح زیرین پهنک، تراکم کرک‌های ایستاده روی رگبرگ‌های اصلی در سطح زیرین پهنک، تاولی شدن سطح رویی پهنک در برگ بالغ، رنگ آنتوسیانین رگبرگ‌های اصلی در سطح رویی پهنک، تراکم کرک‌های خوابیده نوک در شاخه جوان و رنگ سطح رویی پهنک در برگ جوان که ضرایب تغییرات بالاتری نشان دادند، دارای تنوع بیشتری در بین ارقام انگور بودند. نتایج حاصل از ضرایب همبستگی نشان داد که همبستگی مثبت و معنی‌داری بین برخی صفات مهم در تفکیک و تمایز ارقام وجود دارد. تجزیه خوشه‌ای بر اساس کلیه صفات اندازه‌گیری شده به روش وارد صورت گرفت، که در نهایت در فاصله 5، ارقام را به چهار گروه تقسیم‌بندی نمود. رقم کشمشی بیدانه قوچان در گروه جداگانه قرار گرفت، و در بین برخی ارقام در سایر گروه‌ها نیز تشابه نسبتا بالایی (بیش از 80 درصد) وجود داشت. نتایج نشان داد که صفات کلیدی دستورالعمل دارای تنوع بالایی بوده و به لحاظ یکنواختی و پایداری، به خوبی قادر به تفکیک و تمایز ارقام می‌باشند. بنابراین با توجه به اینکه بررسی این ارقام در شرایط کاملا یکسان انجام گرفته است، می‌‌تواند گزینش برای صفات مورد مطالعه صورت گیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های کاهوی ایرانی بر اساس صفات مورفولوژیک

کاهو یکی از سبزیجات مهم برگی و سالادی دنیا و ایران به شمار می‌رود. شناسایی پتانسیل ژنتیکی ژرم‌پلاسم کاهو در ایران و استفاده از آن در برنامه‌های به‌نژادی از اهداف مهم به شمار می‌رود. بررسی و ارزیابی تنوع ژنتیکی 42 ژرم‌پلاسم کاهوی استان‌های مختلف کشور در مزرعه پژوهشی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در سال 1389 انجام شد. هر ژنوتیپ بر روی یک پشته3 متری کاشته شد. در این مطالعه ویژگی‌های مه...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام انگور با استفاده از صفات کمی و کیفی میوه

The genetic variation is fundamental to most genetics programs, and selections rely on the existence of favorite genetic diversity of studied traits. This research was carried out in order to identify genetic variation of 14 grape cultivars using 28 fruit qualitative and quantitative traits. Results showed noticeable variation among cultivars at all studied traits which explain significant diff...

متن کامل

تنوع ژنتیکی برخی جمعیت‌هایهندوانه (Citrullus lanatus var. lanatus) بر اساس صفات مورفولوژیک و نشانگرهای ریزماهواره(ISSR)

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی بین جمعیت‌های هندوانه بومی ایران،24 جمعیت بومی به همراه یک رقم خارجی (دورگ F-1 شرکت ساکاتا) با استفاده از صفات مورفولوژیک و نشانگرهای ISSR مورد مطالعه قرار گرفتند. برای بررسی تنوع مورفولوژیکی، جمعیت‌ها در مزرعه و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار کاشته شده و صفات مورفولوژیک آن‌ها شامل تعداد میوه در بوته، طول بلندترین شاخه، وزن میوه، طول و عرض میوه و ضخامت پ...

متن کامل

تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های کاهوی ایرانی بر اساس صفات مورفولوژیک

کاهو یکی از سبزیجات مهم برگی و سالادی دنیا و ایران به شمار می رود. شناسایی پتانسیل ژنتیکی ژرم پلاسم کاهو در ایران و استفاده از آن در برنامه های به نژادی از اهداف مهم به شمار می رود. بررسی و ارزیابی تنوع ژنتیکی 42 ژرم پلاسم کاهوی استان های مختلف کشور در مزرعه پژوهشی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در سال 1389 انجام شد. هر ژنوتیپ بر روی یک پشته3 متری کاشته شد. در این مطالعه ویژگی های مه...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام انگور با استفاده از صفات کمی و کیفی میوه

تنوع ژنتیکی اساس بیشتر برنامه های به نژادی بوده و انجام گزینش منوط به وجود تنوع ژنتیکی مطلوب از حیث صفت مورد بررسی می باشد. این پژوهش به منظور بررسی تنوع ژنتیکی 14 رقم انگور با استفاده از 28 صفت کمی و کیفی میوه، به مرحله اجرا در آمد. نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین صفات نشان داد که ارقام مورد مطالعه از نظر کلیه صفات مورد بررسی با یکدیگر دارای تفاوت معنی داری هستند که نشان دهنده وجود تنوع ب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 21  شماره 4

صفحات  172- 192

تاریخ انتشار 2015-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023