بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت‌های گیاه دارویی دم‌شیر (Leonurus cardiac L.) با استفاده از نشانگرهای AFLP

نویسندگان

  • محمدرضا فتاحی مقدم
چکیده

چکیده دم‌‌شیر (cardiaca Leonurus) گیاهیست دارویی از تیره نعنائیان که به دلیل اثرات رقیق‌کنندگی خون و آرام‌کنندگی عضلات قرن­هاست که مورد استفاده قرار می­گیرد. این گیاه در ایران دارای پراکندگی و تنوع بالایی است، به‌طوری‌که از 4 زیر گونه موجود در دنیا، 3 زیر گونه آن در ایران وجود دارد. در این تحقیق به‌منظور بررسی تنوع ژنتیکی 47 ژنوتیپ از 6 جمعیت دم­شیر و تعیین روابط خویشاوندی بین آنها از نشانگر AFLP استفاده شد. چهار جفت ترکیب آغازگری EcoRI/MseI در مجموع 608 نوار قابل امتیازدهی ایجاد نمود که 355 نوار (58 درصد) چند‌شکل بودند. متوسط شباهت ژنتیکی نمونه­های مورد آزمایش بر پایه ضریب Nei، 26/0 (30/0-21/0) تخمین زده شد. تجزیه واریانس مولکولی نشان داد که تنوع ژنتیکی به طور عمده در درون جمعیت­های مورد بررسی (57 درصد) بیشتر از بین جمعیت­ها (43 درصد) بود. دندروگرام بدست‌آمده با استفاده از روش UPGMA، 47 ژنوتیپ دم­شیر را به 5 گروه اصلی تقسیم کرد. نتایج حاصل از ماتریس تشابه به‌ترتیب بیشترین و کمترین تشابه را بین نمونه­های طالقان 6 و طالقان 7 با مقدار 7/0 و نمونه‌های درگز 1 و طالقان 7 با مقدار 06/0 نشان داد. تمامی تجزیه و تحلیل­ها نشان از الگوی نواری کاملا متفاوت زیر گونه turkestanicus Leonurus cardiaca subsp. از منطقه درگز بود. ضریب تمایز ژنتیکی در میان جمعیت‌ها (Gst) به مقدار 37/0 (37 درصد) و برآورد جریان ژنی (Nm)، به طور متوسط تعداد مهاجرت رد و بدل شده در هر نسل در میان جمعیت­ها برابر 85/0 (85 درصد) با فرض تعادل هاردی واینبرگ محاسبه شد. تبادل پایین ژن در بین جمعیت­های دم‏شیر می­تواند به دلیل فاصله زیاد بین رویشگاه­ها باشد. اطلاعات بدست آمده نشان می­دهد که جمعیت درگز می­تواند به‌عنوان یکی از والدها در انجام کارهای اصلاحی و تلاقی با سایر جمعیت­ها و زیرگونه­ها استفاده شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت های گیاه دارویی دم شیر (leonurus cardiac l.) با استفاده از نشانگرهای aflp

چکیده دم شیر (cardiaca leonurus) گیاهیست دارویی از تیره نعنائیان که به دلیل اثرات رقیق کنندگی خون و آرام کنندگی عضلات قرن­هاست که مورد استفاده قرار می­گیرد. این گیاه در ایران دارای پراکندگی و تنوع بالایی است، به طوری که از 4 زیر گونه موجود در دنیا، 3 زیر گونه آن در ایران وجود دارد. در این تحقیق به منظور بررسی تنوع ژنتیکی 47 ژنوتیپ از 6 جمعیت دم­شیر و تعیین روابط خویشاوندی بین آنها از نشانگر afl...

متن کامل

ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت‌های گیاه خارمریم با استفاده از نشانگر‌ مولکولی

خارمریم از خانواده کاسنی، یکی از گیاهان دارویی با خصوصیات دارویی منحصر به فرد در درمان بیماری‌های کبد است که در بسیاری از مناطق ایران رشد می‌کند. در این مطالعه از نشانگر SCoT برای مطالعه تنوع ژنتیکی 38 نمونه خارمریم از مناطق مختلف استان‌های خوزستان و ایلام استفاده شد. در مجموع 146 قطعه تکثیر شد و 69% از آنها چندشکلی بودند. بیشترین تعداد قطعات تکثیر شده مربوط به آغازگر SCoT10 با 12 قطعه و کمتری...

متن کامل

ارزیابی ژنتیکی جمعیت‌های مختلف گیاه دارویی زیره سبز با استفاده از نشانگرهای مولکولی DNAISSR

در این تحقیق سعی شد تا روابط خویشاوندی و فاصله ژنتیکی جمعیت های زیره سبز مورد ارزیابی قرار گیرد. تعداد پنج جمعیت زیره سبز جمع آوری و با استفاده از 10 آغازگر RAPD و 10 آغازگر ISSR بررسی خواهد شد. داده ها با استفاده از نرم افزارهای NTsys pc2.1، GenAlex6.501 و Popgene32 تجزیه و تحلیل خواهند شد. در نشانگر RAPD در مجموع 182 باند تکثیر که آغازگرTIBMBC03 دارای بیشترین تعداد باند (27)، شاخص مارکری (15/...

متن کامل

ساختار شناسی و تنوع ژنتیکی جمعیت‌های گزنه دوپایه (Urtica dioica) استان مازندران با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP

گزنه (Urtica dioica) گیاهی دوپایه بوده و از طریق جنسی و غیرجنسی تکثیر می­شود و به‌طور گسترده در شمال ایران می­روید. در این تحقیق با استفاده از 10 ترکیب آغازگری AFLP، تنوع و ساختار ژنتیکی 5 جمعیت گزنه استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت و در مجموع 798 باند امتیازدهی شد که 722 باند چندشکل (5/90) بودند. میانگین محتوای اطلاعات چندشکل (PIC)، 23/0 و براساس ضریب تشابه جاکارد دامنه تغییرات تشابه ژنتیکی...

متن کامل

ارزیابی ژنتیکی برخی جمعیت‌های گیاه دارویی زیره‌ سیاه (Carum carvi)با استفاده از نشانگرهای RAPD و ISSR

در این تحقیق به‌منظور، تعیین رابطه خویشاوندی و فاصله ژنتیکی بین جمعیت‌های زیره­ی سیاه از نشانگرهای RAPD و ISSR استفاده شد. با استفاده از نشانگر RAPD در مجموع 126 آلل تکثیر شد که آغازگر TIBMBC08 و TIBMBA02 با 7 آلل کمترین تعداد و آغازگر  TIBMBC05با 22 آلل بیشترین تعداد داشتند. در نشانگر ISSR در مجموع 79 الل شناسایی که آغازگر UBC112 با 1 الل کمترین تعداد و آغازگر UBC809 با 15 آلل بیشترین تعداد دا...

متن کامل

ارزیابی ژنتیکی برخی جمعیت‌های گیاه دارویی زیره‌ سیاه (Carum carvi)با استفاده از نشانگرهای RAPD و ISSR

در این تحقیق به‌منظور، تعیین رابطه خویشاوندی و فاصله ژنتیکی بین جمعیت‌های زیره­ی سیاه از نشانگرهای RAPD و ISSR استفاده شد. با استفاده از نشانگر RAPD در مجموع 126 آلل تکثیر شد که آغازگر TIBMBC08 و TIBMBA02 با 7 آلل کمترین تعداد و آغازگر  TIBMBC05با 22 آلل بیشترین تعداد داشتند. در نشانگر ISSR در مجموع 79 الل شناسایی که آغازگر UBC112 با 1 الل کمترین تعداد و آغازگر UBC809 با 15 آلل بیشترین تعداد دا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 21  شماره 2

صفحات  209- 224

تاریخ انتشار 2014-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021