بررسی تنوع ژنتیکی برخی از نمونه‌های خرمالو با استفاده از خصوصیات مرفولوژیکی و نشانگرهای RAPD

نویسندگان

  • زهرا طالب بیدختی
  • محمدرضا فتاحی مقدم
چکیده مقاله:

در این پژوهش تنوع ژنتیکی 29 نمونه و ژنوتیپ خرمالو با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و RAPD مورد بررسی قرار گرفت. صفات وزن تر میوه، قطر طولی و عرضی میوه، سفتی گوشت میوه، pH، TA، TSS عصاره میوه، شاخص طعم میوه، رنگ پوست و گوشت میوه، وجود بذر در میوه، و طول و عرض برگ بررسی شدند. همچنین تعداد 100 آغازگر تصادفی در انجام واکنش PCR روی نمونه‌ها آزمایش شد. نتایج تجزیه واریانس صفات اندازه‌گیری شده نشان داد که تمام آنها در محدوده ارقام معنی‌دار هستند. نتایج تجزیه همبستگی ساده وجود همبستگی‌های منفی و مثبت معنی‌دار بین برخی صفات را نشان داد. همچنین از تجزیه فاکتور برای تعیین تعداد عامل‌های اصلی استفاده شد. صفات موثر در 4 گروه عاملی قرار گرفتند که مجموعاً 75/76% از کل تغییرات را توجیه نمودند. در مورد داده‌های RAPD تعداد 13 آغازگر تکثیر DNA الگو را به خوبی انجام داده و بین نمونه‌ها چندشکلی نشان دادند. در مجموع 65 نوار در کل نمونه‌ها تکثیر یافتند که 64 عدد از آنها چندشکل بودند. تجزیه کلاستر نمونه‌ها بر اساس نوارهای چندشکل با استفاده از ضریب تشابه جاکارد و به روش UPGMA انجام گرفت. در تجزیه خوشه‌ای، نمونه‌ها در حد تشابه 60 % در 4 گروه مجزا جای گرفتند. گونه‌های وحشی خرمالو از انواع خوراکی جدا شده و در دو گروه مجزای لوتوس و ویرجینیانا قرار گرفتند و خرمالوهای خوراکی نیز در دو گروه معمولی و ژاپنی قرار گرفتند. ضریب کوفنتیکی بین ماتریس تشابه و دندروگرام در حد 97/0r = بدست آمد که برازش مناسب دندروگرام به ماتریس تشابه را نشان داد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تنوع ژنتیکی برخی از نمونه های خرمالو با استفاده از خصوصیات مرفولوژیکی و نشانگرهای rapd

در این پژوهش تنوع ژنتیکی 29 نمونه و ژنوتیپ خرمالو با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و rapd مورد بررسی قرار گرفت. صفات وزن تر میوه، قطر طولی و عرضی میوه، سفتی گوشت میوه، ph، ta، tss عصاره میوه، شاخص طعم میوه، رنگ پوست و گوشت میوه، وجود بذر در میوه، و طول و عرض برگ بررسی شدند. همچنین تعداد 100 آغازگر تصادفی در انجام واکنش pcr روی نمونه ها آزمایش شد. نتایج تجزیه واریانس صفات اندازه گیری شده نشان...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی نمونههای سروکوهی پارک ملی تندوره با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD

جنس سروکوهی (Juniperus sp.) یا ارس (از خانواده Cupressaceae ) یکی از پر انتشارترین گیاهان رده مخروطیان در جهان بوده که بومی نواحی معتدل اوراسیا و آمریکای شمالی می‌باشد. در این مطالعه ازنشانگرهای مولکولی RAPD برای بررسی تنوع ژنتیکی 21 نمونه سرو‌کوهی پارک ملی تندوره (جمع‌آوری شده از 6 رویشگاه که هر رویشگاه حاوی 3 یا 4 نمونه بود) استفاده شد.با استفاده از 7 آغازگر تصادفی، 58 باند قابل امتیاز‌دهی ای...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ارقام و ژنوتیپ‌های زردآلو با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی و نشانگرهای RAPD

ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان زردآلو در جهان است که سابقه بسیار طولانی در کشت و کار آن دارد. تکثیر جنسی زردآلو از طریق بذر در طول قرنهای گذشته سبب تولید انواع متعددی از آن در ایران شده است که متاسفانه اطلاعات جامعی از وضعیت آنها وجود ندارد. در این پژوهش تعداد 39 رقم و ژنوتیپ ایرانی زردآلو با استفاده از صفات مورفولوژیک و نشانگر مولکولی RAPD مورد ارزیابی قرار گرفتند. در بررسی ضریب تنوع صفات،...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی برخی نمونه‌های زعفران ایران با استفاده از نشانگرهای ملکولی RAPD و ISSR

زعفران یکی از با ارزش‌ترین گیاهان دارویی و ادویه‌ای در جهان است. با وجود قدمت کشت طولانی این گیاه در کشور، مطالعات اصلاحی محدودی به واسطه تولیدمثل غیرجنسی این گیاه انجام شده است. به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم زعفران ایران، 65 نمونه مختلف زعفران از نواحی عمده کشت در خراسان شامل تربت‌حیدریه، گناباد، مه ولات، قائنات و فردوس جمع‌آوری و از طریق نشانگرهای مولکولی مورد مطالعه قرار گرفت. آغازگ...

متن کامل

مطالعۀ تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های گندم با استفاده از نشانگرهای RAPD

‌به‌منظور بررسی تنوع ژنتیکی 48 ژنوتیپ گندم، آزمایشی با نشانگرهای RAPD در آزمایشگاه گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1391 اجرا شد. 10 آغازگر از 70 آغازگر ارزیابی‌شده، الگوهای نواربندی مناسب تولید کردند. این آغازگرها در‌مجموع 73 نوار چندشکل با میانگین 3/7 نوار به‌ازای هر آغازگر تولید کردند. تعداد نوار به‌ازای هر آغازگر از 5 نوار برای آغازگر 55 تا 11 نوار برای آغازگر 59 متغیر ...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ارقام و ژنوتیپ های زردآلو با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی و نشانگرهای rapd

ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان زردآلو در جهان است که سابقه بسیار طولانی در کشت و کار آن دارد. تکثیر جنسی زردآلو از طریق بذر در طول قرنهای گذشته سبب تولید انواع متعددی از آن در ایران شده است که متاسفانه اطلاعات جامعی از وضعیت آنها وجود ندارد. در این پژوهش تعداد 39 رقم و ژنوتیپ ایرانی زردآلو با استفاده از صفات مورفولوژیک و نشانگر مولکولی rapd مورد ارزیابی قرار گرفتند. در بررسی ضریب تنوع صفات،...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 40  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2009-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023