بررسی تنوع ژنتیکی برخی صفات در ارقام و کلون های پیشرفته سیب زمینی

نویسندگان

  • ابراهیم معصوم پور ، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
  • احمد موسی پور گرجی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
  • یونس شرقی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
چکیده مقاله:

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و توارث پذیری صفات در سیب زمینی، 28 کلون مختلف سیب زمینی با زمان رسیدگی متفاوت به همراه ارقامآگریا، مارفونا، ساتینا، ساوالان، کایزر و بورن در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرجمورد ارزیابی قرار گرفتند. در طی دوران رشد، تعداد ساقه اصلی، ارتفاع بوته، قطر ساقه اصلی، تعداد روز تا غده دهی و در موقع برداشت و پس ازبرداشت، تعداد غده در بوته، وزن متوسط غده، اندازه غده، عملکرد کل، عملکردقابل فروش، میزان ماده خشک، وزن مخصوص، قند احیا و میزاننشاسته اندازه گیری شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین کلون ها و ارقام تجاری برای کلیه صفات در سطح 1% اختلاف معنی داری وجوددارد که خود نشان دهنده وجود تنوع بین آنها است. دامنه تغییرات در عملکرد کل بین 6/ 72 و 8/ 29 تن در هکتار، دامنه تغییرات در میزان نشاستهبین 49 / 18 و 47 / 12 درصد، دامنه تغییرات در تعداد ساقه اصلی بین 4/ 7 و 7/ 2عدد، دامنه تغییرات در درصد قند احیا نسبت به شاهد آگریا بین393/89 و 88 / 58 - درصد بود. تجزیه خوشه ای به روش WARD ، ارقام و کلون ها را به 3 گروه تقسیم کرد: گروه اول شامل کلون های شماره 79 ،505 ، 200 و ارقام تجاری ساتینا، مارفونا، بورن و کایزر، گروه دوم شامل کلون های شماره 48 ، 405 ، 57 ، 15 ، 69 و ارقام تجاری آگریا و ساوالان و گروهسوم شامل کلون های شماره 102 ، 60 ، 109 ، 51 ، 98 ، 615 ، 106 ، 205 ، 93 ، 11 ، 56 ، 403 ، 304 ، 302 ، 108 ، 59 ، 16 ، 40 ، 63 و 32 . نتایج حاصل از تجزیهبه عامل ها نشان داد چهار عامل مقادیر ویژه بزرگتر از یک را داشتند که در تشکیل ماتریس ضرایب عاملی شرکت نمودند و 14 صفت اندازه گیریشده در قالب این چهار عامل قرار گرفتند که در مجموع 4/ 73 درصد از واریانس بین صفات را توجیه کردند. صفات کمی شامل تعداد غده، وزن غده،عملکرد کل غده و عملکرد قابل فروش غده بزرگترین ضریب عاملی را در عامل اول و صفات کیفی شامل میزان ماده خشک، درصد نشاسته، وزنمخصوص و ارتفاع بوته بزرگترین ضریب عاملی را در عامل دوم به خود اختصاص دادند. از میان صفات اندازه گیری شده درصد ماده خشک، وزنمخصوص و میزان نشاسته بالاترین وراثت پذیری عمومی ) 96 / 99 %( و تعداد ساقه بدلیل بالا بودن ضریب تغییرات و درنتیجه بالا بودن تنوع ، پایینترین وراثت پذیری عمومی را ) 28 / 59 %( نشان دادند

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تنوع ژنتیکی در برخی از ارقام تجاری سیب زمینی ایران با استفاده ازتکنیکRAPD-PCR

به منظور مطالعه چند شکلی های DNA در 28 رقم سیب زمینی ایران غده های ارقام در گلخانه کشت و در مرحله 4-3 برگی، DNAی ارقام با روش دلاپورتا (مینی پرپ) از برگ استخراج و کمّیت و کیفیت آنها به وسیله دستگاه اسپکتروفتومتری اندازه گیری شد. برای انجام واکنش PCR، 100 آغازگر تصادفی انتخاب و بر روی نمونه ها آزمایش گردیدند. شانزده آغازگر تکثیر DNA ی الگو را به خوبی انجام داده و بین ارقام چند شکلی نشان دادند. ...

متن کامل

بررسی صفات زراعی و کیفی،در ارقام و کلون های پیشرفته سیب زمینی در منطقه اردبیل

چکیده: به منظور بررسی تنوع ژنتیکی در هیبریدهای حاصل از دورگ گیری ارقام ساوالان و کایزر، تعداد 8 هیبرید پیشرفته به همراه والدین آنها، براساس طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل در سال 1392 اجرا شد. نتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد که بین هیبرید های مورد مطالعه از نظر صفات تعداد روز تا غده زایی، ارتفاع بوته، تعداد ساقه اصلی در بوته، قطر س...

بررسی تنوع ژنتیکی بر اساس صفات زراعی در ارقام و لاین های پیشرفته برنج

به منظور بررسی تنوع زنتیکی و تعیین شاخص های انتخاب تعداد 64 رقم و لاین پیشرفته برنج در قالب طرح لاتیس ساده در سال 1379 در موسسه تحقیقات برنج مورد بررسی قرار گرفت. تعدادی از صفات زراعی و مرفولوژیکی در مراحل رشد گیاه و نیز پس از رسیدگی کامل بر روی ده بوته که به طور تصادفی در هر کرت انتخاب شده بود، اندازه گیری شد. تجزیه واریانس اختلاف معنی داری را برای بیشتر صفات بررسی شده نشان داد. تعداد دانه در ...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام سیب زمینی توسط الکتروفورز پروتئین

چکیده در این بررسی 23 کلون منتخب سیب زمینی(solanum tuberosum l.) موجود در بانک ژن بخش تحقیقات نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در سال زراعی 1388 با هدف بررسی تنوع ژنتیکی و ارزیابی قرابت ژنتیکی این کلون ها مورد مطالعه قرار گرفت. کلونهای مورد مطالعه شامل agria, almera, arnova, desiree, diamant, fontaneh, granola, hermes, leady rosseta, marfona, marabel, impala, oshna, ma...

15 صفحه اول

ارزیابی صفات کمی و کیفی کلون های پیشرفته و ارقام تجاری سیب زمینی با استفاده از مدل های GGE Bi-plot و AMMI

به منظور ارزیابی صفات کمی و کیفی و پایداری عملکرد غده قابل فروش 13 کلون امیدبخش سیب ­زمینی همراه با سه رقم تجاری (آگریا، مارفونا و لیدی ­رزتا) به عنوان شاهد، آزمایشی براساس طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل طی سال­ های 1390 و 1391 اجرا گردید. در طی دوره رشد و پس از برداشت، صفات تعداد ساقه اصلی در بوته، ارتفاع بوته، تعداد و وزن غده در بوته، عم...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 28  شماره 106

صفحات  193- 203

تاریخ انتشار 2015-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023