بررسی تنوع ژنتیکی توده های آفتابگردان آجیلی بر اساس صفات آگرومورفولوژیک با استفاده از روش های آماری چند متغیره

نویسندگان

  • برنوسی, ایرج
  • درویش زاده, رضا
  • ضیایی فرد, رقیه
چکیده مقاله:

     Confectionery sunflower (Helianthus annuus L.) is one of the valuable crops which less is known about its variability. Fifty sunflower populations have been gathered from different regions of Iran and evaluated for agro-morphological traits in completely randomized design with 10 repetitions under pot conditions. The twenty traits including days from planting to flowering, days from planting to physiological maturity, number of leaves, leaf length, petiole length, leaf width, plant height, stem diameter, head diameter, shoot dried weight, head dried weight, aerial part dried weight, harvest index, 100-seed weight, single seed weight, dehulled kernel weight, dehulled kernel weight to whole kernel, seed length, seed width, and seed dried weight per plant were evaluated. Analysis of variance showed that there is a meaningful difference between all traits except for single seed weight and stem diameter. The highest positive correlation (0.95) was observed between single seed weight and dehulled kernel weight and the highest negative one (-0.61) was observed between number of leaves and harvest index. Principal component analysis decreased the studied variables to six components with the cumulative variance of 81%. Cluster analysis with Ward method classified them into four different groups. The maximum distance was observed between genotypes of groups 1 and 4 as well as 3 and 4. The comparison of trait means in groups resulted from cluster analysis by Tukey’s test demonstrated that the populations in the first group have the maximum values for most of the studied traits and populations in the fourth group have the minimum values and therefore they can be used for choosing appropriate parents in crossing programs.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های اسپرس از نظر برخی صفات مهم با استفاده از روشهای آماری چند متغیره

In order to investigate of genetic diversity in sainfoin based on seed yield and related traits, 36 ecotypes including foreign and Iranian ecotypes, an experiment was conducted using a lattice design with two replications in researches station in Natural Resources and Agricultural Researches Center of East Azerbaijan province. Analysis of variance revealed significant genetic diversity among ec...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی در لاین های بومی گندم نان ایران با استفاده از روش های آماری چند متغیره

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و جغرافیایی لاین های بومی گندم نان ایران، آزمایشی در سال زراعی 78-1377 درقالب طرح سیستماتیک در دانشکده کشاورزی کرج اجرا شد و با استفاده از روش های چند متغیره، تنوع در صفات مورفولوژیک و فنولوژیک این لاین ها مطالعه شد. تحلیل مؤلفه های اصلی، 22 متغیر بررسی شده رابه 8 مؤلفه با واریانس نسبی تجمعی 80.5% کاهش داد. تجزیه عاملی 21 متغیر مورد بررسی رابه شش عامل مشترک باواریانس ...

متن کامل

ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیک برخی از ژنوتیپ های گندم (Triticum aestivum L.) با استفاده از روش های چند متغیره

Appropriate selection of donor parent for breeding purposes needs sufficient knowledge about genetic diversity and germplasm classification. In order to investigation and classification of genetic diversity in 35 wheat (Triticum aestivum L.) genotypes, an experiment was conducted in University of Shahed based on randomized complete block design with 2 replications in 2009. In persent study 15 m...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های اسپرس از نظر برخی صفات مهم با استفاده از روشهای آماری چند متغیره

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های اسپرس از نظر صفات موثر بر عملکرد بذر، 36 اکوتیپ، شامل اکوتیپ های داخلی و خارجی در سال زراعی 1387 در قالب طرح لاتیس 6´6 در دو تکرار در ایستگاه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی واقع در بیست و پنج کیلومتری تبریز موردارزیابی قرار گرفتند اکوتیپ ها از نظر تعدادی از صفات بود. بیشترین مقدار ضریب تغییرات برای شاخص برداشت و کمترین مقدا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 17

صفحات  54- 42

تاریخ انتشار 2016-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023