بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت اسب‌های کرد ایران

نویسندگان

  • علی حسن پور گروه علوم درمانگاهی دامپزشکی ، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی
  • محمد امین وحدانی مناف گروه ژنتیک ، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده

زمینه مطالعاتی: نژادهای مختلفی از اسب‌ها وجود دارد و این نژاد‌ها را می‌توان با استفاده از شاخص‌های مورفولوژیکی از یکدیگر تمییز داد. با این وجود این روش دقیق نیست و با خطا همراه است. برای جبران این کاستی امروزه  پژوهشگران از ریزماهواره‌ها به عنوان شاخص تعیین نژاد و مطالعه جمعیت اسب‌ها استفاده می‌کنند زیرا این روش بسیار دقیق می‌باشد. هدف: در این مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت اسب‌های کرد ایران با استفاده از ریزماهواره‌ها مورد بررسی قرار گرفته شد.  روش کار:  در این مطالعه تنوع ژنتیکی 52 اسب نژاد کرد مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از مارکر‌های ریزماهواره پیشنهادی ISAG  استفاده شد. این مارکر‌ها شامل ریزماهواره های VHL20، HTG4، AHT4 وHMS7 می‌باشد. این جایگاه‌ها  توسط روش مولتی پلکس PCR با چهار جفت پرایمر نشاندار به رنگ فلورسانس تکثیر شدند و  اندازه محصولات حاصل از PCR توسط الکتروفورز مویینه جداسازی و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج: داده‌ها نشان داد که تنوع ژنتیکی بالایی در جمعیت اسب‌های کرد وجود دارد. تعداد آلل‌های مشاهده شده برای هر جایگاه از 8 تا 13 متغیر بوده است و مارکر AHT4 با 13 آلل دارای بیشترین تعداد آلل و بیشترین هتروزیگوسیتی می‌باشد. جایگاه‌های HTG4 و HMS7 دارای 8 آلل می باشند که کمترین تعداد آلل در میان جایگاه‌های بررسی شده را دارا می‌باشند و جایگاه HTG4 دارای پایین‌ترین مقدار هتروزیگوسیتی می‌باشد. نتیجه­گیری نهایی: نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده فراوانی بالای تنوع ژنتیکی جمعیت اسب های کرد در مقایسه با سایر نژادهای اسب می باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت اسب کرد ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

در این تحقیق با استفاده از شش نشانگر ریزماهواره (HMS07, HMS03, HMS02, HMS06, ASB02, ASB23) تنوع ژنتیکی درون جمعیت 52 نمونه اسب کرد اصیل که از استان­های کردستان، کرمانشاه، ایلام، آذربایجان غربی، اصفهان، کرمان و همدان به‌طور تصادفی نمونه‌گیری شده‌اند، بررسی شد. از نمونۀ خون­های گرفته‌شده DNA به روش نمکی بهینه یافته استخراج شد. واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) برای افزونش قطعه‌های شش جایگاه ریزماهوار...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت های بومی گلرنگ ایران

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی برای عملکرد و اجزای آن و برخی از صفات فنولوژیکی، ارزش غذایی و نیز برخی صفات کیفی در جمعیتهای بومی گلرنگ ایران، آزمایشی با 121 ژنوتیپ در سال 1376 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران واقع در کرج در قالب طرح لاتیس ساده اجرا شد. 12 رقم خارجی نیز جهت مقایسه با ژرم پلاسم داخلی در آزمایش گنجانده شد. در این طرح، 14 صفت کمّی و 6 صفت کیفی ارزیابی شد. تجزیه واریانس دا...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت های بومی گلرنگ ایران

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی برای عملکرد و اجزای آن و برخی از صفات فنولوژیکی، ارزش غذایی و نیز برخی صفات کیفی در جمعیتهای بومی گلرنگ ایران، آزمایشی با 121 ژنوتیپ در سال 1376 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران واقع در کرج در قالب طرح لاتیس ساده اجرا شد. 12 رقم خارجی نیز جهت مقایسه با ژرم پلاسم داخلی در آزمایش گنجانده شد. در این طرح، 14 صفت کمّی و 6 صفت کیفی ارزیابی شد. تجزیه واریانس دا...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت¬های شمشاد در شمال ایران با نشانگرهای ISSR

ارزیابی دقیق مقدار و پراکنش تنوع ژنتیکی در گونه‌های نادر و در معرض خطر به منظور تدوین راهبرد حفاظت و استفاده از منابع ژنتیکی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. به‌منظور مطالعه تنوع ژنتیکی بین و درون‌ جمعیتی از سه جمعیت طبیعی شمشاد (Buxus hyrcana Pojark.) در شمال کشور (بندرگز، نوشهر و گرگان) و با استفاده از نشانگرهای ISSR استفاده شد. از هر جمعیت 20 نمونه تصادفی انتخاب گردید، DNA آنها با استفاده از 1...

متن کامل

تعیین دامنه مرجع برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم اسبهای کرد

هدف از انجام این پژوهش تعیین مقادیر مرجع پارامترهای بیوشیمیایی سرم اسبهای کرد بود. برای این منظور 38 رأس از اسبهای کرد اسبداریهای اطراف کرمانشاه که از نظر بالینی سالم بودند در حالت ناشتا خونگیری شدند. بعد از لخته شدن،نمونه ها در محل سانتریفوژ و سرم آنها پس از جداسازی به آزمایشگاه منتقل شد. پارامترهای اندازه گیری شده شامل گلوکز،تری گلیسرید،کلسترول،کراتینین،اسیداوریک،ازت اوره خون،بیلی روبین تام و...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی کروموزوم y در جمعیت ایران

جمعیت ایران از نظر قومیت ،زبان و مذهب کشور بسیار متنوعی است. بر اساس نظریه های تاریخ دانان و جمعیت شناسان ریشه اقوام ایرانی را مهاجران آریایی می دانند که حدود 3000 سال قبل از میلاد مسیح از آسیای مرکزی وارد فلات ایران شده اند. از زمان حکومت هخامنشیان در قرن ششم قبل از میلاد، ایران فازهای مختلفی از ارتباطات سیاسی و مذهبی را تجربه نموده است. این سرزمین گروه های بومی را در برداشته و امواج متعددی از...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 27  شماره 1

صفحات  95- 102

تاریخ انتشار 2017-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023