بررسی تنوع ژنتیکی دم‎گاوی Smirnovia iranica Sabeti)) در ایران با استفاده از نشانگرهای RAPD

نویسندگان

  • حسین آذرنیوند استاد، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
  • علی طویلی دانشیار، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
  • محمدرضا نقوی استاد، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
  • منصوره قوام نویسنده مسئول مکاتبات، استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، پست الکترونیک: mg[email protected]
چکیده مقاله:

گیاه دم‎گاوی (Smirnovia iranica) از خانواده Fabaceae و از گونه‎های درختچه‏ای ارزشمند بومی و سازگار در ماسه‏زارهای مناطق مرکزی ایران است که از نظر تولید علوفه و حفاظت خاک و ایجاد چشم‎انداز زیبا و ارزش دارویی بسیار حایز اهمیت است. به‎منظور بررسی تنوع ژنتیکی این گیاه از رویشگاه آن واقع در ماسه‏زارهای کاشان 4 سایت مطالعاتی به‎فاصله 30 کیلومتر از هم انتخاب و از هر سایت 5 نمونه گیاهی جمع‎آوری و با استفاده از 11 آغازگر مورد تجزیه RAPD قرارگرفتند. نتایج حاصل از ماتریس تشابه Dice،  تجزیه خوشه‎ای به‎روش UPGMA و اطلاعات باندها، نشان داد که از 72 مکان تکثیرشده توسط آغازگرها به‎طور متوسط 61 مکان چندشکل بودند. تجزیه خوشه‌ای، تنوع قابل توجهی را در بین نمونه‎ها نشان داد. میزان تشابه از 97/0 برای نزدیکترین افراد در سایت 4 تا 64/ 0 بین دورترین نمونه‎ها مربوط به سایت‎های مختلف، مشاهده شد. کل نمونه‎ها به 5 گروه اصلی تبدیل شدند که دو گروه دارای یک نمونه و به‎ترتیب شامل نمونه‎های 3 (از سایت اول) و نمونه 12 (از سایت سوم) بودند، دو گروه دیگر مخلوطی از نمونه‎های مختلف بودند که هر کدام به زیرگروه‎هایی تقسیم شدند و یک گروه فقط شامل نمونه‎های متعلق به سایت 4 بود. گروه‌بندی ژنتیکی به‎دست آمده از RAPD تقریبا با توزیع جغرافیایی مطابقت نشان داد. عدم تطابق در یک سایت ممکن است به‎دلیل مهاجرت بذر این گیاه از منطقه‏ای به‎منطقه دیگر توسط عوامل مختلف و به‎ویژه بادهای شدید باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های اسکنبیل (Calligonum L.) در ایران با استفاده از نشانگرهای RAPD

چکیده گونه­های جنس Calligonum در مناطق بیابانی آسیای مرکزی پراکنده­اند و نقش مهمی در تثبیت شن و بادشکن دارند. مارکر RAPD مارکر ژنتیکی مفیدی در بیان پلی­مورفیسم گیاهان و مطالعه خویشاوندی بین گونه‌هاست. به‌منظور بررسی تنوع ژنتیکی بین و درون گونه­ای جنس اسکنبیل در ایران، تعداد 26 نمونه از 11 گونه اسکنبیل از مناطق مختلف ایران جمع‌آوری و با استفاده از 15 آغازگر مورد تجزیه RAPD قرارگرفتند. نتایج حاصل...

متن کامل

مطالعۀ تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های گندم با استفاده از نشانگرهای RAPD

‌به‌منظور بررسی تنوع ژنتیکی 48 ژنوتیپ گندم، آزمایشی با نشانگرهای RAPD در آزمایشگاه گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1391 اجرا شد. 10 آغازگر از 70 آغازگر ارزیابی‌شده، الگوهای نواربندی مناسب تولید کردند. این آغازگرها در‌مجموع 73 نوار چندشکل با میانگین 3/7 نوار به‌ازای هر آغازگر تولید کردند. تعداد نوار به‌ازای هر آغازگر از 5 نوار برای آغازگر 55 تا 11 نوار برای آغازگر 59 متغیر ...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی برخی نمونه‌های زعفران ایران با استفاده از نشانگرهای ملکولی RAPD و ISSR

زعفران یکی از با ارزش‌ترین گیاهان دارویی و ادویه‌ای در جهان است. با وجود قدمت کشت طولانی این گیاه در کشور، مطالعات اصلاحی محدودی به واسطه تولیدمثل غیرجنسی این گیاه انجام شده است. به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم زعفران ایران، 65 نمونه مختلف زعفران از نواحی عمده کشت در خراسان شامل تربت‌حیدریه، گناباد، مه ولات، قائنات و فردوس جمع‌آوری و از طریق نشانگرهای مولکولی مورد مطالعه قرار گرفت. آغازگ...

متن کامل

ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام انار ایران (Punica granatum L.) با استفاده از نشانگرهای RAPD و ISSR

با توجه به تنوع بالای مورفولوژیکی در ارقام انار ایران، تنوع ژنتیکی 24 رقم انار با استفاده از نشانگرهای RAPD و ISSR مورد بررسی قرار گرفت. آغازگرهای RAPD در مجموع 131 قطعه DNA تکثیر نمودند که 29 قطعه آنها (14/22 درصد) چندشکل بودند. آغازگرهای ISSR نیز از مجموع 173 قطعه تکثیر شده، 29 (37 درصد) چند‌شکلی حاصل نمودند. میانگین محتوای اطلاعات چندشکل (PIC) برای آغازگرهای RAPD و ISSR به ترتیب 128/0 و 163/...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 24  شماره 1

صفحات  114- 122

تاریخ انتشار 2016-04-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023