بررسی تنوع ژنتیکی وجغرافیایی گندمهای بومی مناطق مرکزی ایران

نویسندگان

  • بهمن یزدی صمدی
  • سکینه شفاء الدین
چکیده مقاله:

به منظور تعیین تنوع ژنتیکی و جغرافیایی بخشی ا ز نمونه های گندمهای بومی موجود در کلکسیون غلات گروه زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران تعداد 1091 نمونه ا ز این توده های بومی مربوط به 5 استان مرکزی ایران (از مناطق خشک ونیمه خشک) شامل: اصفهان‘ چهار محال بختیاری ‘ فارس ‘ کرمان و یزد انتخاب و در سال زراعی 70-1369 به منظور ارزیابی و بررسی صفات مورفولوژیک کمی درمزرعه آزمایشی دانشکده کشاورزی درکرج کشت گردید. هر توده در یک خط 3 متری و با فاصله خطوط 50 سانتی متر کشت و به ازاء هر 50 خط رقم اصلاح شده کرج 1 به عنوان شاهد کشت گردید. صفات موردبررسی در این تحقیق عبارتند از : تاریخ 50% گلدهی‘ ارتفاع بوته ‘ عملکرد بیولوژیک ‘ طول خوشه و تعداد دانه در خوشه ‘ محاسبات آماری شامل: تجزیه واریانس یک طرفه با تعداد نامساوی برای هر صفت‘ گروه بندی مناطق از طریق تجزیه کلاستر‘ گروه بندی ژنوتیپهای انتخابی به روش تجزیه کلاستر. محاسبه در صد انحراف میانگین کل ‘ ضرایب همبستگی ‘ محاسبه فرمول برآورد عملکرد با توجه به نقش سایر صفات و پارامترهای آماری بود. تجزیه واریانس صفات نشان داد که مناطق مختلف مورد مطالعه از لحاظ کلیه صفات در سطح 1% اختلاف معنی داری دارند. با استفاده از روش تجزیه گلاستر شهرهای مورد مطالعه به 9 کلاسترتقسیم شدند که با توجه به آمار و اطلاعات هواشناسی موجود در این تقسیم بندی معلوم شد که تنوع ژنتیکی تبعیت قابل قبولی از تنوع جغرافیایی دارد. درصد انحراف میانگین کلاسترها ازمیانگین کل نشان داد که اغلب صفات دارای تنوع پذیری مطلوبی هستند .عملکرد دانه با همه صفات غیر از طول خوشه همبستگی معنی دار در سطح 1% نشان داد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تنوع ژنتیکی و جغرافیایی گندمهای دوروم بومی ایران

در سال 1370 به منظور تعیین تنوع ژنتیکی و جغرافیایی گندمهای دو روم بومی موجود در کلکسیون ژرم پلاسم غلات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران تعداد 500 رقم و لاین مربوط به شهرهای مختلف ایران همراه با رقم ها واروس به عنوان شاهد مورد مطالعه قرار گرفت. صفات مورد بررسی عبارت از ارتفاع گیاه‘ طول سنبله ‘ طول ریشک ‘ دم گل آذین ‘ 50% گلدهی ‘ تعداد گره های سنبله ‘ فاصله میانگره های سنبله ‘ نسبت طول ریشک بطول سنب...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی و جغرافیایی گندمهای دوروم بومی ایران

در سال 1370 به منظور تعیین تنوع ژنتیکی و جغرافیایی گندمهای دو روم بومی موجود در کلکسیون ژرم پلاسم غلات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران تعداد 500 رقم و لاین مربوط به شهرهای مختلف ایران همراه با رقم ها واروس به عنوان شاهد مورد مطالعه قرار گرفت. صفات مورد بررسی عبارت از ارتفاع گیاه‘ طول سنبله ‘ طول ریشک ‘ دم گل آذین ‘ 50% گلدهی ‘ تعداد گره های سنبله ‘ فاصله میانگره های سنبله ‘ نسبت طول ریشک بطول سنب...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی پیازهای بومی ایران

In order to study the genetic variation among local varieties of onion in Iran, an experiment was conducted in the Research Center, Faculty of Agriculture, Tabriz University. Sixteen populations were evaluated for agronomic characteristics and also total seed proteins via SDS-PAGE. Cluster analysis and principal component analysis were used to group the onion populations under study. Analysis o...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی پیازهای بومی ایران

In order to study the genetic variation among local varieties of onion in Iran, an experiment was conducted in the Research Center, Faculty of Agriculture, Tabriz University. Sixteen populations were evaluated for agronomic characteristics and also total seed proteins via SDS-PAGE. Cluster analysis and principal component analysis were used to group the onion populations under study. Analysis o...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی ارقام انار بومی مناطق مرکزی ایران با استفاده از نشانگرaflp

انار (punica granatum l.) یکی از قدیمی ترین میوه های خوراکی شناخته شده در جهان است. بر طبق نظر اکثر دانشمندان انار، بومی ایران بوده و از ایران به سایر کشورها انتقال پیدا کرده است. در این مطالعه، تنوع ژنتیکی درون و میان جمعیتی 67 ژنوتیپ انار که متعلق به 4 جمعیت از ایران بودند با استفاده از تکنیک aflp بررسی شد. 8 ترکیب آغازگری استفاده شده در این تحقیق، مجموعاً 267 باند قابل امتیازدهی ایجاد کردند ک...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1994-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023