بررسی تنوع ژنتیکی و تعیین روابط بین صفات زراعی با عملکرد در لاین های نوترکیب جو

نویسندگان

  • حمید رضا نیکخواه دانشجوی دکتری پردیس کشاورزی دانشگاه تهران- گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
  • رضا امیری دانشیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران- گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
  • محسن ابراهیمی استادیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران- گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
  • محمد رضا نقوی استاد پردیس کشاورزی دانشگاه تهران- گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
  • مرتضی براتی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران – بخش روابط عمومی
چکیده مقاله:

169 لاین نوترکیب جو حاصل از تلاقی دو رقم Igri و Arigashar در قالب طرح لاتیس ساده (دو گانه) به منظور بررسی تنوع و روابط موجود بین صفات زراعی با عملکرد و اجزای آن کشت شدند. 10 صفت زراعی با 3 بوته تصادفی از هر ردیف با رعایت اثر حاشیه اندازه گیری شدند. هدف از این تحقیق تعیین همبستگی های فنوتیپی و ژنوتیپی بین صفت عملکرد دانه جو و اجزا و صفات مرتبط با آن، برآورد اثرات مستقیم و غیر مستقیم اجزای عملکرد بر عملکرد دانه جو و سهم آن ها در توجیه تنوع موجود بود. در تجزیه واریانس تفاوت بین لاین­ها برای اغلب صفات معنی دار بود که نشان دهنده تنوع کافی در مواد مورد استفاده می باشد. صفات تعداد ردیف و وزن هزار دانه به ترتیب همبستگی مثبت و منفی معنی داری با عملکرد داشتند. لذا از بین صفات دارای همبستگی معنی دار با عملکرد، صفت تعداد ردیف (با همبستگی 714/0) مهمترین صفت تلقی می شود.در تجزیه رگرسیون گام به گام، صفت تعداد ردیف اولین صفتی بود که وارد مدل شد و 51 درصد از تغییرات عملکرد را توجیه نمود. در تجزیه علیت عاملی که بیشترین اثر مستقیم را روی عملکرد داشت مربوط به فاکتور تعداد ردیف بود و کمترین اثر مستقیم مربوط به طول سنبله بود. در تجزیه عاملی در مجموع 5 عامل مستقل، حدود 60/81 درصد از تغییرات را توجیه نمودند، که عامل اول متشکل از طول سنبله، تعداد گره و ارتفاع بوته بود، طول بوته نامگذاری شد. نتیجه نهایی اینکه  جو های شش ردیفه با تعداد سنبلچه های زیاد سبب افزایش تعداد دانه در سنبله می گردد که بیشترین اثر مستقیم را روی عملکرد دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تنوع و تعیین روابط بین صفات زراعی با عملکرد در لاین های پیشرفته جو به کمک تجزیه عامل ها

20 لاین امید بخش جو در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، به منظور بررسی تنوع و روابط موجود بین صفات زراعی با عملکرد و اجزای آن، در سال زراعی 85-1384 در ایستگاه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی سیستان مورد کشت قرار گرفتند. هر کرت آزمایشی شامل شش ردیف کاشت به طول 5 متر و عرض 2/1 متر بود. فاصله بین ردیف ها 20 سانتی متر و مساحت هر کرت آزمایشی 6 متر بود. 24 صفت زراعی با استفاده از 5 بوته تصادف...

متن کامل

بررسی تنوع و تعیین روابط بین صفات زراعی با عملکرد در لاین‌های پیشرفته جو به کمک تجزیه عامل‌ها

In order to investigate the diversity and relationship between agronomical traits with seed yield components in barley, twenty advanced barley lines were evaluated in a randomized complete block design with 3 replications at Research Center of Agriculture in Sistan in 2006. Each plot consisted of six rows spaced 20 cm apart and 5 meters long. In this research, 24 Agronomic traits were measured ...

متن کامل

بررسی تنوع و تعیین روابط بین صفات زراعی با عملکرد در لاین‌های پیشرفته جو به کمک تجزیه عامل‌ها

In order to investigate the diversity and relationship between agronomical traits with seed yield components in barley, twenty advanced barley lines were evaluated in a randomized complete block design with 3 replications at Research Center of Agriculture in Sistan in 2006. Each plot consisted of six rows spaced 20 cm apart and 5 meters long. In this research, 24 Agronomic traits were measured ...

متن کامل

تنوع ژنتیکی برخی صفات زراعی و اجزای عملکرد در لاین های اصلاحی کنجد

  Estimation of genetic variation is very important in breeding programs and existing of high genetic variation lead to increase the response to selection. The objective of this study was to investigate genetic variation for agronomic traits and yield components in 20 entries of sesame including 15 breeding lines and 5 local populations. The genotypes were evaluated in a randomized complete blo...

متن کامل

ارزیابی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات با استفاده از ویژگی‌های زراعی و نشانگرهای مولکولی در ارقام جو

در این تحقیق تنوع ژنتیکی 24 رقم جو با استفاده از صفات زراعی، مورفولوژیکی و مولکولی مورد مطالعه قرار گرفت. سیزده صفت زراعی و مورفولوژیک در سال زراعی 89-1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران مورد ارزیابی قرار گرفتند. بررسی تنوع ژنتیکی ومولکولی بین ارقام با استفاده از 10 جفت آغازگر SSR صورت گرفت. نتایج تجزیه واریانس صفات کمّی نشان داد که بین همه ارقام از نظر کلیه صفات، تفاوت معنی دار...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 27  شماره 102

صفحات  61- 70

تاریخ انتشار 2014-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023