بررسی تنوع ژنتیکی و جغرافیایی گندمهای دوروم بومی ایران

نویسندگان

  • علیرضا طالعی
  • نجاتعلی سالار
چکیده مقاله:

در سال 1370 به منظور تعیین تنوع ژنتیکی و جغرافیایی گندمهای دو روم بومی موجود در کلکسیون ژرم پلاسم غلات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران تعداد 500 رقم و لاین مربوط به شهرهای مختلف ایران همراه با رقم ها واروس به عنوان شاهد مورد مطالعه قرار گرفت. صفات مورد بررسی عبارت از ارتفاع گیاه‘ طول سنبله ‘ طول ریشک ‘ دم گل آذین ‘ 50% گلدهی ‘ تعداد گره های سنبله ‘ فاصله میانگره های سنبله ‘ نسبت طول ریشک بطول سنبله و وزن دانه بودند. تجزیه واریانس صفات نشان داد که گندمهای دو روم مناطق مختلف ایران از نظر کلیه صفات به استناد 50% گلدهی در سطح 1% اختلاف معنی دارند با استفاده از روش کلاستر شهرستانهای ایران به 5 کلاستر تقسیم شدند. در بررسی دسته بندی خوشه ای ‘ تنوع ژنتیکی نسبتا از تنوع جغرافیایی تبعیت نمود. میانگین‘ انحراف معیار‘ دامنه تغییرات و ضریب تغییرات برای صفات ارقام محاسبه گردید. و تنوع زیادی برای هر صفت مشاهده شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تنوع ژنتیکی وجغرافیایی گندمهای بومی مناطق مرکزی ایران

به منظور تعیین تنوع ژنتیکی و جغرافیایی بخشی ا ز نمونه های گندمهای بومی موجود در کلکسیون غلات گروه زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران تعداد 1091 نمونه ا ز این توده های بومی مربوط به 5 استان مرکزی ایران (از مناطق خشک ونیمه خشک) شامل: اصفهان‘ چهار محال بختیاری ‘ فارس ‘ کرمان و یزد انتخاب و در سال زراعی 70-1369 به منظور ارزیابی و بررسی صفات مورفولوژیک کمی درمزرعه آزمایشی دانشکده کشاو...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی وجغرافیایی گندمهای بومی مناطق مرکزی ایران

به منظور تعیین تنوع ژنتیکی و جغرافیایی بخشی ا ز نمونه های گندمهای بومی موجود در کلکسیون غلات گروه زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران تعداد 1091 نمونه ا ز این توده های بومی مربوط به 5 استان مرکزی ایران (از مناطق خشک ونیمه خشک) شامل: اصفهان‘ چهار محال بختیاری ‘ فارس ‘ کرمان و یزد انتخاب و در سال زراعی 70-1369 به منظور ارزیابی و بررسی صفات مورفولوژیک کمی درمزرعه آزمایشی دانشکده کشاو...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی پیازهای بومی ایران

In order to study the genetic variation among local varieties of onion in Iran, an experiment was conducted in the Research Center, Faculty of Agriculture, Tabriz University. Sixteen populations were evaluated for agronomic characteristics and also total seed proteins via SDS-PAGE. Cluster analysis and principal component analysis were used to group the onion populations under study. Analysis o...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی پیازهای بومی ایران

In order to study the genetic variation among local varieties of onion in Iran, an experiment was conducted in the Research Center, Faculty of Agriculture, Tabriz University. Sixteen populations were evaluated for agronomic characteristics and also total seed proteins via SDS-PAGE. Cluster analysis and principal component analysis were used to group the onion populations under study. Analysis o...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1995-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023