بررسی توجه به جایگاه شاخصه‌های مدیریت اسلامی در انتخاب مدیران مدارس (مطالعه موردی شهرستان دیواندره)

نویسنده

  • جواد آقامحمدی دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی، و اشتغال در آموزش و پرورش کردستان
چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی توجه به جایگاه شاخصه‌های مدیریت اسلامی در انتخاب مدیران مدارس شهرستان دیواندره است. روش پژوهش در محدوده روش‌های توصیفی−پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر همه دبیران و معلمان مقاطع مختلف تحصیلی‌اند و نمونه آماری تعداد 278 نفر از ایشان هستند که با استفاده از روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده‌اند. ابزار اندازه‌گیری تحقیق، به جز منابع کتابخانه‌ای از پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش نظرها استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها به دو صورت توصیفی و استنباطی (t) بوده است. مبنای نظری تحقیق مبتنی بر آیات و روایات و سند ارزشمند نهج‌البلاغه می‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که در انتخاب مدیران مدارس به شاخصه‌های ارزش‌مداری، حسن شهرت، مهارت و تخصص مدیران کمتر توجه شده است و دبیران و معلمان آنها را در حد نامطلوبی ارزیابی کرده‌اند. این در حالی است که از دید آنان مدیران مدارس از شاخصه‌های برجسته‌ای چون وجدان کاری و انضباط اداری، اجتماعی و اقتصادی برخوردارند و در انتخاب مدیران مدارس به این مؤلفه‌ها توجه کافی شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی نگرش کشاورزان شهرستان دیواندره نسبت به مدیریت پایدار خاک

هدف کلی این تحقیق، بررسی عوامل تاثیرگذار بر نگرش کشاورزان نسبت به مدیریت پایدار خاک کشاورزی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه‏ کشاورزان شهرستان دیواندره بود (N=7931). با استفاده از فرمول نمونه‏گیری کوکران تعداد 126 نفر از آن‏ها به عنوان نمونه انتخاب شدند که برای اعتبار بیش‏تر یافته‏ها تعداد 165 پرسشنامه با روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای با انتساب متناسب توزیع شد که در نهایت تعداد 150 پرسش...

متن کامل

بررسی عقلانیت سیاست گذاری آموزشی: مطالعه موردی طرح انتخاب مدیران مدارس با رأی معلمان

هدف از این پژوهش بررسی عقلانیت سیاستگذاری عمومی در آموزش و پرورش می باشد.چون سیاستگذاری در آموزش و پرورش در بعضی از عرصه ها دارای موفقیت بوده ولی عرصه های دیگر را با بحران مواجه می سازد. روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای ـ مصاحبه ای غیر ساختارمند است. غیر ساختارمند برای اینکه اطلاعات بدست آمده از یک مصاحبه غیر ساختارمند بر خلاف مصاحبه ساختارمند که احتمال مناسکی شدن در آن بیشتر است ؛ کاملاً خودانگ...

متن کامل

تاثیر صلاحیت‌های مربیگری مدیران روی مدیریت مشارکتی مدارس شهرستان نهاوند

چکیده امروزه به منظور نیل به پیشرفت روز افزون سازمانها از جنبه های گوناگون مشارکت صحیح و موفقیت آمیز کارکنان در تصمیم گیری ها و امور سازمان ضروری به نظر می رسد؛ که باعث افزایش بهره وری و توان رقابتی در عرصه های ملی و بین المللی گردیده است. استقرار مطلوب مدیریت مشارکتی به رشد ظرفیت فردی کارکنان، ایجاد روحیه خود باوری، مسئولیت پذیری و تعهد در آنان گردیده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر صلاحیت‌های...

متن کامل

تبیین نقش خودبالندگی مدیران مدارس در بهبود عملکرد آنان (مطالعه موردی: مدیران مدارس شهر ری)

هدف از پژوهش حاضر، تبیین نقش خودبالندگی مدیران مدارس شهر ری بر عملکرد آنان بوده است. روش پژوهش توصیفی و همبستگی و روش تحلیل از نوع مدل‌ معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران مدارس شهر ری بوده که با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران، حجم نمونه 180 نفر تعیین شد. از پرسش‌نامه خودبالندگی مدیران با پایایی(95/0) و پرسش‌نامه عملکرد با پایایی(91/0) برای جمع‌آوری د...

متن کامل

بررسی رابطه هوش اخلاقی مدیران با مدیریت خادمیت در مدارس شهرستان میاندوآب با تأکید بر جنسیت

این تحقیق با هدف تعیین رابطه‌ی هوش اخلاقی مدیران با خادمیت آنان در مدارس شهرستان میاندوآب انجام شد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه مدیران مرد و زن مدارس ابتدایی و راهنمایی و متوسطه شهرستان میاندوآب به تعداد 179 نفر می‌باشد. نمونه‌ای به حجم 122نفر با استفاده از روش طبقه‌ای نسبتی و بر اساس فرمول نمونه‌گیری کوکران انتخاب شد که 75 نفر مدیر مرد و 47 نفر مدیر...

متن کامل

بررسی وضعیت انگیزش شغلی معلمان با توجه به سبک رهبری مدیران در مدارس

پژوهش حاضر بدنبال تعیین وضعیت انگیزش شغلی معلمان با توجه به سبک رهبری مدیران در مدارس متوسطه دخترانه شهرستان ارومیه در سال تحصیلی 87-86 اجرا شده است . روش تحقیق ، از لحاظ هدف ، کاربردی ، و از لحاظ نوع ، توصیفی -همبستگی می باشد. برای تعیین روایی پرسشنامه ها از روایی وابسته به محتوا استفاده شده است و به نظرات افراد متخصص اکتفا شده است.برای سنجش پایایی از آزمون آلفای کر و نباخ استفاده شده است.جامع...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره 6

صفحات  7- 26

تاریخ انتشار 2023-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022