بررسی توزیع عناصر (پتاسیم، سدیم و کلر) در برخی ژنوتیپ‌های انگور (Vitis vinifera) در شرایط شوری

نویسندگان

  • حسین لسانی استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
  • حمیدرضا طحانیان دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
  • علی عبادی استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
چکیده

شوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تنش‌های محیطی، تولید بسیاری از محصولات کشاورزی و باغی را با مخاطره روبرو کرده است. آیندۀ تولید انگور (Vitis vinifera L.) به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات اقتصادی بخش باغبانی درگرو اصلاح و استفاده از پایه‌های مقاوم به­شوری است. هدف از این پژوهش بررسی تحمل شوری و چگونگی توزیع یون‌های مرتبط با تنش شوری در شش رقم و ژنوتیپ انگور از گونۀ Vitis vinifera شامل شاهرودی (سرخ فخری)، سفید فخری، سبز انگور، دیوانة‌کاشمر، SH068 و G-T01در شرایط گلخانه‌ای بود. این آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایۀ کاملاً تصادفی تصادفی با دو عامل رقم و شوری و در سه تکرار انجام شد. گیاهان با سطوح مختلف شوری شامل کمتر از 2 (9/1-8/1)، 4و6 دسی زیمنس بر متر به مدت چهل روز تیمار شدند. نتایج آزمایش نشان داد با افزایش میزان کلرید سدیم تجمع یون‌های سدیم و کلر در اندام‌های مختلف همۀ ژنوتیپ‌ها، به‌صورت معنی‌داری (05/0P

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی میزان تحمل‌ برخی رقم‌های تجاری انگور (Vitis vinifera L.) به تنش شوری

انگور از محصولات باغی مهم و اقتصادی ایران است. از دشواری‌های کشت این محصول حساسیت نسبی آن به تنش شوری می‌باشد. از این‌رو ارزیابی میزان تحمل رقم‌های انگور و دامنه حساسیت این رقم‌ها بسیار اهمیت دارد. این پژوهش به‌منظور بررسی اثر تیمار شوری کلرید سدیم با غلظت‌های صفر (شاهد)، 25، 50 و 100 میلی‌مولار بر فعالیت‌های آنزیمی، شاخص سبزینگی و تغییرهای ریخت‌شناسی در چهار رقم تجاری انگور به نام‌های صاحبی، ف...

متن کامل

بررسی برخی ویژگی‌های ریخت‌شناختی و فیزیولوژیک چهار رقم انگور (Vitis vinifera L.) در شرایط تنش خشکی

تنش کم‌آبی از مهم­ترین محدودیت­های تولید محصولات کشاورزی در جهان و کشور  ایران است.  آگاهی از سازوکار واکنش رقم‌های انگور در تنش خشکی می­تواند تاکداران و پژوهشگران را در انتخاب رقم مناسب برای کشت و تعیین نژادگان (ژنوتیپ)­های انتخابی برای برنامه­های بهنژادی یاری کند. به همین منظور پژوهشی به‌صورت آزمایش فاکتوریل بر پایۀ طرح کامل تصادفی با سه تکرار در سال­های 1395-1394 در شرایط گلخانه­ای برای بررس...

متن کامل

رشد و فتوسنتز دو رقم انگور (Vitis vinifera L.) در پاسخ به کاربرد اسید سالیسیلیک در شرایط شوری

کاهش اثرات منفی تنش شوری با استفاده از برخی مواد تنظیم کننده رشد گیاهی در گیاهان مختلف گزارش شده است. پژوهش حاضر به‌منظور بررسی اثرات اسید سالیسیلیک بر ویژگی­های رشدی، میزان رنگدانه­های فتوسنتزی و بازده فتوسنتز دو رقم انگور قره­شانی و تامپسون­سیدلس در شرایط تنش ناشی از مقادیر مختلف کلرید سدیم انجام شد. قلمه­های ریشه­دار شده هر دو رقم با 5 سطح شوری (شوری در محلول غذایی) صفر (شاهد)، 25، 50، 75 و ...

متن کامل

پاسخ سیستم آنتی‌اکسیدانی انگور (Vitis vinifera L.) به شوری

Salinity is one of the important environmental factors that limit plant growth and product. Grapes are classified as salt sensitive plants. This paper attempts to evaluate the salinity effects on membrane lipid peroxidation, antioxidant components and antioxidative enzymes activity in four grape genotypes (Vitis vinifera L., Gharashani, LaaleBidaneh, Sachagh and Shahroodi) that commonly grow in...

متن کامل

تخفیف تنش شوری توسط ید در دو رقم انگور

کاربرد عنصر ید به شکل نمک یدات می تواند باعث تخفیف اثرات مضر تنش شوری در گیاهان شود. هدف اصلی این پژوهش، تعیین اثرات تخفیفی کاربرد برگی ید (80 میکرو مولار یدات پتاسیم) تحت تنش شوری ( ds m-110ec=) در دو رقم انگور (شامل «بیدانه سفید» و «حسینی») رشد یافته در شرایط مزرعه بود. اعمال شوری در هر دو رقم باعث افت معنی دار وزن تر و خشک برگ­ها، مقدار نسبی آب برگ ها و افزایش پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی نسب...

متن کامل

اثر پوشش پلاستیکی و ورقه‌های بی سولفیت سدیم بر انبارمانی انگور (Vitis vinifera) رقم رشه

در این پژوهش اثر نوع پوشش بسته‌بندی و محل قرار گیری ورقه‌های آزاد‌کننده گاز دی اکسید گوگرد برکنترل پوسیدگی‌های قارچی، صفات کیفی و باقیمانده سولفیت در انگور رشه (سیاه سردشت) طی نگهداری در سردخانه در دو سال 1386 و 1387 مورد بررسی قرار گرفت. اثر سه سطح متفاوت ورقه‌های سولفور با غلظت یک گرم بر کیلوگرم (یک ورقه کامل در بالای جعبه، نصف ورقه در بالای و نصف دیگر در پایین جعبه و بدون ورقه سولفور) همراه ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 47  شماره 1

صفحات  1- 9

تاریخ انتشار 2016-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021