بررسی توزیع فضایی و مکان یابی پارک‌های شهری بابلسر با استفاده از منطق فازی و مدل تحلیل سلسله مراتبی (FAHP)

نویسندگان

  • احمد حسین زاده کارشناس ارشد جغرافیا، دانشگاه تهران
  • امین فرجی ملائی دانشجوی دکترای جغرافیا دانشگاه تهران و پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
  • صدیقه لطفی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مازندران
  • میثم احمدی فیروزجایی کارشناس ارشد جغرافیا، دانشگاه تهران
چکیده

پارک‌های شهری سهم اساسی در رفاه عمومی مردم دارند. نقش آن را می‌توان در رفاه شخصی، اجتماعی،اقتصادی، محیطی و روانی شهروندان مشاهده کرد. تأمین نیازهای اجتماعی و روانی شهروندان و تقویت همبستگی اجتماعی و نزدیکی با طبیعت به نحوه بهره‌گیری از فضاهای باز و سبز شهری مربوط می‌شود که به برنامه‌ریزی و طراحی سنجیده نیاز دارد. ارائة فرصت برابر در دسترسی به پارک‌ها یکی از مسائل مهم در طراحی و توزیع مناسب پارک‌هاست. این موضوع یکی از جنبه‌های اصلی در سیستم گذران اوقات فراغت افراد یک شهر در جهت دسترسی هر چه بهتر و مناسب تر افراد یک شهر است. توزیع مناسب‌تر این کاربری منجر به عدالت بیشتر برای همه گروههای اجتماعی می‌شود. با پذیرفتن این نکته که فضای سبز به عنوان ریه‌های تنفسی شهر به شمار رفته و فقدان آن به معنی عدم وجود سلامت جسمی و روانی در شهرها محسوب می‌شود ضرورت توجه به فضای سبز ملموس‌تر می‌شود. با توجه به این ضرورت، هدف این مقاله بررسی توزیع فضایی و مکان‌یابی پارک‌های شهر بابلسر با استفاده از منطق فازی و مدل سلسله مراتبی است. در بررسی پارک‌های شهر بابلسر به نحوة پراکنش، توزیع پارک، سلسله مراتب، مقیاس پارک، سرانه و وضعیت کمی و تعداد پارک در سطح منطقه، شهر و ... پرداخته شده است. بنابراین در این مقاله ابتدا توزیع فضای پارک‌ها در سطح شهر بابلسر بررسی شده سپس با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی با تلفیق در نرم افزار ARCGIS مکان‌های پارک‌های جدید شهری در بابلسر تعیین شدند. نتایج نشان می‌دهد که توزیع پارک‌های شهر بابلسر نامناسب است و محله شمارة 6 بیشترین اولویت را برای احداث فضای سبز دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی توزیع فضایی و مکان یابی پارک های شهری بابلسر با استفاده از منطق فازی و مدل تحلیل سلسله مراتبی (fahp)

پارک های شهری سهم اساسی در رفاه عمومی مردم دارند. نقش آن را می توان در رفاه شخصی، اجتماعی،اقتصادی، محیطی و روانی شهروندان مشاهده کرد. تأمین نیازهای اجتماعی و روانی شهروندان و تقویت همبستگی اجتماعی و نزدیکی با طبیعت به نحوه بهره گیری از فضاهای باز و سبز شهری مربوط می شود که به برنامه ریزی و طراحی سنجیده نیاز دارد. ارائة فرصت برابر در دسترسی به پارک ها یکی از مسائل مهم در طراحی و توزیع مناسب پارک...

متن کامل

مکان یابی محل دفن پسماند با استفاده از منطق فازی در GIS و مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) (ناحیه مورد مطالعه : شهرستان مینودشت)

زمینه و هدف: مکان­یابی مناسب پسماند­های شهری از به وجود آمدن معضلات زیست محیطی در شهرها جلوگیری می­کند. این تحقیق با هدف شناسایی مکان بهینه جهت دفن پسماند در شهرستان مینودشت با استفاده از روش منطق فازی در GIS و مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) است که براساس میزان جمعیت تخمینی در 20 سال  آینده و مساحت مورد نیاز برای دفع پسماند آن­ها صورت می­گیرد. روش بررسی: انتخاب مکان مناسب برای دفن پسماند نی...

متن کامل

شناسایی و اولویت بندی بافت فرسوده شهری با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی(fahp)

از مشکل های عمده ی شهرها در ایران که همیشه برنامه ریزان و مسئولان شهری را به فکر چاره اندیشی واداشته است، افت فیزیکی بخش های قدیمی و بافت های مسأله دار شهری و یا بافت های فاقد کیفیت در فضای شهری است، لذا یکی از دغدغه های اصلی مدیران و برنامه¬ریزان و طراحان شهری، برنامه ریزی، بهسازی، نوسازی و ساماندهی این قبیل بافت ها در کنار بافت های جدیدتر بوده است. لذا این مقاله سعی دارد به شناسایی و اولویت¬ب...

متن کامل

مکان یابی محل دفن پسماند با استفاده از منطق فازی در gis و مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی (fahp) (ناحیه مورد مطالعه : شهرستان مینودشت)

زمینه و هدف: مکان­یابی مناسب پسماند­های شهری از به وجود آمدن معضلات زیست محیطی در شهرها جلوگیری می­کند. این تحقیق با هدف شناسایی مکان بهینه جهت دفن پسماند در شهرستان مینودشت با استفاده از روش منطق فازی در gis و مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی (fahp) است که براساس میزان جمعیت تخمینی در 20 سال  آینده و مساحت مورد نیاز برای دفع پسماند آن­ها صورت می­گیرد. روش بررسی: انتخاب مکان مناسب برای دفن پسماند ن...

متن کامل

تحلیل فضایی و مکان یابی بهینه پارک‌های شهری با استفاده از GIS (مطالعه موردی: پارک‌های شهر آباده)

  پارک‌های شهری به عنوان یکی از مهمترین کاربری‌های شهری نقش بسزایی در زمینه کاهش آلودگی هوا و نیز ارتقای کیفیت زندگی افراد ساکن در محدوده‌های شهری دارند. تعداد و توزیع پارک‌های شهری به گونه‌ای که کلیه شهروندان دسترسی مناسبی به آن داشته باشند از مهمترین موضوعات مورد بحث در بین برنامه ریزان شهری محسوب می‌گردد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل وضع پراکندگی پارک‌های شهر آباده حاکی از آن است که به د...

متن کامل

بررسی توزیع سلسله مراتبی و فضایی شهری در مکان های شهری استان مازندران

الگوی توسعه برونزا در ایران نظام سنتی روابط میان شهرها را تضعیف  نمود. رشد بالای شهری به ظهور پدیده نخست شهری منجر شد و به مرکز کشور تهران برتری ویژه­ای داد. یکی از تبعات مهم آن از هم پاشی نظام شبکه شهری بوده است. شواهد نشان می­دهند که استان مازندران تحولات جمعیتی معناداری را تجربه کرده است و مراکز شهری بزرگتر با خوشه شدن در بخش میانی استان تسلط منطقه­ای خود را بر نظام شبکه شهری استان اعمال نمو...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 38  شماره 3

صفحات  147- 154

تاریخ انتشار 2012-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021