بررسی تولیدات علمی پزشکی ایران در پایگاه Web of Science: مروری بر متون

نویسندگان

  • خویدکی, سمانه دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
  • فلسفین, سُکینه دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی واجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات تهران، تهران، ایران
  • محمدی, مهدی دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

Background and Aim: The purpose of this study is the analysis of articles published about the evaluation of medical scientific products in Web of Science database. Materials and Methods: This is a quantitative research that is based on literature review. The population of the study consists of 55 articles published in valid national scientific journals on the review of medical scientific products of Iran in Web of Science. Results: The findings show that during 2006-2016, about 35 articles reviewed the scientific outputs of medical universities and the others examined the scientific outputs of a particular subject area, among which pharmaceutical and surgical fields had the most studies. Some 60.6% of the studies were published by specialists in the field of knowledge and information science, and 39.4% by medical specialists. Among universities, Iran University of Medical Sciences, and among individuals, Hafez Mohammad Hassanzadeh Asfijani were recognized as the most prolific. Most researches have been published using Scientometric Approach, and among scientific software, Pajek has been used more. Among the published articles, those with two and three authors were the most. Conclusion: The articles have been quantitative, and mentioning various methods indicates a kind of confusion in the choice of vocabulary and terminology. 

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

در مقاله حاضر با استفاده از آطلاعات ثبت شده در پایگاه موسسه اطلاعات علمی به بررسی وضعیت تولیدات علمی حسابداری و مالی محققان ایران بین سال 2003 تا  2013 پرداخته شده است. برابر یافته‌ها در طول سال‌های مورد بررسی، تعداد 227 عنوان در قالب، 217 عنوان (95 درصد) مقاله، 7 عنوان (3 درصد) مقاله مروری، 3 عنوان (1 درصد) مقاله کنفرانس و 3 عنوان (1 درصد) بررسی کتاب از پژوهشگران ایرانی در پایگاهWeb of Science...

هدف: تحلیل تولیدات علمی «چشم‌پزشکی» پژوهشگران ایرانی در پایگاه استنادی علوم روش پژوهش: در این پژوهش کاربردی، با استفاده از روش علم‌سنجی تولیدات علمی «چشم‌پزشکی» ایران در پایگاه استنادی علوم تحلیل شد. بدین منظور، پس از ورود به محیط رابط کاربر Web of Science، با انتخاب گزینه جستجوی پیش‌رفته و محدوده زمانی تا پایان سال 2016، همه مدارک حوزه چشم‌پزشکی جهان و خاورمیانه بازیابی و نتایج جستجو به حوزه «...

Background and Aim: Science production is the main basis of all programs to achieve sustainable development. Currently, the most important indicators of science production are the number of articles indexed in databases. In the present research, the scientific output of the work of researchers at Birjand University of medical sciences, manifested in the "Web of Science" database were taken into...

زمینه و هدف: نقشه‌های علم با ترسیم گرافیکی یک رشته علمی به شناسایی دقیق‌تر آن حوزه از علم کمک می‌کند. هدف این پژوهش آن بود که به‌ بررسی تولیدات علمی و ضریب همکاری نویسندگان حوزه آموزش پزشکی طی سال‌های 2002 تا 2011 پرداخته شود و نقشه این حوزه از علم را ترسیم نماید. روش کار : این پژوهش توصیفی با استفاده از شاخص‌های علم‌سنجی انجام شد. مقاله‌های نمایه شده حوزه آموزش پزشکی در پایگاه Web of Science ج...

 مقدمه: بررسی کمی برونداد علمی، از مهم ترین شاخص های پژوهش و تولید علم شناخته می شود. یکی از کارآمد ترین شیوه های بررسی برونداد علمی، بررسی مقالات نمایه شده در پایگاه های اطلاعاتی معتبر است. این مطالعه با هدف تعیین سهم پرستاری ایران در تولیدات علمی یک دهه اخیر (2012-2003) در پایگاه استنادی علم سنجی انجام شد.  مواد و روش ها: این مطالعه یک پِژوهش توصیفی است که با استفاده از روش علم سنجی، تو...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود