× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی تولیدات علمی پزشکی ایران در پایگاه Web of Science: مروری بر متون

نویسندگان

  • خویدکی, سمانه دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
  • فلسفین, سُکینه دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی واجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات تهران، تهران، ایران
  • محمدی, مهدی دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

Background and Aim: The purpose of this study is the analysis of articles published about the evaluation of medical scientific products in Web of Science database. Materials and Methods: This is a quantitative research that is based on literature review. The population of the study consists of 55 articles published in valid national scientific journals on the review of medical scientific products of Iran in Web of Science. Results: The findings show that during 2006-2016, about 35 articles reviewed the scientific outputs of medical universities and the others examined the scientific outputs of a particular subject area, among which pharmaceutical and surgical fields had the most studies. Some 60.6% of the studies were published by specialists in the field of knowledge and information science, and 39.4% by medical specialists. Among universities, Iran University of Medical Sciences, and among individuals, Hafez Mohammad Hassanzadeh Asfijani were recognized as the most prolific. Most researches have been published using Scientometric Approach, and among scientific software, Pajek has been used more. Among the published articles, those with two and three authors were the most. Conclusion: The articles have been quantitative, and mentioning various methods indicates a kind of confusion in the choice of vocabulary and terminology. 

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

در مقاله حاضر با استفاده از آطلاعات ثبت شده در پایگاه موسسه اطلاعات علمی به بررسی وضعیت تولیدات علمی حسابداری و مالی محققان ایران بین سال 2003 تا  2013 پرداخته شده است. برابر یافته‌ها در طول سال‌های مورد بررسی، تعداد 227 عنوان در قالب، 217 عنوان (95 درصد) مقاله، 7 عنوان (3 درصد) مقاله مروری، 3 عنوان (1 درصد) مقاله کنفرانس و 3 عنوان (1 درصد) بررسی کتاب از پژوهشگران ایرانی در پایگاهWeb of Science...

هدف این پژوهش تحلیل وضعیت تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی و انعکاس آن در پایگاه اطلاعاتی وب او ساینس در فاصل? سال های 2000 الی 2010 می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی است و روش پژوهش تحلیل محتوا می باشد. جامع? پژوهش را انتشارات اعضای هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی (کتاب، مقال? مجله، مقال? کنفرانس و طرح پژوهشی) در سطح ملی و بین المللی در نشریات تخصصی به تعداد 3135 مدرک و نیز تول...

هدف: تحلیل تولیدات علمی «چشم‌پزشکی» پژوهشگران ایرانی در پایگاه استنادی علوم روش پژوهش: در این پژوهش کاربردی، با استفاده از روش علم‌سنجی تولیدات علمی «چشم‌پزشکی» ایران در پایگاه استنادی علوم تحلیل شد. بدین منظور، پس از ورود به محیط رابط کاربر Web of Science، با انتخاب گزینه جستجوی پیش‌رفته و محدوده زمانی تا پایان سال 2016، همه مدارک حوزه چشم‌پزشکی جهان و خاورمیانه بازیابی و نتایج جستجو به حوزه «...

Introduction: one of common methods for scientific activity assessment is scientometric this is possible with citation databases like Web Of Science (WOS). Methods: This is a descriptive-applied study. Data were selected via searching in WOS. The research society of the study was 625 records. Results: Most records of Iran University Medical Sciences have published in 2006 and surgery subject ar...